Skip to main content

Search

„Janssen“ informacijos atskleidimo metodologija

„Janssen“ informacijos atskleidimo metodologija

Toliau pateikti klausimai ir atsakymai yra sudaryti siekiant paaiškinti metodologiją, pagal kurią mes įtraukiame arba neįtraukiame UAB "JOHNSON & JOHNSON" (toliau - „J&J“) kompanijos perleistas vertes į mūsų informacijos atskleidimo dokumentą.

Kokias mokėjimo pripažinimo taisykles mes taikome?

Atlygiai už paslaugas ir smulkių išlaidų, susijusių su darbu, padengimai sveikatos priežiūros specialistams (SPS), parama ir rėmimai sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO) bus įtraukti į ataskaitą už tuos kalendorinius metus, kuriais buvo atliktas faktinis mokėjimas ar padengimas mūsų finansinėse sistemose.

Perleistos vertės, susijusios su kelionėmis (pvz., skrydžių bilietais), apgyvendinimu (pvz., viešbučio kambario išlaidomis), ir registracijos mokesčiai bus įtraukti į ataskaitą už tuos kalendorinius metus, kuriais įvyko renginys/veikla.
Kai mokėjimai atlikti per trečiąją šalį, mūsų mokėjimo trečiajai šaliai data yra laikoma lemiamu veiksniu priskiriant mokėjimą atitinkamiems kalendoriniams metams.

Nors ir siekiame efektyvaus bei spartaus duomenų apdorojimo, gali atsitikti taip, kad mokėjimo informacija taps prieinama tik po ataskaitos paskelbimo datos. Tikimės, kai tai bus išimtiniai atvejai ir būtinai stebėsime tokius faktinius atvejus. Jei bus atliekami reikšmingi iš pradžių paskelbtos informacijos pakeitimai, paskelbsime ketvirčio pakeitimą.

Kaip ataskaitoje pateikiame informaciją apie perleistas vertes, susijusias su tęstinio vykdymo sutartimis?

Sutarčių, kurios trunka ne vienerius metus, atveju paprastai taikomas išskaidyto mokėjimo metodas. Tai reiškia, kad bendra vertė yra perleidžiama keliais atskirais mokėjimais, paskirstytais laike.

Kiekvienas iš šių atskirų mokėjimų bus įtrauktas į ataskaitą už tuos kalendorinius metus, kuriais buvo atliktas faktinis mokėjimas ar padengimas mūsų finansinėse sistemose.

Ar įtraukiamas PVM ir (ar) išskaičiuojamasis mokestis?

Visi mokėjimai (pvz., atlygis už paslaugas, parama, rėmimas) ataskaitoje nurodomi be PVM. Jie atskleidžiami kartu su išskaičiuojamuoju mokesčiu (jei toks taikomas), nepaisant to, ar jis mokamas tiesiogiai valdžios institucijoms ar ne.

Visos perleistos vertės, susijusios su paslaugomis ar produktais (pvz., skrydžių bilietais, viešbučio kambariu ), yra atskleidžiamos bendrąja verte, taigi įskaičiuojant PVM (ir arbatpinigius), kai tai taikytina.

Atskleista informacija apie perleistų verčių sumas neturėtų būti naudojama jokiais PVM / mokesčių atskaitomybės tikslais. Jeigu reikalingos mokestinės ataskaitos, kompanija pateikia jas tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams (SPS) / sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO) / Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) / Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT).

Kaip elgiamasi su skirtingomis valiutomis?

Visos vertės nurodomos vietos valiuta, t. y. šalies, kurioje informacija atskleidžiama, valiuta.

Vertės, kurios iš pradžių perleistos ne vietos valiuta, konvertuojamos į vietos valiutą ir kiekvienu konkrečiu atveju atskirai gali būti pateikiama išsami informacija apie valiutos keitimo kursą.

Ar atskleidžiamos EFPIA nepriklausančių „J&J“ kompanijų perleistos vertės?

Perleistos vertės SPS / SPO iš šalies, kuri patenka į EFPIA Informacijos atskleidimo kodekso taikymo sritį, bus atskleidžiamos jų gyvenamojoje (įsisteigimo) šalyje, nepriklausomai nuo to, kuri „J&J“ Kompanija organizavo ir / ar atliko verčių perleidimą.

Kokia informacija pateikiama ataskaitoje dalinio dalyvavimo / atsisakymo dalyvauti susitikime atveju?

Ataskaitoje nurodomos tik su daliniu dalyvavimu susijusios išlaidos. Iš anksto atsisakius dalyvauti renginyje, dėl to patirtos išlaidos ataskaitoje nenurodomos, nes SPS neperleidžiama jokia vertė.

Kaip elgiamasi su susijusiomis išlaidomis, dėl kurių yra susitarta atlygio už paslaugas ar konsultacijas sutartyje?

Jeigu SPS teikia paslaugą ar konsultaciją, su tuo susijusios kelionės, apgyvenimo organizavimo išlaidos ir padengiamos smulkios, su darbu susijusios išlaidos, numatytos sutartyje, yra pateikiamos ataskaitoje atitinkamai nurodytoje ataskaitos dalyje (t.y. „Susijusios išlaidos, dėl kurių yra susitarta atlygio už paslaugas ar konsultacijas sutartyje, įskaitant keliones ir apgyvendinimo išlaidas numatytas sutartyje“).

Kokia informacija pateikiama ataskaitoje, kai vertė perleidžiama trečiajai šaliai / per trečiąją šalį?

Tuo atveju, kai SPS yra sudaręs sutartį su ta SPO (Sveikatos priežiūros organizacija), kuriai jis priklauso, ir gauna per ją mokėjimus, mes atskleisime informaciją apie SPO perleistą vertę (Atlygį už paslaugas). Bet kokios su asmeniu tiesiogiai susijusios išlaidos, tokios kaip kelionė ir apgyvendinimas, bus atskleistos kaip dalis SPS perleistos vertės, jeigu sutartyje nenurodyta kitaip.

Kokį adresą nurodome į mūsų informacijos atskleidimo dokumentą?

Mes pateiksime patį naujausią SPS / SPO adresą, kuris bus įvestas į mūsų duomenų bazę ataskaitos pateikimo metu.

Veiklos, kurias vykdo platintojai / pardavimo tarpininkai

Platintojo / pardavimo tarpininko ne „J&J“ Kompanijos vardu nurodymu perleistas vertes turės atskleisti atitinkamas platintojas / pardavimo atstovas, o ne „J&J“ Kompanija.

Perleistų verčių, susijusių su moksliniais tyrimais ir plėtra, pateikimas ataskaitoje

Ataskaitoje pagal šalį pateiksime vieną bendrą metinę sumą, į kurią įeis visos su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusios SPS / SPO perleistos vertės. Tai reiškia, kad, vykdant EFPIA Informacijos atskleidimo kodekso reikalavimus, su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusios perleistos vertės nėra atskirai atskleidžiamos viešai.

Perleistos SPS ar SPO vertės, susijusios su (i) neklinikinių tyrimų (kaip apibrėžta EBPO Geros laboratorijos praktikos principuose); (ii) klinikinių tyrimų (kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/20/EB) arba (iii) neintervencinių tyrimų, kurie yra prospektyvūs ir kurių metu SPS ar SPS grupės arba jų vardu renkami pacientų duomenys būtent šiems tyrimams (SPS kodekso 15.01 dalis), planavimu ar vykdymu.

Konkrečiose šalyse taikomos metodologijos

Šiame skyriuje išsamiai išdėstyti konkrečiose šalyse taikomi nukrypimai nuo aukščiau aprašytų metodologijų tam, kad šios atitiktų, pavyzdžiui, vietos įstatymus ir / ar reglamentus.

Konkrečiose šalyse taikomos metodologijos

Šiame skyriuje išsamiai išdėstyti konkrečiose šalyse taikomi nukrypimai nuo aukščiau aprašytų metodologijų tam, kad šios atitiktų, pavyzdžiui, vietos įstatymus ir / ar reglamentus.

Kompanijai taikomi vietos mokesčiai

Mokėjimai sveikatos priežiūros specialistams pagal autorinio kūrinio užsakymo sutartis yra atskleidžiami kartu su atskaitomais mokesčiais (jei tokie taikomi), tačiau neįtraukiant kompanijai taikomų mokesčių, t.y. neįskaitant įmonei taikomo 30,98 % socialinio draudimo mokesčio įmokos dalies.<1>

Kokie unikalūs asmens identifikatoriai bus naudojami atskleidžiant informaciją?

Atskleidžiant SPS individualią informaciją, bus pateikiami šie unikalūs asmens identifikatoriai:

  • vardas, pavardė;
  • profesinė kvalifikacija
  • spaudo numeris;

Atskleidžiant SPO informaciją, bus pateikiami šie identifikatoriai:

  • Juridinio asmens pavadinimas;
  • Juridinio asmens kodas;
  • Trečiosios šalies pavadinimas, juridinio asmens kodas (jei taikoma);
     
Atsakomybės apribojimas

Atitinkamų duomenų įrašymui ir galutiniam jų pateikimui ataskaitose mes naudojame automatizuotas sistemas, standartizuotus procesus ir rankinį duomenų iš vidinių ir išorinių šaltinių įvedimą. Šio pateikimo metu atskleista informacija atspindi mūsų geranoriškumą ir visas pastangas siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo (Nr. X-709) ir EFPIA Informacijos atskleidimo kodekso reikalavimus. Jeigu, nors ir labai stengdamiesi užtikrinti tikslias ataskaitas, pateiksime neišsamią ar neteisingą informaciją, tuomet atitinkamai tirsime ir imsimės nagrinėti klaidingos informacijos atvejus.

Šioje svetainėje nurodytos perleistos vertės, susijusios su moksliniais tyrimais ir plėtra (bendra suma) bei ryšiais su pacientų organizacijomis, kaip numatyta Lietuvos vaistų rinkodaros etikos kodekse. Čia pateiktos išlaidos negali būti naudojamos ataskaitose mokesčių inspekcijoms ar bet kokiais kitais panašiais ataskaitų pateikimo tikslais.

1Jeigu kūrinio autorius negauna pajamų pagal darbo sutartį, tuomet yra taikoma 29.70 % socialinio draudimo mokesčio įmokos dalis, kuri skaičiuojama nuo pusės bendro autorinio honoraro dydžio sumos.