Skip to main content

Search

Jansseni avalikustamismetoodika

Jansseni avalikustamismetoodika

Allpool esitatud küsimuste ja vastuste eesmärk on selgitada metoodikat, mida kasutame UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal (J&J) ettevõtte tehtud väljamaksete arvessevõtmisel või väljajätmisel avalikustamisdokumendis.

Milliseid maksete kajastamise reegleid me kasutame?
  • Makstud teenustasud ja sularahaväljaminekute hüvitised, tehtud annetused, makstud toetused, sponsorlus ning teised rahalised toetused tervishoiuorganisatsioonidele ja patsiendiorganisatsioonidele kajastatakse selle kalendriaasta all, mil makse meie finantssüsteemis tegelikult tehti või hüvitis maksti.
  • Reisimise (nt lennupiletid), majutuse (nt hotellitoa maksumus) ja registreerimistasudega seotud väljamaksed kajastatakse selle kalendriaasta all, mil tegevus toimus.
  • Kolmanda isiku kaudu tehtud maksete korral on kalendriaasta valikul määravaks meie poolt kolmandale isikule tehtud makse kuupäev

Kuigi me püüame töödelda andmeid tõhusalt ja kiiresti, võib juhtuda, et andmed maksete kohta laekuvad alles pärast avaldamist. Loodame, et seda juhtub väga harva, ja me jälgime selliseid juhtumeid tähelepanelikult. Kui andmed pärast esialgset avaldamist märkimisväärselt muutuvad, avaldame muudatuse mõistliku aja jooksul.

Kuidas me kajastame mitmeaastaste lepingutega seotud väljamakseid?

Mitmeks aastaks sõlmitud lepingute puhul kasutatakse tavaliselt maksete osadeks jagamise meetodit. See tähendab, et lepingu kogumaksumus makstakse välja aja jooksul mitme eraldi maksena.

Igat sellist eraldi makset kajastatakse selle kalendriaasta kohta avalikustatavates andmetes, millal me teostasime tegeliku väljamakse või hüvitamise oma finantssüsteemis.

Kas andmed esitatakse koos käibemaksu ja/või kinnipeetava maksuga?

Kõik maksed (nt teenustasud, annetused, toetused, sponsorlus ning teised rahalised toetused) kajastatakse käibemaksuta. Maksed sisaldavad (kohastel juhtudel) kinnipeetavat maksu, olenemata sellest, kas see makstakse maksuasutustele otse või mitte.

Kõik teenuste või toodetega seotud väljamaksed (nt lennupilet, hotellituba) kajastatakse brutosummas, st need sisaldavad kohastel juhtudel käibemaksu (ja jootraha).

Avalikustatud väljamaksete summasid ei tohiks kasutada käibemaksu-/maksuaruandluse eesmärgil. Kui vajatakse finantsaruandeid, siis annab ettevõte need otse tervishoiutöötajatele, -organisatsioonidele või patsiendiorganisatsioonidele.

Kuidas toimitakse eri valuutade korral?

Kõik väärtused avaldatakse kohalikus valuutas, st selle riigi valuutas, kus andmed avalikustatakse.

Väljamaksed, mis tehti esialgu muus valuutas, arvestatakse ümber kohalikku valuutasse ja andmeid vahetuskursside kohta saab esitada olenevalt konkreetsest juhtumist.

Kas EFPIA-ga mitteliitunud J&J ettevõtete väljamakseid kajastatakse?

EFPIA avalikustamiskoodeksiga hõlmatud riigi tervishoiutöötajale, -organisatsioonile, või patsiendiorganisatsioonile tehtud väljamaksed avalikustatakse nende elu- või asukohariigis olenemata sellest, milline J&J ettevõte väljamakse korraldas ja tegi.

Millised andmed avaldatakse osalise osalemise/tühistamise korral?

Avalikustatakse ainult need kulud, mis on seotud osalise osalemisega. Üritusele eelneva tühistamise kulusid ei kajastata, sest nende puhul ei ole tegemist makse saajale tehtud väljamaksega.

Kuidas kajastatakse muid kulusid, mis on lepitud kokku teenus- või nõustamislepingu alusel makstava tasu korral?

Kui tervishoiutöötaja, -organisatsioon või patsiendiorganisatioon osutab teenust või pakub nõustamist, siis kajastatakse lepingu tingimuste kohased sõidukulud, majutus ja sularahaväljaminekute hüvitamine selleks ette nähtud avalikustamisaruande jaotises (st „Muud kulud, mis on lepitud kokku teenus- või nõustamislepingu alusel makstava tasu korral, sealhulgas lepingu täitmisega seotud sõidu- ja majutuskulud”).

Mida kajastatakse siis, kui väljamakse tehakse kolmandale isikule või tema kaudu?

Kui tervishoiutöötajal on leping tervishoiuorganisatsiooniga ja talle makstakse selle organisatsiooni kaudu, kuhu see tervishoiutöötaja kuulub, siis avalikustame tervishoiuorganisatsioonile tehtud väljamaksed (teenustasu). Kõik isikutega seotud kulud, nagu sõidu- ja majutuskulud, kajastatakse tervishoiutöötaja kohta, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

Mida hõlmab avalikustamisaruande vormi koondandmete jaotis?

Tervishoiutöötaja avalikustamisaruande vormi koondandmete jaotis sisaldab tervishoiutöötajatele tehtud väljamaksete koondsummasid kululiikide kohta, mida eraldi, näiteks nimeliselt, ei avalikustata.

Et igaühel on õigus eraelu puutumatusele, võivad tervishoiutöötajad oma nõusoleku andmete nimelise avalikustamise kohta tagasi võtta ja sel juhul avaldatakse koondandmed. Tervishoiutöötaja nõusolek või selle tühistamine kehtib kõikide väljamaksete kohta, mis ta asjaomasel aastal sai.

Millist aadressi me näitame EFPIA avalikustamisaruandes?

Me näitame tervishoiutöötaja, -organisatsiooni või patsiendiorganisatsiooni kõige viimast aadressi, mis on avalikustamise ajal meie andmebaasis.

Tegevus, mis toimub turustajate/müügivahendajate kaudu

Turustajate/müügivahendajate tehtavad väljamaksed, mida ei tehta J&J ettevõtte nimel/volitusel, avalikustab turustaja/müügivahendaja ja mitte J&J ettevõte.

Teadus- ja arendustegevusega seotud väljamaksete kajastamine

Kajastame riikide kaupa ja ühe kogusummana kõiki teadus- ja arendustegevusega seotud väljamakseid, mis on aasta jooksul tehtud tervishoiutöötajatele/-organisatsioonidele. See tähendab, et kooskõlas EFPIA avalikustamisnõuetega ei avalikustata üldsusele teadus- ja arendustegevusega seotud väljamaksete kohta andmeid nimeliselt.

Teadus- ja arendustegevusega seotud väljamaksed on tervishoiutöötajatele või -organisatsioonidele tehtavad väljamaksed, mis on seotud 1) mittekliiniliste uuringute (nagu on määratletud OECD hea laboritava põhimõtetes), 2) kliiniliste uuringute (nagu on määratletud direktiivis 2001/20/EÜ) või 3) perspektiivsete mittesekkuvate uuringute (mis hõlmavad patsiendi andmete kogumist konkreetselt uuringu jaoks üksikutelt tervishoiutöötajatelt või nende rühmadelt või nende nimel) (RTL-i koodeksi punkt 15.01) kavandamise ja teostamisega.

Konkreetses riigis kehtiv metoodika

Käesolevas jaotises on välja toodud riigispetsiifilised erandid eespool kirjeldatud metoodikas, et järgida näiteks kohalikke seadusi ja regulatsioone.

Ettevõttele kohalduvad maksud

Tervishoiutöötajatele tehtud maksed teenuste/konsultatsioonide raporteeritakse koos kinnipeetavate maksudega (juhul kui maksukohustus kohaldub), jättes välja ettevõttepoolsed maksud, nt sotsiaalmaks 33% ja tööandja töötuskindlustusmaks määraga 0.8%.

Annetused, sponsorlused ja toetused raporteeritakse koos tulumaksuga (juhul kui maksukohustus kohaldub), jättes välja ettevõttepoolsed maksud, nt kui annetuste, sponsorluste, toetuste saajad ei ole kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja, on selliseks maksuks ettevõtte tulumaks määraga 25%, mida ei kaasata tehtud väljamaksete raportisse.

Vastutuse välistamine

Asjaomaste andmete registreerimisel ja nende lõplikul avaldamisel toetume automatiseeritud süsteemide ja standarditud protsesside kombinatsioonile ning ettevõttesisestest ja -välistest allikatest pärinevate andmete käsitsi sisestamisele. Selles avaldises esitatud teave väljendab meie heausksust ja jõupingutusi EFPIA avalikustamiskoodeksi nõuete täitmisel. Kui me hoolimata oma jõupingutustest tagada täpne aruandlus ei suuda oma avaldises esitada täielikke ja õigeid andmeid, siis uurime väärandmete esitamist nõuetekohaselt ning tegeleme sellega.

EFPIA nõuete kohaselt kasutatakse sellel saidil avalikustatud väljamakseid ainult EFPIA aruandlusnõuete täitmiseks. Kulusid ei saa võtta aluseks maksuasutustele esitatavate või muude sarnaste aruannete koostamisel.