Skip to main content

Szukaj

Title

Zaproszenie i udzial w wydarzeniu edukacji medycznej

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w związku z zaproszeniem i udziałem w wydarzeniu edukacji medycznej

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zaproszeniem do udziału w wydarzeniu edukacji medycznej, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.,adres siedziby: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, dalej jako „Administrator”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych.
  Dane Osobowe zgromadzone w związku z zaproszeniem do udziału w wydarzeniu edukacji medycznej przetwarzane będą w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej jako „RODO”), tj. w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z organizacją wydarzenia.
 2. Odbiorcy danych
  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  • upoważnieni pracownicy Administratora - dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,
  • podmioty należące do grupy kapitałowej, do której należy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
  • usługodawcy, w szczególności Global Business Travel Poland S.A. dokonująca rezerwacji oraz dostawcy usług i narzędzi IT i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji czynności świadczonych dla Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich wykonania –dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi i które zostały zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.​
 3. Transfer danych do państw trzecich
  Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich takich jak:
  • kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wobec których Komisja Europejska wydała decyzję o zapewnianiu przez to państwo odpowiedniego stopnia ochronnych danych osobowych;
  • kraje spoza EOG, wobec których brak jest stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W przypadku transferu Danych Osobowych do odbiorców w tych państwach trzecich, Administrator stosuje wobec transferowanych danych odpowiednie środki zabezpieczające w postaci np. Standardowych Klauzul Umownych lub Wiążących Reguł Korporacyjnych, z którymi można się zapoznać, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych ([email protected]).
 4. Okres przechowywania danych
  Dane Osobowe będą przechowywane w oparciu o cel przetwarzania tak długo, jak przetwarzanie danych jest uzasadnione.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:
  e) prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  f) prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
  g) prawa do przeniesienia danych,
  h) prawa do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, bądź na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).