Skip to main content

Search

„Janssen“ požiūris į sveikatos priežiūros specialistų nuolatinį profesinį tobulinimąsi (NPT)

„Janssen“ požiūris į sveikatos priežiūros specialistų nuolatinį profesinį tobulinimąsi

„Janssen“ tiki, kad sveikatos priežiūros specialistų (SPS) nuolatinio profesinio tobulinimosi (toliau - „NPT“) programų rėmimas yra bendrovės atsakomybės dalis, neatsiejama nuo bendrovės kuriamų vaistų. Gilinant žinias apie ligas ir naujausius gydymo standartus, šiomis programomis prisidedama prie medicinos praktikos, taip pat pacientų gydymo rezultatų gerinimo bei ilgalaikės naudos visuomenei.

Savo NPT programomis siekiame prisidėti prie aukštos kokybės, nešališko ir skaidraus švietimo, kuris būtų grindžiamas tikra partneryste su gydytojų bendruomene, užtikrinant, kad svarbios medicinos naujovės būtų pasiekiamos gydytojams tiek dalyvaujant tarptautiniuose kongresuose, tiek diskutuojant mažesniuose moksliniuose susitikimuose. Griežti bendrovės principai užtikrina tokios veiklos nešališkumą ir nustato aiškias bendravimo su atskirais SPS bei medikų draugijomis ir įstaigomis procedūras.

„Janssen“ NPT (kartais dar vadinamas nuolatiniu medicinos švietimu arba NMŠ (angl. CME) veikla yra itin reguliuojama ir skaidri.

Bendrovė išskiria tris veiklos rūšis:

1-Parama kongresams.  Bendrovė teikia finansinę paramą reikšmingiausiems nacionaliniams ir tarptautiniams kongresams, nes juose SPS gali susipažinti su svarbiausia informacija apie naujausius medicinos pasiekimus, o šios žinios yra būtinos pacientų gydymo rezultatams pagerinti.

Moksliniai susitikimai, kuriuos remia bendrovė, privalo skatinti mokslinius mainus ir naujausių gydymo standartų sklaidą, siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą pacientų gydymą. Daugelis tokių susitikimų yra akredituoti pripažintų akreditavimo organizacijų, kiti – ne. Nepaisant to, „Janssen“ taiko tuos pačius kokybės standartus tiek akredituotiems, tiek neakredituotiems renginiams bei vadovaujasi nacionalinėmis renginių akreditavimo ir sveikatos priežiūros institucijų veiklą reglamentuojančiomis taisyklėmis.

 

2-Mokslinės medicinos programos.  Bendrovė remia mokslinius medicinos renginius ir veiklą, organizuojamą kartu su nepriklausomais ekspertais pagal griežtus „Janssen“ principus. „Janssen“ politika yra paremta „Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) Vaistų rinkodaros ir bendravimo su sveikatos priežiūros specialistais kodeksu“, taip pat atskirų valstybių kodeksais ir taisyklėmis, jei tų valstybių dokumentuose nustatyti griežtesni kriterijai. Svarbiausi tokių programų aspektai yra šie:

Renginių tikslas nėra reklaminisDauguma „Janssen“ remiamų profesinių (mokslinių) renginių yra skirti ne vienam vaistui, bet ligų kategorijoms nagrinėti. Tokiuose renginiuose minimi tik bendriniai vaistinės medžiagos pavadinimai ir bet kokios diskusijos apie konkrečius gydymo metodus yra subalansuotos ir grįstos faktais.

Turinys: Renginių turinį ir programą nustato nepriklausomi ekspertai, t. y. moksliniai komitetai ir / arba medikų draugijos. Renginių temos yra parenkamos pagal jų mokslinį aktualumą, taip pat kiekvienai iš programos dalių (sesijų) yra parenkamas tos srities specialiastas. Profesinio (mokslinio) renginio pranešėjai atsako už savo pranešimų turinį. Jei minima informacija apie bendrovės produktus, „Janssen“ gali peržiūrėti pranešimus tik siekiant užtikrinti, jog informacija apie bendrovės produktus yra naujausia, tiksli ir subalansuota.

Interesų konfliktas: Visi pranešėjai turi nurodyti farmacines bendroves, iš kurių buvo gautas atlyginimas bei už kokias paslaugas, pvz., pranešimo skaitymą, veiklą patariamosiose tarybose, dalyvavimą kongrese ir t.t.

Formatas: Pagrindinis šių susitikimų tikslas yra mokslinės informacijos sklaida ir tai turi aiškiai atsispindėti renginio programoje. Renginio vieta turi atitikti pagrindinį renginio tikslą, o vaišingumas turi būti kuklus, kadangi tai nėra pirminis dalykas. Mokslinės programos laikas turi gerokai viršyti pertraukų laiką. Mes neremiame pramoginės veiklos.

Išorinis patvirtinimas: Norėdama užtikrinti švietimo ir mokymo kokybę, bendrovė bendradarbiauja su nepriklausomomis išorės švietimo įstaigomis tiek šalies, tiek ir tarptautiniu lygmeniu. Bendrovė bendradarbiauja su Karolinska instituto suaugusiųjų švietimo programų direktoriumi, siekdama garantuoti, jog į nepriklausomų mokslinių komitetų parengtas programas būtų įtraukti suaugusiųjų švietimo principai, kurių tikslas – paskatinti aktyvų delegatų dalyvavimą. Visi susitikimai yra paremti moksliniais tikslais, kuriuos nustato moksliniai komitetai.

3-Individuali parama.  Bendrovė individualiai remia SPS dalyvavimą kongresuose ir moksliniuose susitikimuose. Daugelyje šalių yra nustatytas privalomas SPS kvalifikacijos tobulinimo reikalavimas, siekiant užtikrinti naujausių gydymo metodų prieinamumą ir sklaidą, tačiau retai kada yra skiriama pakankamai lėšų tęstiniam medicininiam švietimui.

Kartu su kitomis farmacijos bendrovėmis, „Janssen“ yra pasirengusi prisiimti dalį šios atsakomybės. „Janssen“ atrankos procesas yra skaidrus ir yra pagrįstas SPS švietimo poreikiais bei aktyviu jų dalyvavimu konkrečiame moksliniame susitikime ar renginyje.

Kai kuriose šalyse SPS turi prisidėti prie savo mokymosi ir mes laikomės šių vietos taisyklių, jei jos yra taikomos.

Kitose šalyse, sveikatos priežiūros institucijos turi būti iš anksto informuotos tam, kad patvirtintų pavienių SPS dalyvavimą kongresuose ir mes šių vietos taisyklių taip pat laikomės.

Bendrovė yra įsitikinusi, kad „Janssen kelias“ - remti nuolatinio profesinio tobulinimosi programas - atitinka visuomenės lūkesčius dėl skaidraus NPT ir tuo pat metu skatina mokslinius mainus ir žinių sklaidą, užtikrinant geriausio gydymo prieinamumą pacientams.