Skip to main content

Search

Jansseni viis

Jansseni viis

Jansseni peamine ülesanne on töötada täitmata ravivajaduste rahuldamiseks välja uuenduslikke ravimeetodeid, tagades nende asjakohase kasutuse ja neile juurdepääsu ning andes patsientidele ja ühiskonnale suurepäraseid tulemusi. Meie jõupingutuste tugevdamiseks teeme koostööd paljude teiste ühiskonna rühmade ja organisatsioonidega, kellel on sama eesmärk. Oma farmaatsiaalaste eriteadmistega on meil uute ravimeetodite teadus- ja arendustegevuse ning kestva õppe ja pideva ohutusjärelevalve tõttu tähtis osa meditsiini arengus. Koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine on hädavajalikud, et pakkuda nii patsientidele kui ka ühiskonnale vajalikku väärtust.

Meie koostöö tervishoiutöötajatega – Jansseni viis

Meie koostööd tervishoiutöötajatega reguleerivad eelkõige seadused ja lisaks sellele farmaatsiatööstuse standardid, mis kehtestatakse igas riigis tavaliselt ravimitootjate liidu koostatud käitumisjuhendiga. Peale selle on Janssenil omad eetikapõhimõtted koostööks tervishoiutöötajatega, mida võib nimetada Jansseni viisiks.

Ausameelsus koostöö tegemisel meditsiinikogukonna ja tervishoiutöötajatega
  • Tervishoiutöötaja sõltumatus otsustada, millist ravimit välja kirjutada või soovitada, on üks tervishoiusüsteemi alustalasid. Tunnistame, et farmaatsiaettevõtete ja tervishoiutöötajate suhtlus võib tekitada huvide konflikte ning meie eesmärk on mitte vähendada nende sõltumatust ja erialast kohusetunnet.
  • Meie ettevõttesisesed põhimõtted on ranged ja reguleerivad meie ning tervishoiutöötajate ja -organisatsioonide suhtlust kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktide ning meie eetilise käsitlusviisiga. Meie ettevõttesisesed protsessid, mida toetavad meie ettevõtte kreedos talletatud väärtused, hõlmavad kõigi töötajate igakülgset koolitust, tervishoiutöötajatega tehtavate tehingute läbivaatamise ja heakskiitmise standardsüsteeme ning pidevat järelevalvet ja auditeid.

EFPIA (Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon) liikmena, Janssen avalikustab kõik tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tehtud väljamaksed, mida alati kirjeldatakse ka kirjalikus lepingus.

Avalikustatavad väljamaksed saab liigitada kolme põhivaldkonda: 1. hariduse toetamine; 2. tasu teenuste eest; 3. uurimis- ja arendustegevuse väljamaksed seoses uuringute kavandamise ning elluviimisega.

1. Hariduse toetamine

Janssen spondeerib ja toetab pideva ametialase arengu programme (st kongressid, hariduskohtumised jms), kus tervishoiutöötajad omandavad ja vahetavad teadmisi haiguste ning uute raviviiside kohta ja suurendavad seega oma teadmisi patsientide kasuks.

Pakume õiglasi ja tasakaalustatud haridusprogramme, mis järgivad Euroopa akrediteerimisasutuste kindlaksmääratud põhimõtteid, mis lähtuvad meditsiiniringkondade haridusvajadustest ning mida korraldavad sõltumatud ekspertide komiteed.

Jansseni koolitusprogrammide toetus on rangelt reguleeritud ja läbipaistev:

  • rahamaksete tegemine stipendiumide ja sponsorlusena, et toetada haridustegevust ning kongresse, mida korraldavad meditsiinikogukonnad ja muud teadlased kohalikul või rahvusvahelisel tasandil;
  • meditsiiniharidusprogrammide väljatöötamine, mida korraldatakse koos sõltumatute ekspertidega, lähtudes Jansseni rangetest eeskirjadest;
  • üksikute arstide toetamine või nende aktiivne kaasamine, et nad saaksid osaleda kongressidel ja hariduskohtumistel olenevalt nende koolitusvajadustest.

Nende tegevuste logistiline korraldus järgib EFPIA ja riikide koodeksite juhiseid, on alati tagasihoidlik ning piirdub rangelt tervishoiutöötajate ja ürituse põhieesmärgiga.

Jansseni müügiedendusprogrammid, kus samu eetikapõhimõtteid järgides antakse üksikasjalikku teavet meie toodete kohta, ei hõlma väljamaksete tegemist, sest me ei hüvita sellistel üritusel osalejate sõidu- ega majutuskulusid. Kui vaja, pakume tagasihoidlikku einet, mis jääb riigi ravimitootjate liidu määratud kulude piiresse; EFPIA ei käsitle seda väljamaksete tegemisena.

2. Tasu teenuste eest
 
  • Tervishoiutöötajad ja -organisatsioonid pakuvad Janssenile sõltumatuid eksperditeadmisi, mis on saadud nende kliinilisest ja juhtimiskogemusest, ning Janssen tasub neile õiglaselt teenuste eest, mida nad on osutanud.
  • Janssen maksab tasu aja alusel, mille tervishoiutöötaja kulutab teenuse osutamiseks (tunnitasud määratakse igas riigis eraldi). Janssen austab tervishoiutöötajate sõltumatust ja tagab, et tema tegevus järgib kõiki eetilisi äritavasid, et hoida ära huvide konflikte.

3. Uurimis- ja arendustegevuse väljamaksed seoses uuringute kavandamise ning elluviimisega

  • Kliinilised uuringud on ravimite väljatöötamise põhinõue, mis vajab arstide ja patsientide osalust.
  • Me tasume arstidele ja haiglatele õiglaselt nende aja, eriteadmiste ning ressursside eest, mis on sellise vajaliku teadustegevuse eeldus.
  • Kliinilise uuringu andmete läbipaistvus: ettevõttena usume, et kliinilise uuringu andmete laiem jagamine teaduse ja meditsiini edendamiseks on õige. Seda näitab meie kokkulepe Yale’i Ülikooli andmetele avatud juurdepääsu projektiga (YODA), mis võimaldab pääseda ligi meie kliiniliste uuringu andmetele. See on esimene kord, kui ettevõte teeb koostööd täiesti sõltumatu akadeemilise kolmanda isikuga iga kliiniliste andmete päringu läbivaatamisel ja nende kohta lõppotsuste tegemisel.

Meditsiini edusammud, farmaatsiauuendused ja paljude haiguste ravivõimaluste laiendamine ei oleks võimalik ilma koostööta tervishoiutöötajate ja -organisatsioonidega. Läbipaistvuse suurendamisel on meie eesmärk näidata, et meie koostöö on õiguspärane ja teenib patsientide huve. Oleme veendunud, et selle selgitamine ühiskonnale ning koostöö jätkumine tulevikus on farmaatsiatööstuse ja meditsiiniringkonna ühine ülesanne.