Skip to main content

Search

Jansseni vaatenurk tervishoiutöötajate pidevale ametialasele arengule

Jansseni vaatenurk tervishoiutöötajate pidevale ametialasele arengule

Meie Janssenis usume, et tervishoiutöötajate pideva ametialase arengu programmide spondeerimine ja toetamine on osa vastutusest meie väljatöötatavate ravimite eest. Suurendades teadmisi haiguste ja uusimate ravistandardite kohta, täiustavad need programmid meditsiinitavasid ja patsientide tulemusi ning annavad ühiskonnale pikaajalist kasu.

Pideva ametialase arengu programmide kaudu soovime panustada kvaliteetsesse, erapooletusse ja läbipaistvasse haridusse, mis oleks tõeline partnerlus meditsiinikogukonnaga, ning tagada, et uusi tähtsaid arenguid meditsiinis arutataks erinevates keskkondades alates rahvusvahelistest kongressidest kuni väiksemate hariduskohtumisteni. Ettevõtte ranged põhimõtted tagavad, et see toimub erapooletul moel ja nende põhimõtetega määratakse selgelt kindlaks, kuidas toimub suhtlemine üksikisikust tervishoiutöötajatega, aga ka nendega, kes on seotud meditsiiniühingute ja -asutustega.

Jansseni pideva ametialase arengu (ehk meditsiinilise jätkuhariduse) alane tegevus on alati kindlalt reguleeritud ja läbipaistev. Meie tegevust on kolme liiki.

1-Kongresside toetamine  – pakume tähtsamate riiklike ja rahvuvaheliste kongresside raames rahalist toetust uurimistoetuste ning sponsorluse kujul. Teeme seda, sest kongressidel saavad tervishoiutöötajad olulist teavet meditsiiniarengute kohta, millel on suur tähtsus patsientide ravi täiustamises.

Meie toetatavad hariduskohtumised peavad soodustama teadusinfo vahetamist ja levitama uusimaid ravistandardeid, et hõlbustada patsientide ohutut ja tõhusat ravi. Mõned neist kohtumistest on akrediteeritud selleks volitatud akrediteerimisasutuste poolt ja mõned mitte. Janssenis kehtivad mõlemat tüüpi kohtumistele samad kvaliteedireeglid. Janssen järgib riigisiseseid eeskirju, mis puudutavad ürituste akrediteerimist ja terviseameti heakskiitu.

 

2-Meditsiiniharidusprogrammid – me toetame meditsiinilisi haridusüritusi ja tegevust, mida korraldavad sõltumatud asjatundjad Jansseni rangete põhimõtete kohaselt. Jansseni tegevuspoliitika põhineb Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon (EPFIA) eetikakoodeksil retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta, aga ka üksikute riikide koodeksitel ning eeskirjadel, olenevalt sellest, millised kriteeriumid on rangemad.

Allpool on toodud mõned tähtsad punktid.

Kohtumised ei ole müügiedendusliku iseloomuga – enamikul Jansseni hariduskohtumistel ei keskenduta ühele ravimile, vaid haigusvaldkondadele. Kasutatakse üksnes ravimite rahvusvahelisi mittekaubanduslikke nimetusi ja kõik spetsiifilist ravi käsitlevad arutelud peavad olema tasakaalustatud ning põhinema faktidel.

Sisu. Kohtumiste sisu ja kava koostavad teaduskomiteede ja/või meditsiiniliitude väliseksperdid. Nad valivad nende hinnangul hariduslikult asjakohased teemad ja sessioone juhtivad esinejad. Kõnelejad vastutavad ainuisikuliselt oma esitluste eest; Janssen vaatab need vaid läbi, et meie toodete kohta käiv teave oleks ajakohane, õige ja tasakaalus.

Huvide konfliktid. Kõigil kõnelejail palutakse teatada, millised farmaatsiaettevõtted on neile maksnud ja kellena tegutsemise eest makse on tehtud (näiteks esinejad, nõuandvate kogude liikmed, kongressidel osalejad jne).

Kohtumiste vorm. Nende kohtumiste keskmes on teadus ja see peab kajastuma päevakorras. Toimumiskoht peab olema ürituse eesmärgiks sobiv ja kaasnev võõrustamine peab olema mõõdukas, ürituse peamise eesmärgi suhtes teisejärguline. Teadusprogrammile kuluv aeg peab oluliselt ületama vaheaegadeks planeeritud aja. Me ei paku meelelahutust.

Väline kinnitus.Pakutava hariduse ja koolituse kvaliteedi tagamiseks teeme koostööd väliste haridusasutustega nii riikide kui ka Euroopa tasandil. Me teeme koostööd Karolinska Instituudi täiskasvanuhariduse direktoriga tagamaks, et sõltumatute teaduskomiteede väljatöötatud programmid hõlmaksid täiskasvanuhariduse põhimõtteid, mis innustaksid delegaate aktiivsemalt osalema. Kõik kohtumised rajanevad teaduskomiteede määratletud hariduseesmärkidel.

3-Üksikisikute toetus – me toetame üksikisikust arstide osalemist kongressidel ja kohtumistel. Paljude riikide ametiasutused nõuavad, et tervishoiutöötajad hoiaksid end jätkuhariduse kaudu kursis meditsiini edusammudega, kuid sageli ei toeta need asutused diplomijärgset meditsiiniharidust.

Koos teiste farmaatsiaettevõtetega võtab Janssen endale osa nimetatud vastutusest. Jansseni valikuprotsess on läbipaistev ja põhineb arstide hariduslikel vajadustel või aktiivsel osalemisel konkreetsel kohtumisel või üritusel.

Mõnes riigis peavad tervishoiutöötajad oma haridust osaliselt ise rahastama ja me järgime sellekohaseid kohalikke eeskirju. Teistes riikides tuleb tervishoiutöötajate kongressidel osalemise toetamisest enne teavitada tervishoiuametit ja me järgime ka seda nõuet.

Oleme kindlad, et Jansseni viis toetada pidevat ametialast arengut vastab ühiskonna ootustele, mis puudutab läbipaistvust, soodustades samal ajal teadusinfo vahetamist ning teadmiste levitamist, et tagada patsientide parimad ravitulemused.