Skip to main content

Search

Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos 

Paskutinį kartą atnaujinta 2016 m. gegužės 3 d.

Šia interneto svetaine („Svetainė“) jums suteikiama naudotis pagal šias Naudojimo sąlygas ir visus jų pakeitimus ar papildymus (toliau kartu vadinama „Sutartimi“), kuriuos bet kuriuo metu gali paskelbti UAB „Johnson & Johnson“ ar viena iš jo susijusių bendrovių (toliau kartu – „Svetainės savininkas“, „mes“, „mus“). Naudojimasis šia Svetaine ar per ją [ar Mobiliąją taikymo programą] teikiamomis paslaugomis ar turiniu laikomas jūsų sutikimu laikytis šios Sutarties sąlygų, kurios vykdomos taip pat, kaip ir tuo atveju, jeigu būtumėte pasirašę Sutartį. Jeigu nesutinkate laikytis šios Sutarties sąlygų, prašome neprisijungti ar nesinaudoti Svetaine, neskelbti ar netalpinti joje jokios medžiagos.

Auditorija, kuriai skirta Svetainė

Ši Svetainė skirta ir orientuota į Lietuvos gyventojus. Ši Svetainė skirta ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims. 

Atsakomybės už informaciją neprisiėmimas

SVETAINĖJE PASKELBTA INFORMACIJA, ĮSKAITANT BET KOKIAS KONSULTACIJAS IR REKOMENDACIJAS, YRA TIK BENDRO POBŪDŽIO MOKOMOJI MEDŽIAGA. TAI NĖRA MEDICININĖS AR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KONSULTACIJOS, ŠI INFORMACIJA NETURĖTŲ BŪTI NAUDOJAMA INDIVIDUALIU ATVEJU NUSTATANT MEDICININĘ DIAGNOZĘ AR PARENKANT GYDYMĄ. JI TAIP PAT NETURĖTŲ PAKEISTI PROFESIONALIŲ KVALIFIKUOTO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO, SUSIPAŽINUSIO SU JŪSŲ SPECIFINE BŪKLE, KONSULTACIJŲ IR PASLAUGŲ. PRIEŠ PRADĖDAMI NAUJĄ GYDYMĄ VISADA PASIKONSULTUOKITE SU SAVO GYDYTOJU AR KITU KVALIFIKUOTU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTU DĖL SAVO SVEIKATOS BŪKLĖS. NAUDOJANTIS ŠIA SVETAINE GALI ATSIRASTI PAPILDOMŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMŲ IR ĮSPĖJIMŲ.

NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PASEKMES, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI SUSIJUSIAS SU BET KOKIAIS VEIKSMAIS AR NEVEIKIMU, KURIŲ IMATĖS REMDAMIESI SVETAINĖJE PATEIKTA INFORMACIJA, PASLAUGOMIS AR KITA MEDŽIAGA. NORS IR STENGIAMĖS, KAD INFORMACIJA SVETAINĖJE BŪTŲ TIKSLI, IŠSAMI IR ATNAUJINTA, NEGARANTUOJAME IR NEATSAKOME UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, SUSIJUSIUS SU INFORMACIJOS SVETAINĖJE TIKSLUMU, IŠSAMUMU AR NAUJUMU.

Nuosavybės teisė

Jūs suprantate, kad Svetaine galite naudotis tik savo asmeniniais, o ne komerciniais tikslais. Jūs sutinkate, kad Svetainė yra Svetainės savininko nuosavybė, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, ir kad neturite teisės jomis naudotis kitaip nei nurodyta šiose Naudojimo sąlygose. Neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos galite patirti naudodamiesi Svetaine bet kokiais pagal šias Naudojimo sąlygas neleistinais verslo ar kitais tikslais. Pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti suteikti prieigą prie Svetainės ar ją nutraukti. Svetaine leidžiama naudotis nemokamai, todėl neprivalome teikti jokių priežiūros ar palaikymo paslaugų ir neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos galite patirti dėl netinkamo naudojimosi Svetaine ar jos neatnaujinimo.

Jūs negalite kopijuoti, keisti ar pakartotinai naudoti Svetainės, jos atnaujinimų ar bet kurios dalies, įskaitant įdiegtą programinę įrangą.

Šis Svetaine galite naudotis tik teisėtais tikslais ir tik pagal šias Naudojimo sąlygas. Jums suteikiama neišimtinė, neperleidžiama, atšaukiama, ribota licencija peržiūrėti, spausdinti ir platinti šios Svetainės turinį asmeniniais, nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad jums neleidžiama pašalinti ar uždengti autoriaus teisių įspėjimo ar kitų turinyje rodomų įspėjimų. Be išankstinio raštiško Svetainės savininko leidimo jūs negalite kopijuoti, perspausdinti, keisti, rodyti, versti, platinti, adaptuoti, transliuoti, pranešti visuomenei per telekomunikacijų priemones, skleisti ar parduoti šios Svetainės turinio jokiais komercinio naudojimo tikslais ar pateikti kitam komerciniam šaltiniui, įskaitant kitas interneto svetaines. 

Be to, jūs sutinkate: i) nesinaudoti šia Svetaine tokiu būdu, kuris galėtų sugadinti, perkrauti, pažeisti ar pakenkti šiai Svetainei ar trukdyti kitaip naudoti šią Svetainę, įskaitant bet kurio kito vartotojo galimybes skubiai atlikti tam tikrus veiksmus per šią Svetainę; ii) nesinaudoti jokiu robotu, žvalgymo ar kitu automatiniu prietaisu, procesu ar priemonėmis siekiant prisijungti prie šios Svetainės bet kokiu tikslu, įskaitant įsilaužimą, duomenų gadinimą, ar šios Svetainės medžiagos stebėjimą ar kopijavimą; iii) nenaudoti jokio neautomatinio proceso šios Svetainės medžiagai stebėti ar kopijuoti, nesiimti jokių veiksmų neleistinais tikslais be aiškaus, išankstinio raštiško Svetainės savininko sutikimo; iv) kitais būdais nenaudoti jokių prietaisų, programinės įrangos ar paprogramių, kurios trukdo tinkamai šios Svetainės veiklai, ar v) kitais būdais nesistengti trikdyti tinkamos šios Svetainės veiklos.

Pasiliekame sau visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos jums. 

Jūsų paskyra ir slaptažodis 

Kai pirmą kartą registruositės naudotis Svetaine, jums gali tekti susikurti slaptažodį. Slaptažodžio privalote neatskleisti ir neduoti jo kitiems asmenims ir neleisti jiems naudotis jūsų paskyra. Jūs negalite naudoti jokio kito asmens slaptažodžio ar paskyros. Jeigu įtariate, kad jūsų slaptažodžiu ar paskyra yra naudojamasi neteisėtai, privalote nedelsdami mus informuoti apie tai. Mes neprisiimame atsakomybės už jūsų žalą ar nuostolius, patirtus dėl to, kad nesaugote savo slaptažodžio, leidžiate kitiems asmenims naudotis savo paskyra, naudojatės kito asmens slaptažodžiu ar paskyra arba, jeigu sužinojote apie jūsų slaptažodžio ar paskyros įtariamą neleistiną naudojimą, bet mums skubiai nepranešėte.

Privatumo apsauga ir sutikimas naudoti duomenis

Informacijai, kurią gauname jums naudojantis Svetaine, registracijos metu ar kitu būdu, taikoma mūsų Privatumo politika. Mūsų Privatumo politika reglamentuoja mums pateikiamų jūsų duomenų rinkimą ir naudojimą, įskaitant su tokia informacija susijusias jūsų teises. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie duomenų tvarkymo veiksmai reikalauja jūsų sutikimo. Tokiu atveju mes paprašysime jūsų atskiro sutikimo.

Elektroninė komunikacija

Per šią Svetainę perduodama informacija sudaro elektroninę komunikaciją. Kai su mumis bendraujate per šią Svetainę ar per kitas elektronines priemones, pavyzdžiui, el. paštu, tai reiškia, kad bendraujate su mumis elektroniniu būdu. Jūs sutinkate, kad galime bendrauti elektroniniu būdu. Jei, pagal taikomus įstatymus, mūsų bendravimui, įspėjimams, informacijos atskleidimui, susitarimams ir kitam bendravimui yra reikalinga rašytinė forma, mes su jumis susisieksime raštu tuo adresu, kurį būsite nurodę. Vartotojo pateikiama medžiaga

Mes sukūrėme arba galime sukurti ateityje Svetainėje tam tikras sritis, tokias kaip pranešimų platformas ir pokalbių svetaines, kuriose dalyviai galės parsisiųsti informaciją ir su kitais dalyviais dalintis nuomonėmis, komentarais, produktų peržiūromis, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir panašia medžiaga (toliau kartu – „Forumai“). Šiais Forumais galės naudotis tik užsiregistravę Svetainės dalyviai. Norėdami užtikrinti, kad tekstas, grafika, programinė įranga, muzikos ar garso įrašai, nuotraukos, vaizdo įrašai, pranešimai, skelbimai, duomenys, informacija ir kita vartotojų skelbiama medžiaga (toliau kartu – „Vartotojų turinys“) būtų naudingi platesnei bendruomenei, nustatėme tam tikras pagrindines taisykles, kurių kiekvienas turi laikytis.

Be to, jeigu Forumas yra sukurtas Svetainėje, vartotojai gali užduoti klausimus, į kuriuos atsakys mūsų pakviesti ekspertai. Esant reikalui, šiems ekspertams mokėsime už jų laiką, praleistą atsakinėjant į dalyvių klausimus, tačiau jų išreikšta nuomonė laikoma jų asmenine. Galimybę bendrauti su ekspertais ir gauti jų patarimus Forume suteikiame tik kaip informacinę, šviečiamąją paslaugą Svetainės dalyviams.  

Pagal mūsų šios Svetainės politiką, kiek tai yra įmanoma, peržiūrime Vartotojo turinį arba prieš jį paskelbiant, arba po jo paskelbimo. Išankstinė priežiūra reiškia, kad Vartotojo turinys nebus skelbiamas Forume ir prie jo negalės prisijungti ar jo peržiūrėti kiti Svetainės dalyviai, kol jo neperžiūrėsime ir nenuspręsime, kad Vartotojo turinys yra tinkamas skelbti Forume. Šis procesas taip pat reiškia, kad skelbimui pateiktas Vartotojo turinys nebus skelbiamas iškart ir gali būti išvis neskelbiamas, jeigu nuspręsime, kad jis yra netinkamas Svetainei. Vėlesnė priežiūra reiškia, kad Vartotojo turinį peržiūrėsime, kai tik jis bus paskelbtas Svetainėje. Vėliau peržiūrėtas Vartotojo turinys, kuris Svetainės savininko sprendimu neatitinka šių Sąlygų ar dėl kitų priežasčių yra netinkamas Svetainei, bus šalinamas iš Svetainės neinformuojant Vartotojo.  

Vartotojo turinys privalo būti tinkamas Forumui. Be priežasčių, dėl kurių galime atmesti Vartotojo turinį, turime teisę atmesti, redaguoti ar pašalinti bet kokį Vartotojo turinį, kuris neatitinka mūsų pateiktų Bendruomenės gairių, kurias privalote perskaityti prieš skelbdami Svetainėje bet kokį Vartotojo turinį.

Pateikdami Vartotojo turinį skelbti Forume, jūs taip pat 1) patvirtinate, kad turite teisę skelbti ar perduoti Vartotojo turinį; 2) sutinkate, kad esate išimtinai atsakingas už visą Vartotojo turinį, kurį pateikiate skelbti, ir 3) suteikiate Svetainės savininkui ir jo susijusioms bendrovėms neatšaukiamą, visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, neribotą, visa apimtimi sublicencijuojamą, perleidžiamą, autoriniu honoraru neapmokestinamą teisę ir licenciją bet kokiu būdu naudoti jūsų Vartotojo turinį Svetainėje ar bet kurioje kitoje Svetainėje, kuri priklauso Svetainės savininkui ar jo susijusioms bendrovėms (bei bet kokiose socialinės žiniasklaidos svetainėse, susijusiose su Svetainės savininku ar jo susijusiomis bendrovėmis). 

Mes galime be apribojimų naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, praktinę patirtį ar metodiką, pateiktą Vartotojo turinyje ar susijusią su juo, bet kokiu tikslu, įskaitant produktų kūrimą, gamybą ir rinkodarą. Todėl prašome neteikti ar nesiųsti mums jokių idėjų, pasiūlymų ar medžiagos, kurią norėtumėte laikyti konfidencialia ar už kurią tikitės gauti atlygį. Mūsų atžvilgiu negalėsite pateikti jokio reikalavimo dėl Vartotojo turinio naudojimo ar nenaudojimo. Pateikdami Vartotojo turinį suprantate, kad mes, vadovaudamiesi šios Sutarties ir Privatumo Politikos nuostatomis, turime teisę, o ne pareigą naudoti, rodyti ir skelbti jūsų vardą, nuotrauką, atvaizdą, balsą, veiklą, biografinę informacija ir (ar) pareiškimus Svetainėje ir bet kokioje susijusioje mūsų ar mūsų susijusių bendrovių valdomoje ar tvarkomoje Svetainėje ar socialinės žiniasklaidos kanaluose visame pasaulyje visam laikui. Jeigu pasinaudosime šiomis savo teisėmis, jūs suprantate ir sutinkate, kad negausite jokio atlygio, mokėjimo, pranešimo ar įvertinimo ir Svetainės savininkui nereikės jokio jūsų sutikimo, kaip jomis naudotis. 

Jūs suprantate, kad Forumuose skelbiamos kitų vartotojų nuomonės ir požiūriai. Taip pat pripažįstate, kad neatsakome už Svetainėje skelbiamo Vartotojo turinio tikslumą. Suprantate ir sutinkate, kad už Vartotojo turinį atsako tik jį paskelbęs asmuo. Suprantate ir sutinkate, kad įvertinsite ir prisiimsite visą riziką, susijusią su bet kokio Vartotojo turinio naudojimu, įskaitant pasitikėjimą tokio Vartotojo turinio tikslumu, išsamumu ar naudingumu.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pateikdami pranešimą arba jo nepateikdami laikinai ar visiškai nutraukti jūsų galimybę išsiųsti Vartotojo turinį ir (ar) prisijungti prie Vartotojo turinio. Jūs sutinkate, kad mes neatsakome nei jums, nei trečiosioms šalims dėl Vartotojo turinio priėmimo sustabdymo ar nutraukimo.

Nepamirškite, kad visas Vartotojo turinys, kurį pateiksite Svetainei per mobilųjį įrenginį, bus saugomas tame mobiliajame įrenginyje. Už jūsų mobiliojo įrenginio, jame esančios informacijos ir medžiagos bei jūsų įrenginyje naudojamo slaptažodžio ir prieigos prie Svetainės saugumą ir apsaugą atsakote tik jūs. 

Vartotojo turinio saugojimas

Svetainėje galime skirti maksimalią Vartotojo turinio saugojimo apimtį. Neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos galite patirti dėl pranešimų, laiškų ar kito Vartotojo turinio ištrynimo ar neišsaugojimo, susijusio su maksimalios saugojimo apimties priežiūra.

Papildomos sąlygos

Papildomos sąlygos gali būti taikomos tam tikriems Svetainės elementams ar turiniui, pavyzdžiui, pasiūlymams, prizų lošimams, varžyboms, konkursams ir totalizatoriams. Dalyvaudami bet kokioje veikloje Svetainėje, kuriai taikomos papildomos sąlygos, pavyzdžiui, prizų lošime, varžybose, konkurse ar totalizatoriuje su Oficialiomis taisyklėmis, sutinkate be šių Naudojimo sąlygų laikytis ir šių papildomų sąlygų.

Garantijų Svetainės naudojimo atžvilgiu atsisakymas

SVETAINĖ SUTEIKIAMA „ESAMOS BŪKLĖS“ IR „PRIEINAMŲ SĄLYGŲ“ PAGRINDU. IŠSKYRUS ŠIOSE SĄLYGOSE KONKREČIAI IŠDĖSTYTAS NUOSTATAS, VISA APIMTIMI, KURI YRA LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, SVETAINĖS SAVININKAS AIŠKIAI NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ AIŠKIŲ, TEISINIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIŲ PERKAMUMO, ATITIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI AR NEPAŽEIDIMO GARANTIJŲ.

SVETAINĖS SAVININKAS NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖ ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS AR KAD PRIEIGA PRIE SVETAINĖS BUS NEPERTRAUKIAMA, TEIKIAMA LAIKU, SAUGI AR BE KLAIDŲ, ARBA KAD TRŪKUMAI, JEIGU TOKIŲ BUS, BUS IŠTAISYTI. SVETAINĖS SAVININKAS NEGARANTUOJA, KOKIE BUS GAUTI REZULTATAI, NAUDOJANTIS ŠIA SVETAINE, TAIP PAT NEGARANTUOJA PER ŠIĄ SVETAINĘ GAUTOS INFORMACIJOS TIKSLUMO, KOKYBĖS AR PATIKIMUMO.

JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD BET KOKIĄ MEDŽIAGĄ IR (AR) DUOMENIS, PARSISIŲSTUS AR KITAIP GAUTUS NAUDOJANTIS ŠIA SVETAINE, NAUDOJATE SAVO RIZIKA IR ESATE IŠIMTINAI ATSAKINGAS UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ JŪSŲ KOMPIUTERINEI SISTEMAI AR DUOMENŲ PRARADIMĄ, ATSIRADUSĮ DĖL TOKIOS MEDŽIAGOS IR (AR) DUOMENŲ PARSISIUNTIMO.

JOKIOS ŽODINĖS AR RAŠYTINĖS KONSULTACIJOS AR INFORMACIJA, JŪSŲ GAUTA IŠ SVETAINĖS SAVININKO AR PER SVETAINĘ, NESUKURIA JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠSKYRUS TAS, KURIOS YRA AIŠKIAI NURODYTOS ŠIOSE SĄLYGOSE.

Atsakomybės apribojimai

JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD SVETAINĖS SAVININKAS, JO SUSIJUSIOS BENDROVĖS IR BET KURIS IŠ JŲ ATITINKAMŲ DIREKTORIŲ, PAREIGŪNŲ, DARBUOTOJŲ, AGENTŲ, PATIKĖTINIŲ AR KITŲ ATSTOVŲ JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEATSAKO UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS, SUSIJUSIUS, BAUDŽIAMUOSIUS AR SUKAUPTUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIUS NAUDOJIMO NUOSTOLIUS, PAJAMŲ, SANTAUPŲ AR PELNO NETEKIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ, GEROS REPUTACIJOS SUGADINIMĄ, PAKAITINIŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDAS AR BET KOKIUS KITUS NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS BET KOKIU BŪDU IR PAGAL BET KOKIUS ATSAKOMYBĖS PRINCIPUS DĖL SUTARTIES PAŽEIDIMO, DELIKTO (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ IR GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ), AR KITU BŪDU ATSIRADUSIUS DĖL 1) SVETAINĖS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS; 2) PAKAITINIŲ PASLAUGŲ, ELEMENTŲ AR SVETAINIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ; 3) NELEISTINOS PRIEGOS PRIE JŪSŲ PEDUODAMOS MEDŽIAGOS AR DUOMENŲ AR JŲ PAKEITIMO (ĮSKAITANT ASMENINĘ INFORMACIJĄ); 4) TREČIOSIOS ŠALIES PAREIŠKIMŲ AR ELGESIO SVETAINĖJE, AR 5) KITŲ KLAUSIMŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE. ŠIE APRIBOJIMAI BUS TAIKOMI NEPAISANT TO, AR SVETAINĖS SAVININKUI BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ, IR NEPAISANT BET KOKIOS RIBOTOS TEISINĖS PRIEMONĖS ESMINĖS PASKIRTIES NEPRITAIKYMO. ŠIS ATSKOMYBĖS ATSISAKYMAS TAIKOMAS VISA APIMTIMI, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS.

Prekių ženklo įspėjimai

Svetainėje matomi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra Svetainės savininko, jo susijusių bendrovių ar trečiųjų šalių nuosavybė. Jūs negalite naudoti ar rodyti jokių Svetainės savininkui priklausančių prekių ar paslaugų ženklų be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Jūs negalite naudoti ar rodyti jokių kitų šioje Svetainėje matomų prekių ar paslaugų ženklų be jų savininko leidimo.

Svetainės keitimas ar sustabdymas

Pagrįstai stengsimės, kad Svetainė būtų prieinama, bet kartais mums gali prireikti be įspėjimo laikinai ar visam laikui Svetainės ar jos dalies veiklą pertraukti, apriboti, keisti ar nutraukti. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos galite patirti dėl tokių veiksmų.

Nutraukimas

Bet kuriuo metu galime nutraukti jūsų naudojimąsi Svetaine ar prieigą prie jos ir ištrinti visą jūsų Vartotojo turinį ar jo dalį be išankstinio įspėjimo, jeigu turime pagrįstą priežastį taip padaryti, įskaitant šių Naudojimo sąlygų ir Bendruomenės gairių pažeidimą. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos galite patirti dėl jūsų naudojimosi Svetaine nutraukimo tokiomis aplinkybėmis. Nutraukimo atveju privalote nustoti naudotis Svetaine ir sutinkate, kad šios Sutarties sąlygos dėl Nuosavybės teisės, Prekių ženklų įspėjimo, Atleidimo nuo atsakomybės, Garantijų atsisakymo, Atsakomybės ribojimo ir Taikytinos teisės lieka galioti ir po tokio nutraukimo.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Šioje Svetainėje gali būti sąsajų ar nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios nuorodos pateiktos tik jūsų patogumui. Šioje Svetainėje esanti, nurodyta, įtraukta ar susieta bet kokia trečiosios šalies informacija, medžiaga ar turinys nereiškia jokio aiškaus ar numanomo pritarimo trečiosios šalies produktams, paslaugoms ar informacijai. Bet kokia tokių trečiųjų šalių per sąsajas su kitomis svetainėmis ar kitu būdu per jų svetaines teikiama informacija, duomenys, nuomonės, rekomendacijos, produktai ar paslaugos priklauso išimtinai tokioms trečiosioms šalims, o ne Svetainės savininkui. Jūsų naudojimuisi tokios trečiosios šalies svetainėmis taikomos tokių svetainių naudojimo ir duomenų apsaugos politikos sąlygos.

Atleidimas nuo atsakomybės

Jūs sutinkate Svetainės savininką, jo susijusias bendroves ir jų atitinkamus direktorius, pareigūnus, darbuotojus, agentus ar kitus atstovus atleisti nuo atsakomybės ir laikyti nekaltais dėl bet kokių reikalavimų, atsakomybės, nuostolių ir išlaidų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, visus teisinius mokesčius ir išlaidas, kylančias iš ar susijusias su a) šių Naudojimo sąlygų pažeidimu; b) jūsų naudojimusi šia Svetaine, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, jūsų informacijos ar medžiagos perdavimą šiai Svetainei ar skelbimą joje, ir c) bet kokiu reikalavimu ar įtarimu, kad jūsų Vartotojo turinys pažeidžia bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar kitas nuosavybės ar duomenų saugumo teises.

Šių sąlygų pakeitimai

Kartais savo nuožiūra padarome Naudojimo sąlygų pakeitimus, atnaujindami šias Naudojimo sąlygas Svetainėje ir nurodydami Naudojimo sąlygų naujosios versijos įsigaliojimo datą. Šių Naudojimo sąlygų pradžioje esanti data prie nuorodos „Paskutinį kartą atnaujinta“ nurodo, kada buvo atlikti naujausi pakeitimai. Jeigu paskelbus Naudojimo sąlygų naująją versiją toliau naudojatės šia Svetaine, tai reiškia, kad sutinkate su tokiais pakeitimais. Atitinkamai, kiekvieną kartą apsilankę šioje Svetainėje, turėtumėte patikrinti, ar nebuvo paskelbta nauja Sutarties versija.

Kontaktinė informacija

Jeigu iškilo klausimų ar problemų, susijusių su šiomis Naudojimo sąlygomis ar Svetaine, susisiekite su mumis, kaip nurodyta Privatumo politikoje ar šios Svetainės skiltyje „Susisiekite su mumis“.

Sutarties atskiriamumas

Jeigu šių Naudojimo sąlygų bet kuri dalis ar nuostata pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar nevykdytina, tokia dalis laikoma atskirta nuo šių Naudojimo sąlygų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimu ir vykdymui.

Galiojimas

Pasibaigus teisei naudotis Svetaine visos dalys lieka galioti.

Taikytina teisė ir jurisdikcija

Svetainėje pateikta informacija skirta naudoti tik Lietuvos gyventojams. Kitose valstybėse taikomi įstatymai, reguliavimo reikalavimai ar medicininė praktika gali skirtis nuo taikomų Lietuvoje. Šiai Sutarčiai ir bet kokio ginčo, susijusio su šia Sutartimi, sprendimui, Svetainei ar prekėms, kurias jūs perkate per šią Svetainę, ir bet kokiems nesutartiniams įsipareigojimams, kylantiems iš šių Naudojimo sąlygų ar susijusiems su jomis, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai išvengiant bet kokios įstatymų kolizijos. Bet koks Svetainės savininko ir jūsų ieškinys ar teismo procesas, susijęs su šia Sutartimi, pateikiamas išimtinai kompetentingos jurisdikcijos teismui, esančiam Lietuvoje, ir jūs sutinkate su tokių teismų asmenine ir išimtine jurisdikcija.

Legal Terms of Use 

Last updated 3rd May 2016

This website (“Website”) is provided to you under these "Terms of Use" and any amendments or supplements to them (collectively referred to as this "Agreement") that may be posted by UAB Johnson & Johnson or one of its affiliated companies (collectively, “Site Owner,” "we", "us") from time to time. Your use of this Website, or any other services or content provided through the Website [or Mobile Software], shall be deemed to constitute your consent to be legally bound by the terms and conditions of the Agreement, which shall be enforceable in the same way as if you had signed the Agreement. If you are not willing to accept the terms and conditions in the Agreement, we ask that you not access or use the Website or post or submit any materials on it.

Website Intended Audience

This Website is intended for and directed to residents of Lithuania. This Website is not intended for anyone under the age of 18.  

Information Disclaimer

THE INFORMATION INCLUDING ANY, ADVICE AND RECOMMENDATIONS ON THE WEBSITE IS INTENDED SOLELY AS A GENERAL EDUCATIONAL AID. IT IS NOT INTENDED AS MEDICAL OR HEALTHCARE ADVICE, OR TO BE USED FOR MEDICAL DIAGNOSIS OR TREATMENT, FOR ANY INDIVIDUAL PROBLEM. IT IS ALSO NOT INTENDED AS A SUBSTITUTE FOR PROFESSIONAL ADVICE AND SERVICES FROM A QUALIFIED HEALTHCARE PROVIDER FAMILIAR WITH YOUR UNIQUE FACTS. ALWAYS SEEK THE ADVICE OF YOUR DOCTOR OR OTHER QUALIFIED HEALTHCARE PROVIDER REGARDING ANY MEDICAL CONDITION AND BEFORE STARTING ANY NEW TREATMENT. YOUR USE OF THE SITE IS SUBJECT TO THE ADDITIONAL DISCLAIMERS AND CAVEATS THAT MAY APPEAR THROUGHOUT THE WEBSITE.

 WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ANY CONSEQUENCE RELATING DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY ACTION OR INACTION YOU TAKE BASED ON THE INFORMATION, SERVICES, OR OTHER MATERIAL ON THE WEBSITE. WHILE WE STRIVE TO KEEP THE INFORMATION ON THE WEBSITE ACCURATE, COMPLETE, AND UP-TO-DATE, WE DO NOT GIVE ANY ASSURANCES, AND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR, ANY DAMAGE OR LOSS RELATED TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR TIMELINESS OF THE INFORMATION ON THE WEBSITE.

Ownership

You understand that the Website is available for your personal, non-commercial use only. You agree that the Website is the property of the Site Owner; including all intellectual property rights in it and that you have no right to use them other than as set out in these Terms of Use. We are not responsible for any harm or loss that you suffer in relation to any use you make of the Website for any business purposes or other purposes not authorized under these Terms of Use. We reserve the right to refuse or terminate access to the Website at our discretion. The Website are provided free of charge and on that basis we have no obligation to provide any maintenance or support services in relation to them and we are not responsible for any loss or damage you may suffer as a result of any failure to maintain or update the Website.

You may not copy, change or reuse the Website, any updates to them or any part of them including the software incorporated in them.

You may use this Website only for lawful purposes and in accordance with these Terms of Use.  You are granted a nonexclusive, nontransferable, revocable, limited license to view, print and distribute content retrieved from the Website for your personal, noncommercial purposes, provided that you do not remove or obscure the copyright notice or other notices displayed on the content. You may not copy, reprint, modify, display, perform, translate, distribute, adapt, broadcast, communicate to the public by telecommunication, circulate, or sell the content retrieved from the Website in any way, for any commercial use or provide it to any commercial source, including other websites, without the prior written permission of Site Owner.

In addition, you agree not to: (i) use this Website in any manner that could disable, overburden, damage, or impair this Website, or interfere with any other use of this Website, including, any user's ability to engage in real-time activities through this Website; (ii) use any robot, spider or other automatic device, process or means to access this Website for any purpose, including to scrape, data mine, monitor or copy any of the material on this Website; (iii) use any manual process to monitor or copy any of the material on this Website, or to engage in any other unauthorized purpose without the express prior written consent of Site Owner; (iv) otherwise use any device, software or routine that interferes with the proper working of this Website; or (v) otherwise attempt to interfere with the proper working of this Website.

We reserve all rights not expressly granted to you.

Your Account and Password

When you first register to use the Website you may be prompted to create a password.  You must keep your password secret and not give it to anyone else or let them use your account. You must not use anyone else’s password or account. You must inform us immediately if you suspect any unauthorized use of or access to your password or account. We will not be responsible if you suffer any harm or loss because you do not keep your password secret, if you let someone else use your account, if you use someone else’s password or account, or if you become aware of or suspect unauthorized use of your password or account but do not tell us promptly.

Privacy and Consent to Use Data

The information that we obtain through your use of the Website, whether through the registration process or otherwise, is subject to our Privacy Policy. Our Privacy Policy addresses our collection and use of the data you provide to us, including your rights relative to that information. Please note that certain types of processing of personal data requires your consent. In such cases, we will ask for your consent separately.

Electronic Communications

The information communicated on the Website constitutes an electronic communication. When you communicate with us through the Website or via other forms of electronic media, such as e-mail, you are communicating with us electronically. You agree that we may communicate electronically. In case under applicable laws a written form is required for our communications, as well as notices, disclosures, agreements, and other communications, we will approach you in paper form in writing at the address you have provided.

User Submissions

We have created, or may create in the future, certain areas, such as message boards and chat rooms, within the Website where members can upload and share their thoughts, comments, product reviews, pictures, videos and the like with other members (collectively, “Forums”). These Forums may be available to registered members of the Website only.  To help ensure that the text, graphics, software, music, sound, photographs, videos, messages, posts, data, information, or other materials posted by users (collectively, the "User Content") is beneficial for the greater community, we have established some basic rules for everyone to follow.

In addition, if a Forum is provided within the Website, it may allow users to post questions to be answered by experts engaged by us.  Where applicable, these experts are paid by us for their time in responding to members’ questions, but the opinions they express are their own.   We are providing access to the experts and their guidance in the Forum solely as an informational and educational service to members of the Website. 

Our policy for this Website is to review User Content, as far as practical, either before or after such User Content is posted.  Pre-moderation means that the User Content will not be posted to the Forum and cannot be accessed or viewed by other Website members until we have reviewed it and determined that the User Content is suitable for posting to the Forum.  This process also means that User Content submitted for posting will not be posted in real time and may never be posted if we determine that it is unsuitable for the Website.  Post-moderation means that User Content will be reviewed by us once it is already posted on the Website.  Post-moderated User Content that Site Owner determines does not comply with these Terms or is otherwise unsuitable for the Website will be removed from the Website, without notice to the User. 

User Content must be appropriate for the Forum.  Without limiting the reasons for which User Content may be rejected by us, we may reject, edit or remove any User Content that does not comply with any Community Guidelines that we provide, which you must read prior to posting any User Content on the Website.

By submitting User Content for posting at a Forum, you also (1)  confirm that you are entitled  to post or transmit User Content; (2) agree that you are solely responsible for all User Content that you submit for posting; and (3) grant to Site Owner and its affiliated entities an irrevocable, worldwide, nonexclusive, perpetual, fully sub-licensable, transferable, royalty-free right and license to use,  your User Content  in any way on the Website and on any  other Website owned or operated by Site Owner or its affiliates (as well as on any social media sites associated with the Site Owner or its affiliates).

We are free to use any ideas, concepts, know-how, or techniques contained in or derived from any User Content for any purpose whatsoever, including developing, manufacturing, and marketing products. Therefore please do not submit or send to us any ideas, suggestion or materials that you wish to keep confidential or for which you expect to receive compensation.  You will not have any claim against us with respect to any use or non-use of User Content, When you submit User Content, you understand that, subject to terms stated herein and in the Privacy Policy,  we will have the right, but not the obligation, to use, display and publish your name, photograph, likeness, voice, performance, biographical information and/or statements, throughout the world in perpetuity on the Website and on any affiliate or successor Website or social media channels owned or operated by us or our affiliates. If we make use of any of these rights, you understand and agree that you shall not receive any other consideration, payment, notification or credit, nor will you have any approval over how Site Owner uses them.

You acknowledge that the Forums contain the opinions and views of other users.  You acknowledge further that we are not responsible for the accuracy of any User Content on the Website.  You understand and agree that all User Content is the sole responsibility of the person who posted the Content.  You understand and agree that you will evaluate, and bear all risks associated with, the use of any User Content, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such User Content.

We reserve the right at any time to discontinue, temporarily or permanently, your ability to upload User Content and/or your ability to access User Content with or without notice, at our sole discretion.  You agree that we shall not be liable to you or to any third party for any suspension or discontinuance of acceptance of User Content.

Remember that all User Content you submit to the Website through a mobile device will be stored on that mobile device.  The security and safety of your mobile device, and the information and materials contained on it, as well as any password you use on your device and to access the Website are your sole responsibility.

Storage of User Content

We may impose a maximum amount of storage for User Content on the Website. We are not responsible for any loss or harm you may suffer as a result of any deletion or failure to store any messages, communications or other User Content associated with maintaining the maximum amount of storage.

Additional Terms

Additional terms may govern certain features or content on the Website, such as offers, prize draws, competitions, contests and sweepstakes.  By participating in any activity on the Website governed by additional terms, such as a prize draw, competition, contest or sweepstakes with Official Rules, you agree that you will be subject to those additional terms in addition to these Terms of Use.

Disclaimer of Warranties With Respect to Use of Website

THE WEBSITE IS PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. EXCEPT AS SPECIFICALLY PROVIDED HEREIN, TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, SITE OWNER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, LEGAL OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

SITE OWNER DOES NOT MAKE ANY WARRANTY THAT THE WEBSITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT ACCESS TO THE WEBSITE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS, IF ANY, WILL BE CORRECTED. SITE OWNER MAKES NO WARRANTIES AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE WEBSITE OR AS TO THE ACCURACY, QUALITY, OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE WEBSITE.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT ANY MATERIAL AND/OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE WEBSITE IS USED AT YOUR OWN RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF SUCH MATERIAL AND/OR DATA.

NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM SITE OWNER OR THROUGH THE WEBSITE SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN.

Limitations of Liability

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL SITE OWNER, ITS AFFILIATES AND ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS, MANDATARIES OR OTHER REPRESENTATIVES BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR AGGRAVATED DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOSS OF USE, LOSS OF INCOME, SAVING OR PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF GOODWILL, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE SERVICES, OR ANY OTHER INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWSOEVER CAUSED, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), OR OTHERWISE RESULTING FROM (1) THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, THE WEBSITE; (2) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE SERVICES, ITEMS, OR WEBSITES; (3) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR DATA (INCLUDING PERSONAL INFORMATION); (4) THE STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE WEBSITE; OR (5) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE WEBSITE. THESE LIMITATIONS WILL APPLY WHETHER OR NOT SITE OWNER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.  THIS EXCLUSION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS.

Trademark Notices

The trademarks and brand names displayed on this Website are the property of Site Owner, its affiliates or third party owners. You may not use or display any trademarks or service marks owned by Site Owner without our prior written consent. You may not use or display any other trademarks or service marks displayed on this Website without the permission of their owners.

Modification or Suspension of the Website

We will make reasonable efforts to make the Website available but we may from time to time need to interrupt, restrict, modify or discontinue, temporarily or permanently the Website or parts of it without notice. We will not be responsible for any harm or loss you may suffer as a result of such actions.

Termination

We may at any time terminate your use of or access to the Website and may delete any or all of your User Content without prior notice if we have a good reason to do so which includes any breach by you of these Terms of Use and the Community Guidelines. We will not be responsible for any loss or harm you may suffer as a result of termination of your use of the Website in these circumstances. In the event of any termination you must stop using the Website and you agree that the provisions of the Agreement regarding Ownership, Trademark Notices, Indemnification, Disclaimer or Warranties, Limitations of Liability, and Applicable Law shall survive any such termination.

Links to Third Party Sites

This Website may contain links or references to third party websites.  These links are provided for your convenience only.  No endorsement of any third party products, services or information is expressed or implied by any information, material or content of any third party contained in, referred to, included on, or linked from or to this Website.  Any information, data, opinions, recommendations, products or services provided by such third parties through links to other websites or otherwise made available through their websites are solely those of such third parties and not of Site Owner.  Your use of such third party websites is subject to the terms of use and the privacy policies of such websites.

Indemnification

You agree to indemnify and hold harmless Site Owner and its affiliates and their respective directors, officers, employees, agents, or other representatives from and against all claims, liability, damages  and expenses, including without limitation all legal fees and costs arising from or relating to (a) your breach of these Terms of Use; (b) your use of this Website including without limitation transmission or placement of information or material by you on this Website; and (c) any claim or allegation that any of your User Content infringes the intellectual property or other proprietary rights, or privacy rights, of any third party.

Modifications to these Terms

We may make changes to the Terms of Use from time to time in our sole discretion, by updating these Terms of Use on this Website, and specifying the effective date of the new version of the Terms of Use.  The “Last Modified” date at the top of these Terms of Use will indicate when the latest changes were made. Your continued use of the Website following the posting of a new version of the Terms of Use constitutes your acceptance of any such changes.  Accordingly, whenever you visit this Website, you should check to see if a new version of the Agreement has been posted.

Contact Information

If you have any questions or concerns with respect to these Terms of Use or the Website you may contact us as identified in the Privacy Policy or the “Contact Us” section of this Website.

Severability of Agreement

Should any part or provision of these Terms of Use be held unlawful, void, invalid, or unenforceable that portion shall be deemed severable from these Terms of Use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.  

Survival

All Sections shall survive the termination of the right to use the Website. 

Applicable Law and Jurisdiction

The information on the Website is intended only for use by residents of Lithuania.  Other countries may have laws, regulatory requirements, or medical practices that differ from those in Lithuania. The Agreement and the resolution of any dispute related to the Agreement, the Website, or items you purchase through the Website, and any non-contractual obligations arising out of or in connection with these Terms of Use, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Lithuania, without giving effect to any principles of conflicts of law. Any legal action or proceeding between Site Owner and you related to the Agreement shall be brought exclusively in a court of competent jurisdiction sitting Lithuania, and you agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of such courts.