Skip to main content

Search

Nationella riktlinjer psoriasis

Nationella riktlinjer för psoriasis diskuterades - "många kämpar med en livskvalitet i nivå med cancerpatienter"
Under Almedalsveckans andra dag bjöd Janssen in till ett seminarium för att diskutera de nyligen uppdaterade riktlinjerna för psoriasis. Diskussionen berörde ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel, bristfällig samordning inom vården samt implementeringsprocesser.

Barbra Bohannan från Psoriasisföreningen välkomnade de nya riktlinjerna och uppskattade särskilt att Socialstyrelsen tagit fasta på sjukdomens negativa inverkan på livskvaliteten samt att många är underbehandlade.

 - Idag lever minst 23 000 personer med svår psoriasis. Många kämpar med en livskvalitet i nivå med cancerpatienter. Socialstyrelsens rekommendation är att dessa patienter ska stå på biologiska läkemedel, men mindre än tio procent gör det. Det är oacceptabelt. Därför är det viktigt att de nationella riktlinjerna implementeras ordentligt, konstaterade Barbra.

Tore Särnhult, hudläkare, kände sig hoppfull kring att regionerna skulle ta till sig av Socialstyrelsens rekommendation om att erbjuda biologiska läkemedel för patienter med svår psoriasis.

- Jag tror att regionerna tar till sig detta. Ljusbehandling är inte dåligt, men läker inte huden. Läkemedel kan däremot ge långa tider av symtomfrihet, förklarade Tore. Se intervjun med Tore där han berättar mer om vad de nya behandlingarna innebär för dagens patienter.

Statistik från Socialstyrelsen visar att Västra Götalandsregionen ligger efter både Skåne och Stockholm vad gäller just modern psoriasisvård. Jonas Andersson (L), regionråd i Västra Götalandsregionen, tillstod att så var fallet, här kan du höra hans kommentar gällande detta.


Digitalisering tillgängliggör kompetens

I riktlinjerna konstateras att det finns en bristfällig samordning mellan primärvård och specialistvård. Det var också något som Barbra Bohannan uppmärksammat med patienter som ”fastnar” i primärvården utan att komma vidare till specialister. Gilbert Tribo (L), regionråd i Region Skåne, menade att digitalisering är en del av lösningen.

- Region Skåne fokuserar idag på att införa ett nytt digitalt vårdinformationssystem. Genom det kan specialister göras mer tillgängliga för primärvården. De ska kunna rådfrågas på konsultbasis, eftersom alla läkare inte kan ha koll på allt. När specialisterna finns tillgängliga på detta sätt kan vissa fysiska besök undvikas, resonerade Gilbert.

Även Marie Morell (M), ordförande sjukvårdsdelegationen vid SKL, och Jonas Andersson lyfte fram värdet av digitala beslutsstöd.

 

Olika processer - samma mål

Varje region har en etablerad process för hur Socialstyrelsens riktlinjer ska implementeras och nå ut till patienterna. Här kan du höra Gilbert Tribo (L) berätta om hur man arbetar med detta i Region Skåne.

Även Socialstyrelsen har en process för att riktlinjerna ska kunna bli så användbara som möjligt berättade Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen.

- Vi har en etablerad process för hur nationella riktlinjer tas fram som bland annat innefattar workshops och remissrundor med regionerna. Inom kort kommer dessutom ett antal myndigheter tillsammans med SKL att titta närmare på hur Socialstyrelsens stödjande dokument kan användas bättre och huruvida riktlinjerna har påverkat vården, förklarade Thomas.

Marie Morell (M), ordförande sjukvårdsdelegationen vid SKL, underströk vikten av att bjuda in politiken när nya riktlinjer tas fram och hon fick medhåll från Jonas Andersson (L) som menade att det hade kortat tiden för implementering.