Skip to main content

Szukaj

Metodologia ujawniania informacji

Nota metodologiczna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (ZPIFF INFARMA)

Kodeks Przejrzystości

Współpraca pomiędzy firmami farmaceutycznymi a przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju opieki nad pacjentem i postępu innowacji w medycynie. Przedstawiciele zawodów medycznych dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciele zawodów medycznych mając bezpośredni kontakt z pacjentem, dysponują nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Przedstawiciele zawodów medycznych i organizacje ochrony zdrowia powinni otrzymywać adekwatne wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne przedstawienie zakresu i wartości tej współpracy a tym samym stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym i pacjentami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości jego Sygnatariusze, tj. firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są ujawnić wszystkie transfery wartości na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia. Współpraca obejmuje Świadczenia takie jak udzielanie przedstawicielom zawodów medycznych wsparcia finansowego umożliwiającego im udział w wydarzeniach edukacyjnych, wynagradzanie za usługi świadczone na rzecz firmy, czy też przyznawanie organizacjom ochrony zdrowia grantów edukacyjnych.

Poniższy dokument to nota metodologiczna, która szczegółowo określa zasady publikacji informacji na temat Świadczeń przekazanych przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom ochrony zdrowia przez innowacyjne firmy farmaceutyczne. Każda spółka, będąca Sygnatariuszem Kodeks Przejrzystości, ma obowiązek opracowania własnej noty metodologicznej i opublikowania jej razem z raportami dotyczącymi przekazanych Świadczeń.

Metodologia ujawniania informacji stosowana przez Janssen

 1. Sposób ustalenia wartości Świadczenia
  a. Świadczenia objęte udostępnieniem zostały wskazane w kwocie, w jakiej stanowiły one koszt dla Spółki, a nie przychód dla Beneficjenta.
  b. Świadczenia bezpośrednie, takie jak: wynagrodzenie i koszty powiązane, darowizny, sponsoring i inne wsparcie finansowe są publikowane bez podatku VAT. Świadczenia pośrednie (np. bilet lotniczy, nocleg) są publikowane brutto, czyli z podatkiem VAT. Opublikowane kwoty transferu wartości nie powinny być wykorzystywane do celów podatkowych.
  c. Wartość wszystkich Świadczeń ujawniana jest w polskich złotych.
 2. Sposób publikacji informacji o Świadczeniach
  a.Informacje o Świadczeniach dla przedstawicieli zawodów medycznych przedstawiają łączną kwotę Świadczeń przekazanych im w okresie objętym raportowaniem i publikowane są w sposób indywidualny w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych.
  b.W przypadku przedstawicieli zawodów medycznych, którzy nie wyrazili zgody na ujawnienie danych osobowych publikowane są raporty zbiorcze przedstawiające:
  • liczbę Beneficjentów, których dotyczy takie udostępnienie, wyrażoną bezwzględnie i jako procent wszystkich beneficjentów, którzy uzyskali świadczenia w okresie objętym raportowaniem,
  • łączną kwotę odpowiadającą wartości świadczeń przekazanych Beneficjentom, których dotyczy takie udostępnienie.
  c. Informacje o Świadczeniach dla organizacji ochrony zdrowia przedstawiają łączną kwotę świadczeń przekazanych im w okresie objętym raportowaniem.
 3. Data przekazania Świadczenia

  Za datę przekazania Świadczenia uznaje się datę dokonania płatności przez Spółkę zgodnie z zawartą umową. W przypadku udziału w wydarzeniu za datę przekazania Świadczenia uznaje się datę zakończenia wydarzenia.

 4. Postępowanie w przypadku nieskorzystania z przekazanego Świadczenia (np. jeśli przedstawiciel zawodu medycznego nie weźmie udziału w wydarzeniu)

  Jeśli nie doszło do transferu wartości, informacja o Świadczeniu nie podlega publikacji.

 5. Umowy wieloletnie i Świadczenia przekazywane w ciągu kilku lat kalendarzowych

  W przypadku umów wieloletnich lub na podstawie, których Świadczenia były przekazywane w ciągu kilku lat kalendarzowych, Spółka zamieszcza w raporcie informację o tych, które zostały realnie przekazane przez Spółkę Beneficjentowi w danym roku kalendarzowym.

 6. Raportowanie przekazania Świadczenia w sposób pośredni dla:

  a. organizacji ochrony zdrowia

  • W przypadku Świadczeń przekazanych organizacji ochrony zdrowia za pośrednictwem organizatora logistycznego Beneficjentem Świadczenia uwzględnionym w raporcie jest organizacja ochrony zdrowia.

   Taki sposób ujawniania transferu wartości wynika z Kodeksu Przejrzystości zgodnie z którym ujawnieniu  podlegają  nie  tylko  transfery  Świadczeń  przekazywanych bezpośrednio na rzecz organizacji ochrony zdrowia, ale także za pośrednictwem podmiotu występującego w jej imieniu. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy wydarzenie obsługiwane jest przez firmę logistyczną, ale jego inicjatorem i gospodarzem jest np. towarzystwo naukowe. W przypadku braku wsparcia ze strony wyspecjalizowanej firmy, towarzystwo naukowe musiałoby samo przeprowadzić powyższe działania. Sam fakt występowania pośrednika w przekazaniu Świadczeń (nie tylko finansowych) ostatecznemu Beneficjentowi, nie zwalnia Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości z obowiązku  upublicznienia  informacji o zakresie i wartości współpracy z organizacjami ochrony zdrowia. Pominięcie publikacji takich informacji wprowadzałoby opinię publiczną w błąd, ponieważ znacząca część współpracy, odbywająca się za pośrednictwem innych podmiotów, np. organizatorów logistycznych, nie byłaby upubliczniana.

  • Świadczenia powinny być zawsze raportowane na rzecz inicjatora i gospodarza danego wydarzenia. Jeśli inicjatorem i gospodarzem wydarzenia jest podmiot komercyjny (np. wydawnictwo), a towarzystwo naukowe występuję w roli patrona  lub  partnera  merytorycznego  danego wydarzenia i jako takie nie jest organizatorem wydarzenia, raportowaniu podlega podmiot komercyjny kwalifikowany jako organizacja ochrony zdrowia zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Przejrzystości.
  • Publikacji podlega każde Świadczenie, którego ostatecznym Beneficjentem jest organizacja ochrony zdrowia – nawet, jeśli Świadczenie to zostało w całości przekazane na konto podmiotu trzeciego np. firmy logistycznej obsługującej dane wydarzenie.
    
  b. przedstawicieli zawodów medycznych
  • Świadczenia dla indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych (np. pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej, podróży lub zakwaterowania) nie stanowią części Świadczenia sponsoringowego dla organizacji ochrony zdrowia.
  • Jeśli nie jest wskazana jednostkowa wartość opłaty rejestracyjnej, organizator określa ją, aby Świadczenie mogło zostać upublicznione jako indywidualny transfer  na rzecz przedstawiciela zawodu medycznego.
  • W przypadku, gdy całość lub część Świadczenia zostanie pośrednio przekazana przedstawicielom zawodów medycznych, organizacja ochrony zdrowia powinna uzyskać ich zgodę na udostępnienie danych osobowych. Jeśli nie jest możliwe wskazanie jednostkowej wartości opłaty rejestracyjnej dla indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych w ramach Świadczenia sponsoringowego dla organizacji ochrony zdrowia, rekomendowanym rozwiązaniem są umowy indywidualne z przedstawicielami zawodów medycznych w zakresie ich uczestnictwa w wydarzeniu.
 7. Zasady dotyczące zgód na ujawnienie danych osobowych

  a. Zgoda na przetwarzanie danych do celów Kodeksu

  Zgoda w formie odrębnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą uprawnia do ujawniania zakresu oraz wartości współpracy do czasu cofnięcia zgody. Formularz zgody zawiera pełną informację o zasadach przetwarzania danych do celów Kodeksu, mędzy innymi informację o zakresie i celu przetwarzania danych, a także o prawie dostępu do danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności udzielenia zgody.

  b. Procedura wycofania zgody

  Na żądanie przedstawiciela zawodu medycznego – tj. w przypadku wycofania zgody na ujawnienie - dotyczące go dane zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, usunięte z opublikowanego raportu.

  W przypadku cofnięcia przez przedstawiciela zawodu medycznego zgody, obowiązek Spółki w zakresie ujawnienia przekazania Świadczenia istnieje nadal, jednak wówczas świadczenie zostaje ujawnione w sposób zbiorczy (bez ujawnienia tożsamości Beneficjenta Świadczenia).

  c. Udzielenie zgody częściowej (konsekwencje udzielenia zgody na ujawnienie danych dotyczących wybranych Świadczeń)

  W przypadku udzielenia zgody na ujawnienie wybranych Świadczeń przekazanych w danym okresie raportowania, lub w przypadku wycofania zgody na publikację części transferu wartości obowiązek Spółki w zakresie jego ujawnienia istnieje nadal, jednak wówczas Świadczenie zostaje ujawnione w sposób zbiorczy. Ujawnienie części przekazanych Świadczeń wprowadzałoby opinię publiczną w błąd, co do zakresu prowadzonej współpracy.

 8. Wyłączenia z obowiązku raportowania

  Z obowiązku raportowania wyłączone są następujące Świadczenia:

  a. dotyczące wyłącznie aktywności związanych z lekami wydawanymi bez recepty;

  b. przekazywanie materiałów i przedmiotów o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym (o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA);

  c. posiłki (o których mowa w art. 17 ust. 5, 6 i 7 Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA);

  d. próbki (o których mowa w art. 27 Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA);

  e. prowizje agencji logistycznych współpracujących z sygnatariuszami w zakresie organizacji podróży i spotkań;

  f. upusty, rabaty i inne narzędzia handlowe stosowane zwyczajowo w ramach sprzedaży produktów leczniczych;

  g. pakiety usług opieki zdrowia świadczonych przez prywatne podmioty kupowane przez Sygnatariuszy dla swoich pracowników;

  h. związane z anonimowymi badaniami marketingowymi;

  i. przekazywane w związku z działalnością badawczo-rozwojową podlegają ujawnieniu łącznemu a tym samym wyłączone z raportowania indywidualnego.

 9. Kwalifikacja przedstawicieli zawodów medycznych prowadzących działalność gospodarczą

  Lekarz prowadzący działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna uwzględniony jest w raporcie jako przedstawiciel zawodu medycznego, a nie jako organizacja ochrony zdrowia. Niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej lub formy zatrudnienia, umowy są podpisywane bezpośrednio z danym przedstawicielem zawodu medycznego, a nie z podmiotem zatrudniającym go na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

  Wszystkie Świadczenia przekazane przedstawicielowi zawodu medycznego (w ramach działalności gospodarczej lub poza nią) podlegają udostępnieniu w raporcie dotyczącym Świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych. Kodeks zobowiązuje Sygnatariuszy do upublicznienia informacji nt. ostatecznego Beneficjenta. Tym samym, jeśli przedstawiciel zawodu medycznego nie zgodzi się na publikację, jego dane trafią do danych zbiorczych.

 

 1. Zakres Świadczeń uzyskanych przez przedstawicieli zawodów medycznych w poszczególnych kategoriach
Świadczenia uzyskane przez przedstawicieli zawodów medycznych
Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
Opłaty rejestracyjne Koszty podróży i zakwaterowania Wynagrodzenie podstawowe Wydatki dodatkowe
koszty udziału
w wydarzeniu
bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem samochodów, opłaty parkingowe, zwrot funduszy za przejazd własnym środkiem transportu, wizy, ubezpieczenie podróży,  koszty zakwaterowania (jeśli koszty te pozostają w bezpośrednim związku z wydarzeniem) wynagrodzenie za: wykłady i prelekcje, pracę w zespołach doradczych (nie dotyczy zespołów pracujących w obszarze badań i rozwoju), opracowania medyczne, analizę danych, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, konsultacje i doradztwo, udział w edukacyjnych programach mentorskich. koszty związane ze świadczonymi usługami, tj. bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem samochodów, opłaty parkingowe, zwrot funduszy za przejazd własnym środkiem transportu, wizy, ubezpieczenie podróży,  koszty zakwaterowania

 

 1. Zakres świadczeń uzyskanych przez organizacje ochrony zdrowia w poszczególnych kategoriach
Świadczenia uzyskane przez organizacje ochrony zdrowia
Darowizny Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
  Opłaty
rejestracyjne
Koszty podróży i zakwaterowania Wartość umów sponsoringu Wynagrodzenie podstawowe Wydatki dodatkowe
darowizny na cele charytatywne, stypendia edukacyjne, kursy organizowane przez organizacje ochrony zdrowia, opłaty dla wykładowców klasyfikowane jako stypendia edukacyjne Koszty udziału w wydarzeniu bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem samochodów, opłaty parkingowe, zwrot funduszy za przejazd własnym środkiem transportu, wizy, ubezpieczenie podróży, koszty zakwaterowania (jeśli koszty te pozostają w bezpośrednim związku z wydarzeniem) koszty udostępnienia powierzchni wystawienniczej lub reklamowej, koszty umieszczenia logo sponsorującego lub logo marki produktu sponsorującego w programie wydarzenia lub w zaproszeniu na wydarzenie, koszty zorganizowania sympozjum satelitarnego podczas trwania kongresu, koszty udziału w wydarzeniu przedstawicieli sponsorującego. wynagrodzenie za: wykłady i prelekcje, pracę w zespołach doradczych (nie dotyczy zespołów pracujących w obszarze badań i rozwoju), opracowania medyczne, analizę danych, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, konsultacje i doradztwo, udział w edukacyjnych programach mentorskich, wynajem pomieszczeń. Koszty związane ze świadczonymi usługami, tj. bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem samochodów, opłaty parkingowe, zwrot funduszy za przejazd własnym środkiem transportu, wizy, ubezpieczenie podróżne, koszty zakwaterowania.

 

 1. Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową

Wszystkie Świadczenia związane z wydatkami ponoszonymi na badania i rozwój, w tym na badania kliniczne, wydarzenia związane z działalnością badawczo-rozwojową, badania nieinterwencyjne, działalność komitetów monitorowania danych związanych z badaniami klinicznymi, badania kliniczne inicjowane przez niezależnych badaczy są ujawnione łącznie, jako kwota całkowita, bez podziału na organizacje ochrony zdrowia i przedstawicieli zawodów medycznych.

 

 1. Zasady udostępniania informacji o świadczeniach transgranicznych

Przypadki transgranicznych transferów wartości na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych bądź na rzecz organizacji ochrony zdrowia, w zakresie objętym Kodeksem Przejrzystości, są udostępnione przez Spółkę zgodnie z miejscem zamieszkania bądź siedzibą Beneficjenta Świadczenia.

Transgraniczne transfery wartości ujmowane są w lokalnym raporcie Spółki, bez względu na to, który podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, organizował i dokonywał transferu wartości. Na przykład, centrala spółki należącej do Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) mieszcząca się w USA, współpracująca z przedstawicielem zawodu medycznego praktykującym w Polsce, będzie zobowiązana ujawnić przekazane świadczenie w Polsce (zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami oraz kodeksem kraju zamieszkania przedstawiciela zawodu medycznego bądź siedziby organizacji ochrony zdrowia).

 

***

 

Oświadczenie firmy Janssen o wyłączeniu odpowiedzialności

W celach rejestracji właściwych danych i sporządzania na ich podstawie sprawozdań wykorzystujemy szereg zautomatyzowanych systemów, standardowych procedur i metod ręcznego wprowadzania danych pochodzących ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Taki sposób zgłaszania informacji świadczy o tym, że działamy w dobrej wierze i dokładamy wszelkich starań, by spełniać wymogi określone w kodeksie jawności EFPIA. Jeżeli – mimo naszych wysiłków na rzecz zapewnienia dokładnej sprawozdawczości – zdarzy się nam ujawnić niepełne lub nieprawidłowe informacje, podejmiemy niezwłocznie odpowiednie działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i korekty błędnych danych.

Informacje o przypadkach transferu wartości, które są ujawniane zgodnie z wytycznymi EFPIA i publikowane na tej stronie internetowej, są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji wymogów sprawozdawczości. Nie należy wykorzystywać  informacji o poniesionych kosztach na potrzeby jakichkolwiek sprawozdań podatkowych lub jakichkolwiek innych, podobnych raportów.