Skip to main content

Szukaj

Czym jest Kodeks Dobrych Praktyk?

Czym jest Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania innowacyjnych produktów leczniczych niejednokrotnie ratujących życie pacjentów. Podstawą naszych sukcesów są badania naukowe oraz partnerska współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia. Podejmowane przez nas wysiłki – w połączeniu z działaniami naszych partnerów – przynoszą pacjentom niezrównane korzyści.

W czerwcu 2013 roku, Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) formalnie przyjęła Kodeks Przejrzystości w ramach działań zmierzających do samoregulacji współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia, w przypadku transferów wartości (takich jak honoraria za usługi doradcze czy udzielanie wsparcia finansowego umożliwiającego udział w wydarzeniach edukacyjnych).

Wideo EFPIA: Współpraca między firmami farmaceutycznymi a systemem opieki zdrowotnej.

Po raz pierwszy publikacja transferu wartości odbyła się w czerwcu 2016, kiedy to firma Janssen wraz z innymi firmami farmaceutycznymi zrzeszonymi w EFPIA, upubliczniła informacje o rodzaju i wartości świadczeń dokonanych w 2015 roku, takich jak wsparcie finansowe umożliwiające przedstawicielom zawodów medycznych udział w wydarzeniach edukacyjnych, honoraria za usługi świadczone na rzecz Janssen przez przedstawicieli zawodów medycznych, czy też granty edukacyjne przyznane organizacjom ochrony zdrowia. Aktywnie zachęcamy przedstawicieli zawodów medycznych, z którymi współpracujemy  do wyrażenia zgody na ujawnienie danych w formie indywidualnej i jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że znaczna część tę zgodę wyraża. W kolejnych latach mamy ambicję zachęcić jeszcze więcej przedstawicieli zawodów medycznych do współdziałania z nami na rzecz większej przejrzystości. Wierzymy, że otwarta komunikacja na temat podejmowanej współpracy jest korzystna dla wszystkich, w tym dla przedstawicieli zawodów medycznych, ponieważ bezpośrednio odpowiada na publiczne zapotrzebowanie na przejrzystość i wykazuje, że współpraca ta przynosi pacjentom korzyść w postaci lepiej podejmowanych decyzji w procesie leczniczym i właściwego korzystania z leków.

Janssen zdecydowanie popiera ujawnianie transferów wartości. Kodeks Dobrych Praktyk EFPIA   (oraz odpowiadające mu kodeksy wdrożone przez stowarzyszenia branżowe na poziomie krajowym) wpływa znacząco na poprawę transparentności danych dotyczących finansowej strony współpracy ze środowiskiem przedstawicieli zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia. Współpraca ta jest kluczowa dla ciągłego rozwoju medycyny i poprawy wyników leczenia pacjentów.

Definicje

Beneficjent – każdy przedstawiciel zawodów medycznych lub organizacja ochrony zdrowia, z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terytorium Europy, który otrzymuje Świadczenia.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA - Kodeks Dobrych Praktyk Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Organizacja ochrony zdrowia - każdy podmiot:

a. będący placówką opieki zdrowotnej, organizacją medyczną lub organizacją naukową z zakresu zdrowia lub medycyny, niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej, taki jak szpital, klinika, fundacja, uczelnia, inna instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe (z wyjątkiem organizacji pacjentów) lub

b. za pośrednictwem którego udzielane są̨ Świadczenia przez jednego lub więcej przedstawicieli zawodów medycznych,

z siedzibą lub głównym miejscem prowadzenia działalności na terytorium Europy.

Za organizacje ochrony zdrowia nie są̨ uważani przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy lub detaliczny produktami leczniczymi.

Przedstawiciel zawodu medycznego - każda osoba fizyczna:

a. będąca lekarzem, lekarzem dentystą, farmaceutą, felczerem (starszym felczerem), pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, ratownikiem medycznym lub technikiem farmaceutycznym lub 


b. inna niż̇ wymienione w pkt a) powyżej, która w ramach wykonywanego zawodu uprawniona jest do przepisywania, nabywania, dostarczania, zalecania lub podawania produktów leczniczych,

której główne miejsce wykonywania zawodu znajduje się na terytorium Europy.

Na potrzeby Kodeksu, za Przedstawicieli zawodów medycznych uznaje się również: (i) urzędników lub pracowników organu administracji, organizacji lub instytucji, działającej w sektorze publicznym lub prywatnym, który to podmiot może nabywać, dostarczać (z wyłączeniem hurtowni) lub podawać Produkty lecznicze, jeżeli osoby te uczestniczą w procesie nabywania, dostarczania lub podawania Produktów leczniczych; oraz (ii) osoby zatrudnione przez Sygnatariusza Kodeksu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, których podstawowym zajęciem jest wykonywanie zawodów wskazanych w lit. a. i b. powyżej

Sygnatariusz Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA – członek INFARMA lub inne podmioty, które przystąpiły do Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA

Świadczenia (transfer wartości) – środki finansowe, świadczenia rzeczowe lub przysporzenia w innej formie, w tym wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, przekazywane przez Sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, bezpośrednio lub pośrednio, przedstawicielom zawodów medycznych lub organizacjom ochrony zdrowia. Przez przekazanie bezpośrednie należy rozumieć́ przekazanie Świadczeń́ Beneficjentowi bezpośrednio przez Sygnatariusza Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA. Przez przekazanie pośrednie należy rozumieć́ przekazanie Świadczeń́ Beneficjentowi przez podmiot trzeci, lecz w imieniu lub na zlecenie Sygnatariusza Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, jeżeli firma Sygnatariusza Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA jest odbiorcy znana lub może zostać przez niego w łatwy sposób ustalona.