Skip to main content

Szukaj

Oświadczenie i warunki prawne

Warunki prawne

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Niniejsza strona została opublikowana i pozostaje pod kontrolą Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24.

Strona przeznaczona jest dla użytkowników w Polsce.

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi w Polsce i na świecie. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów ze strony internetowej mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Nie jest dozwolone jakiekolwiek modyfikowanie lub dalsze reprodukowanie zawartości. Zawartość nie może być kopiowana ani wykorzystywana w żaden sposób.  Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. dokłada odpowiednich starań, aby na stronie znajdowały się informacje aktualne i dokładne, ale nie daje żadnych gwarancji lub zabezpieczeń, co do dokładności, aktualności i kompletności dostarczonych informacji. Jannsen-Cilag Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych, jednakże  Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o. nie odpowiada nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., nie będą traktowane jako informacje poufne, a Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z Materiałów przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. oraz spółkom z  grupy kapitałowej Johnson & Johnson nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Równocześnie użytkownik udziela Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. i spółkom z grupy kapitałowej Johnson & Johnson prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody na korzystanie przez Janssen -Cilag Polska Sp. z o.o. i spółki z grupy kapitałowej Johnson & Johnson przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących tego rodzaju informacje oraz w materiałach promocyjnych Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej Johnson & Johnson. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania zawartości niniejszej strony w każdym momencie, z dowolnego powodu, bez konieczności informowania o tym fakcie jej użytkowników.

Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zmian traktowane będzie jako wyrażenie zgody na ich treść.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ma również prawo do zaprzestania udostępniania niektórych działów serwisu w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi warunkami oraz zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Korzystając z serwisu użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie takich działań, które są zgodne z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejsze strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 - Prawo Farmaceutyczne firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych produktów leczniczych Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Sposób zgłaszania podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych opisany jest na stronie głównej naszego serwisu, w zakładce Kontakt z nami.

Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

© Copyright: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o

 

Data ostatniej aktualizacji 31.05.2017