Skip to main content

Search

Janssen datu publiskošanas metodoloģija

Janssen datu publiskošanas metodoloģija

Tālāk minētie jautājumi un atbildes ir izstrādātas, lai izskaidrotu metodoloģiju, ko UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā (J&J) izmanto lai iekļautu mūsu izpaužamajos dokumentos vai no tiem izslēgtu informāciju par finansiālo un nefinansiālo atbalstu (Transfers of Value - TOV)

Kādus maksājumus mēs iekļaujam publiskojamā informācijā? Maksājumi par pakalpojumiem un kompensācijas par faktiskajiem izdevumiem saistībā ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) vai ziedojumiem, kā arī veselības aprūpes organizāciju (VAO) subsidēšanu un sponsorēšanu, un finansiālais atbalsts pacientu organizācijām (PO) tiks iekļauti mūsu izpaustajā ziņojumā par to kalendāro gadu, kura laikā mūsu finanšu sistēmās ir reāli apstrādāts attiecīgais maksājums vai izmaksāta kompensācija.

Ar ceļojuma izdevumiem (piemēram, lidmašīnas biļetēm), uzturēšanos (piemēram, maksu par viesnīcas numuru) un reģistrācijas maksām saistītais atbalsts tiks attiecināts uz to kalendāro gadu, kura laikā ir notikušas attiecīgās darbības.

Ja maksājumi būs veikti ar trešās puses starpniecību, kā noteicošais faktors, attiecinot maksājumu uz attiecīgo kalendāro gadu, tiks izmantots datums, kad maksājumu ir saņēmusi trešā puse.

Lai gan mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai datus apstrādātu efektīvi un pēc iespējas ātrāk, ir iespējams, ka informācija par maksājumu kļūs pieejama tikai pēc publicēšanas datuma. Paredzams, ka tas notiks tikai izņēmuma gadījumos, tādēļ mēs šādus gadījumus kontrolēsim. Ja būs nozīmīgi pirmās publikācijas grozījumi, mēs reizi ceturksnī publicēsim tās labojumus.

Kā mēs ziņojam par TOV saistībā ar ilggadīgiem līgumiem?

Saistībā ar ilggadīgiem līgumiem parasti tiek izmantota dalītu maksājumu sistēma. Tas nozīmē, ka kopējā summa pakāpeniski tiek pārskaitīta vairākos atsevišķos maksājumos.

Katrs no šiem atsevišķajiem maksājumiem tiks iekļauts datos par to kalendāro gadu, kura laikā mūsu finanšu sistēmās būs reāli apstrādāts attiecīgais maksājums vai izmaksāta kompensācija.

Vai tiek iekļauts PVN un/vai ienākuma nodoklis?

Visi maksājumi (piemēram, maksa par pakalpojumiem, ziedojumi, dotācijas vai sponsorēšanas maksājumi) tiek norādīti bez PVN. Tajos ir iekļauts ienākuma nodoklis, ja tas ir piemērojams, turklāt neatkarīgi no tā, vai tas tiek vai netiek pārskaitīts valsts iestādei.

Visos TOV datos (piemēram, pakalpojumi, lidmašīnas biļetēm, uzturēšanās izdevumi viesnīcā utt.) tiek norādīta pilna summa, iekļaujot PVN un papildizdevumus (ja piemērojami).

Izpausto TOV apjomu nav atļauts izmantot nekādiem PVN vai nodokļu ziņošanas mērķiem. Ja būs nepieciešamas finanšu atskaites, uzņēmums tās nodos tieši VAS, VAO, vai PO.

Kā tiek ziņoti norēķini dažādās valūtās? Visas summas tiek ziņotas vietējā valūtā, t. i., tās valsts ,kurā notiek datu izpaušana valūtā.

TOV, kas sākotnēji ir sniegts ārzemju valūtā, tiek konvertēts vietējā valūtā, un katrā konkrētajā gadījumā ir iespējams pievienot informāciju par maiņas kursu.

Vai tiek ziņots par TOV, ko snieguši ar EFPIA nesaistīti J&J uzņēmumi?

Par TOV jebkuram valsts VAS, VAO, vai PO, uz ko attiecas EFPIA Atklātības kodekss, tiks ziņots mītnes valstī un neatkarīgi no tā, kurš no J&J uzņēmumiem ir organizējis un sniedzis TOV.

Par ko tiek ziņots, ja piedalīšanās sanāksmē ir daļēja vai ja tā tiek atcelta?

Tiks ziņots tikai par tām izmaksām, kas saistītas ar daļēju piedalīšanos. Par izmaksām, kas saistītas ar dalības atcelšanu pirms pasākuma, netiks ziņots, jo jo dalībniekam nav sniegts atbalsts.

Kā notiek ziņošana par saistītajiem izdevumiem, kas saskaņoti, vienojoties par pakalpojumu vai konsultāciju apmaksu?

Ja VAS, VAO vai PO sniedz pakalpojumus vai konsultācijas, ziņojuma attiecīgajā sadaļā tiek norādīti līgumā saskaņotie izdevumi par transportu, uzturēšanos un kompensācijām saistībā ar faktiskajiem izdevumiem.

Par ko tiek ziņots tad, ja TOV ir sniegts trešajai pusei vai ar tās starpniecību?

Ja ir nolīgts veselības aprūpes organizācijas algots VAS, kas ir šīs iestādes darbinieks, mēs izpaudīsim maksu par pakalpojumiem, ko viņš ir saņēmis no veselības aprūpes organizācijas. Ja līgumā nav noteikts citādi, visas ar personu saistītās izmaksas, piemēram, transporta un uzturēšanās izdevumi, ziņojot tiks attiecināti uz VAS.

Kādu adresi mēs norādām TOV ziņojumā?

Mēs norādīsim to pēdējo zināmo VAS praktizēšanas vai VAO, vai PO adresi, kas ziņošanas laikā būs mūsu datubāzē.

Ar izplatītāju vai pārdošanas pārstāvju starpniecību veiktās darbības

Informācija par TOV, ko izplatītāji vai pārdošanas starpnieki nav snieguši J&J uzņēmuma vārdā vai pēc tā norādījumiem, jāizpauž izplatītājiem vai pārdošanas pārstāvjiem, nevis J&J uzņēmumam.

Ziņošana par TOV pētījumu un izstrādes vajadzībām

Par visu VAS un VAO saņemto TOV pētījumu un izstrādes vajadzībām ziņosim vienu reizi gadā Veselības Inspekcijas paplašinātajā tabulā, kurā atbilstoši EFPIA prasībām ietvertas arī ailes, norādot valstī saņemto kopējo summu. VAS un VAO pētījumu un izstrādes vajadzībām saņemti TOV ir saistīti ar

i) neklīnisko pētījumu (saskaņā ar OECD definētajiem Labas laboratorijas prakses principiem), ii) klīnisko pētījumu (saskaņā ar Direktīvas 2001/20/EK definīciju) vai iii) prospektīvu neintervences pētījumu, kas paredz atsevišķu pacientu datu apkopošanu personu vai to grupu vārdā, plānošanu vai veikšanu, kad VAS līdzekļus saņem tieši pētījuma vajadzībām (VAS kodeksa 15.01. apakšpunkts).

Valstu specifiskās metodoloģijas

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par valstu specifiskiem virzieniem no iepriekš aprakstītās metodoloģijas, lai izpildītu, piemēram, vietējo tiesību aktu un noteikumu prasības.

Uzņēmuma piemērojamie vietējie nodokļi

Maksājumi veselības aprūpes speciālistiem par maksas pakalpojumiem/konsultāciju pakalpojumiem tiek nodeklarēts kopā ar ieturējuma nodokli (ja tas ir nepieciešams), taču izņemot uzņēmuma piemērojamos vietējos nodokļus, t.i. izņemot sociālās apdrošināšanas nodokli 23.59 %.

Atruna

Datu apkopošanai un ziņojuma sagatavošanai izmantojam automatizētas sistēmas, standartizētus procesus un datu manuālu ievadīšanu. Iesniegtā informācija atspoguļo mūsu labticību un cenšanos ievērot 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumus Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” un EFPIA Atklātības kodeksa prasības. Ja mums nebūs izdevies iesniegt pilnīgu un pareizu informāciju, lai gan būsim darījuši visu iespējamo ziņojumu precizitātes nodrošināšanai, mēs atbilstoši izmeklēsim katru kļūdainas informācijas iesniegšanas gadījumu.

Šajā tīmekļa vietnē izvietotā EFPIA prasībām atbilstošā informācija par sniegto TOV PO, tiks izmantota tikai EFPIA prasībām atbilstošas ziņošanas vajadzībām. Šīs izmaksas nav izmantojamas, lai aizstātu ziņojumus jebkurām nodokļu administrācijas iestādēm vai citus līdzīgus ziņojumus.