Skip to main content

Search

„Janssen“ kelias

„Janssen“ kelias

Pagrindinis „Janssen“ siekis – užtikrinti pažangių gydymo būdų prieinamumą pacientams, siekiant patenkinti pacientų neįgyvendintus lūkesčius, bei garantuojant tinkamą šių gydymo būdų taikymą ir pasiekiamumą, taip pat siekiant puikių gydymo rezultatų, kurie būtų naudingi pacientams ir visuomenei. Siekdami sustiprinti savo pastangas, bendradarbiaujame su daug kitų visuomenėje veikiančių grupių ir organizacijų, siekiančių to paties tikslo. Didelė patirtis farmacijos srityje lemia, kad mums tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant medicinos pažangą, ne tik atliekant klinikinius tyrimus ir kuriant naujus gydymo būdus, bet ir nuolat prisidedant prie nuolatinio profesinio švietimo bei nuolatinės saugumo stebėsenos. Bendradarbiavimas, abipusis pasitikėjimas ir pagarba yra būtini siekiant suteikti naudos pacientams ir visuomenei.

Mūsų bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais (SPS) – „Janssen“ kelias

Mūsų bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros specialistais pirmiausiai reglamentuoja įstatymai, po to – pramonės standartai, nustatyti šalių Elgesio kodeksuose, kuriuos paprastai sudaro nacionalinės farmacijos asociacijos. Be to, „Janssen“ turi savo pačios verslo etikos principus, kurie yra taikomi mūsų bendradarbiavimui su SPS ir gali būti pavadinti „Janssen keliu“.

Sąžiningumas dirbant su medicinos bendruomene ir sveikatos priežiūros specialistais

  • Sveikatos priežiūros specialisto (toliau – SPS) sąžiningumas priimant sprendimą skirti ar rekomenduoti vaistus – vienas iš pagrindinių sveikatos priežiūros sistemos ramsčių. Suprantame, kad sąveika tarp farmacijos įmonių ir SPS potencialiai gali sukelti interesų konfliktus, todėl siekiame užtikrinti, kad jų nepriklausomumas ir profesinis sąžiningumas niekada nebūtų sukompromituotas.
  • Vadovaujamės griežtomis vidinėmis nuostatomis, kurios kartu su galiojančiais norminiais teisės aktais ir mūsų etikos taisyklėmis yra taikomos visiems mūsų santykiams su SPS ir sveikatos priežiūros organizacijomis (toliau – SPO). Mūsų vidiniai procesai, kurie grindžiami mūsų Įmonėje įtvirtintomis vertybėmis (angl. „Credo“), apima išsamius mokymus visiems darbuotojams, standartines sandorių su SPS peržiūros ir tvirtinimo sistemas, nuolat vykdomą stebėseną ir auditus.

„Janssen“, EFPIA (Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija) narė, viešai atskleidžia informaciją apie visas vertes, kurios buvo perleistos SPS ir SPO pagal rašytines sutartis su „Janssen“.

Perleistas vertes, kurios atskleidžiamos, galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas: 1) profesinio (mokslinio) tobulinimosi rėmimas; 2) mokėjimai už paslaugas; 3) perleistos vertės, susijusios su mokslinių tyrimų ir plėtros planavimu ir vykdymu.

1. Profesinio (mokslinio) tobulinimosi rėmimas

„Janssen“ finansuoja ir remia nuolatinio profesinio tobulinimosi (toliau - NPT) programas (t.y. kongresus, mokslinius susitikimus ir t.t.), kurių metu SPS mokosi ir turi galimybę keistis žiniomis apie ligas ir naujus gydymo metodus su savo kolegomis, ir tokiu būdu prisideda prie žinių plėtimo bei grįžtamosios naudos pacientams.

Siekiame pasiūlyti nešališką ir subalansuotą mokymo programą, atitinkančią Europos akredituojančių institucijų nustatytus principus. Ji pagrįsta medicinos bendruomenės švietimo poreikiais ir ją įgyvendina nepriklausomi ekspertų komitetai.

„Janssen“ profesiniam (moksliniam) tobulinimuisi skiriama parama yra griežtai reglamentuojama ir skaidri:

  • finansiniai rėmimai paramos forma, skiriami paremti vietos ir tarptautiniams kongresams, organizuojamiems pripažintų medicinos ir kitų mokslinių draugijų.
  • medicininės švietimo programos, organizuojamos kartu su nepriklausomais ekspertais, vadovaujantis griežtomis „Janssen“ taisyklėmis.
  • atskirų gydytojų rėmimas, dalyvavimui kongresuose ir moksliniuose susitikimuose, yra grindžiamas jų švietimo poreikiu bei aktyviu moksliniu domėjimusi.

Su šiomis veiklomis susijusios dalyvavimo išlaidos, atitinka EFPIA ir nacionalinių kodeksų gaires, jų vertė visada yra nedidelė ir jos skirtos griežtai tik SPS ir pagrindiniam renginio tikslui įgyvendinti.

„Janssen“, mūsų reklaminės programos, kurių metu mes pateikiame išsamią informaciją apie savo produktus, laikydamiesi tų pačių etikos principų, neapima jokių perleistų verčių, kadangi mes neapmokame jokių kelionės ar apgyvendinimo išlaidų, susijusių su dalyvavimu tokiose veiklose. Esant poreikiui, galima pasiūlyti tik kuklų maitinimą, kuris neviršija nacionalinių Farmacijos asociacijų nustatytų išlaidų ribos; tokios išlaidos EFPIA nėra laikomos „vertės perleidimu“.

2. Mokėjimai už paslaugas

  • SPS ir SPO teikia „Janssen“ nepriklausomas ekspertų konsultacijas, pagrįstas jų klinikine ir medicinos praktikos patirtimi, o „Janssen“ sąžiningai jiems sumoka už suteiktas paslaugas.
  • „Janssen“ sumoka už paslaugą pagal tai, kiek laiko SPS prireikia paslaugai suteikti (valandiniai įkainiai nustatomi nepriklausomai, pagal šalis). „Janssen“ gerbia SPS autonomiją ir užtikrina, kad jos veikla atitiktų visus verslo etikos praktikos standartus ir būtų išvengta galimų interesų konfliktų.

3. Mokslinių tyrimų ir plėtros perleistos vertės, susijusios su tyrimų planavimu ir vykdymu

  • Klinikiniai tyrimai – būtina sąlyga kuriant vaistus. Juose privalo dalyvauti praktikuojantys gydytojai ir jų pacientai.
  • Mes sąžiningai apmokame gydytojams ir ligoninėms už jų sugaištą laiką, patirtį ir išteklius, kurie yra reikalingi šiems būtiniems tyrimams atlikti.
  • Klinikinių tyrimų duomenų skaidrumas: mūsų įmonė tiki, kad norint užtikrinti mokslo ir medicinos pažangą, būtina intensyviau dalintis klinikinių tyrimų duomenimis. Tai patvirtina mūsų sutartis su Jeilio universitetu dėl atvirosios prieigos prie duomenų projekto (angl. Yale University Open Data Access Project, YODA), kuriuo užtikrinama prieiga prie mūsų klinikinių tyrimų duomenų. Tai pirmas kartas, kai įmonė bendradarbiauja su visiškai nepriklausoma mokslinę veiklą vykdančia trečiąja šalimi, siekdama patikrinti ir priimti galutinius sprendimus dėl kiekvieno klinikinių duomenų prašymo.

Medicinos pažanga, farmacijos sektoriaus inovacijos ir didėjantis daugelio ligų gydymo būdų pasirinkimas būtų neįmanomas be aukščiau aprašyto bendradarbiavimo su SPS bei SPO. Žengdami naujus žingsnius, skirtus skaidrumui didinti, siekiame parodyti, kad šis bendradarbiavimas yra teisėtas ir juo siekiama didesnės naudos pacientams. Esame tvirtai įsitikinę, kad farmacijos pramonė ir medicinos bendruomenė yra kartu atsakingos už tai, kad šios nuostatos būtų paaiškintos visuomenei ir šis bendradarbiavimas tęstųsi ir ateityje.