Skip to main content

Search

Upphovsrätt och ansvarsfriskrivning

Upphovsrätt och ansvarsfriskrivning
Användningsvillkor

Senast uppdaterad 1 juli, 2016

Denna hemsida tillhandahålls er under följande användarvillkor samt med eventuella ändringar och/eller tillägg till dem (gemensamt benämnda ”Avtalet”) som kan komma att läggas upp av hemsidans ägare Janssen-Cilag AB eller av dess koncernbolag (gemensamt benämnda ”Hemsideägare”, ”vi” eller ”oss”). Din användning av denna hemsida, eller någon annan tjänst eller innehåll som tillhandahålls genom denna hemsida (eller mobil mjukvara), innebär att du samtycker till att bli juridiskt bunden av villkoren för detta Avtal, vilka är verkställbara i samma utsträckning som om du hade skrivit under Avtalet. Om du inte accepterar villkoren i Avtalet ber vi dig att inte besöka eller använda hemsidan eller offentliggöra eller lägga upp något material på den.

Hemsidans avsedda användare

Denna hemsida är avsedd för, och riktad till, invånare i Sverige. Denna hemsida är inte avsedd för någon under 18 år.

Ansvarsfriskrivning avseende informationen på hemsidan

INFORMATIONEN PÅ HEMSIDAN, INKLUSIVE RÅD OCH REKOMMENDATIONER, ÄR TILLHANDAHÅLLEN ENDAST SOM GENERELL UTBILDNINGSHJÄLP. DEN ÄR INTE AVSEDD ATT FUNGERA SOM MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER HÄLSORÅDGIVNING, ELLER ATT ANVÄNDAS FÖR MEDICINSK DIAGNOS ELLER BEHANDLING FÖR INDIVIDUELLA PROBLEM. DEN ÄR HELLER INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS ISTÄLLET FÖR PROFESSIONELLA RÅD ELLER TJÄNSTER FRÅN EN KVALIFICERAD HÄLSORÅDGIVARE BEKANT MED DIN PERSONLIGA HÄLSOINFORMATION. SÖK ALLTID RÅD HOS DIN LÄKARE ELLER ANNAN KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL GÄLLANDE MEDICINSKA TILLSTÅND OCH INNAN DU PÅBÖRJAR NÅGON BEHANDLING. DIN ANVÄNDNING AV DENNA HEMSIDA ÄR FÖREMÅL FÖR YTTERLIGARE ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH VARNINGAR SOM KAN ANGES PÅ HEMSIDAN.

VI TAR INGET ANSVAR FÖR KONSEKVENSER, DIREKT ELLER INDIREKT RELATERADE TILL NÅGON HANDLING ELLER UNDERLÅTELSE TILL HANDLING, DU DRABBAS AV TILL FÖLJD AV INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA ELLER ANNAT MATERIAL PÅ HEMSIDAN. ÄVEN OM VI STRÄVAR EFTER ATT INFORMATIONEN PÅ HEMSIDAN SKA VARA RIKTIG, KOMPLETT OCH UPPDATERAD, GER VI INGA GARANTIER, OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR, SKADA ELLER FÖRLUST KOPPLAD TILL INFORMATIONEN PÅ HEMSIDANS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER AKTUALITET.

Äganderätt

Du förstår att hemsidan tillhandahålls dig enbart för din personliga, icke-kommersiella användning. Du förstår att hemsidan, inklusive all immaterialrätt på den, ägs av Hemsideägaren och att du inte har någon rätt att använda dem annat än på sätt som framgår av dessa användningsvillkor. Vi är inte ansvariga för skada eller förlust du lider till följd av användning av hemsidan i affärssyfte eller annat syfte som inte är tillåtet enligt dessa användarvillkor. Vi reserverar oss rätten att neka eller avsluta tillträde till hemsidan enligt vårt gottfinnande. Hemsidan tillhandahålls utan kostnad och på grund av detta har vi ingen skyldighet att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster och vi är inte ansvariga för förlust eller skada som du lider till följd av att hemsidan inte underhålls eller uppdateras.

Du får inte kopiera, ändra eller återanvända hemsidan, uppdateringar till den eller någon del av den, inkluderat den mjukvara som finns inkorporerad i den.

Du får använda denna hemsida endast för lagliga ändamål och endast i enlighet med dessa användarvillkor. Du är berättigad till en icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig och begränsad licens att titta på, skriva ut och distribuera innehåll från hemsidan för dina egna personliga, ickekommersiella ändamål, förutsatt att du inte raderar eller döljer upphovsrättsinformation eller andra meddelanden som anges på innehållet. Du får inte kopiera, nytrycka, modifiera, visa upp, utföra, översätta, distribuera, anpassa, sända, kommunicera till allmänheten genom telekommunikation, sprida eller sälja innehållet från hemsidan på något sätt, för någon kommersiell användning eller tillhandahålla det till någon kommersiell källa, inklusive andra hemsidor, utan att ha fått en i förväg skriftlig tillåtelse från Hemsideägaren.

Därtill samtycker du till att inte: (i) använda denna hemsida på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra hemsidan, eller inkräkta i någon användning av denna hemsida, inklusive i andra användares möjligheter att ta sig an realtidsaktiviteter genom denna hemsida; (ii) använda någon robot, spindel eller annan automatisk anordning, process eller annat sätt för att bereda sig tillträde till hemsidan för vad anledning det än må vara, inklusive att ”scrape”, ”data mine”, övervaka eller kopiera något material på hemsidan; (iii) använda någon manuell bearbetning för att övervaka eller kopiera material på hemsidan, eller på annat sätt ägna sig åt ett obehörigt ändamål utan ett i förväg skrivet tillstånd från Hemsideägaren; (iv) på annat sätt använda någon anordning, mjukvara eller rutin som kan hindra att hemsidan fungerar korrekt; eller (v) på annat sätt försöka hindra att hemsidan fungerar korrekt.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen har upplåtits till dig.

Integritet och samtycke till användning av personuppgifter

Den information vi tar emot genom din användning av hemsidan, oavsett om det är genom registreringsprocessen eller på annat sätt, lyder under vår integritetsskyddspolicy. Vår integritetspolicy vänder sig till insamling och användning av personuppgifter som du ger oss, inklusive rättigheterna till denna information.

Elektronisk kommunikation

Den information som kommuniceras på hemsidan utgörs av elektronisk kommunikation. När du kommunicerar med oss genom hemsidan eller genom andra former av elektronisk media, såsom e-post, använder du dig av elektronisk kommunikation. Du samtycker till att vi kan komma att kommunicera elektroniskt, i enlighet med lokal integritetsskyddslagstiftning, och att sådan kommunikation, liksom meddelanden, avslöjanden, avtal och annan kommunikation som vi tillhandahåller elektroniskt, är likställd med kommunikation i skrift och därför ska ha samma styrka och effekt som om de var i skrift och undertecknade av parten som skickat kommunikationen.

Användarnas inskickade material

Vi har skapat, eller kan komma att skapa i framtiden, områden på hemsidan, såsom anslagstavlor och chatt-rum, där medlemmar kan ladda upp och dela sina tankar, kommentarer, produktrecensioner, bilder, videofilmer och liknande med andra medlemmar (gemensamt benämnt ”Forum”). Dessa Forum är tillgängliga endast för registrerade medlemmar på hemsidan. För att tillse att texter, grafik, mjukvara, musik, ljud, fotografier, videos, meddelanden, inlägg, personuppgifter, information och annat material upplagt av användare (gemensamt benämnt ”Användarinnehåll”) är fördelaktigt för hela communityn, har vi fastställt några grundläggande regler som alla ska följa.

Om ett Forum tillhandahålls på hemsidan, kan det dessutom vara tillåtet för användare att lägga upp frågor för att besvaras av experter som anlitats av oss. I vissa fall betalas dessa experter av oss för den tid de lagt för att besvara medlemmarnas frågor, men de åsikter de uttrycker är deras egna. Vi tillhandahåller tillgång till experterna och deras rådgivning på Forumet endast som en information- och utbildningsservice till medlemmarna på hemsidan.

Vår policy för denna hemsida är att granska användarinnehåll, så långt det är praktiskt möjligt, antingen innan eller efter att sådant innehåll har lagts upp. ”För-modifiering” betyder att Användarinnehållet inte kommer att läggas upp på Forumet, och inte kan nås eller ses av andra medlemmar på hemsidan, förrän vi har granskat det och bedömt att Användarinnehållet är lämpligt för att offentliggöras på Forumet. Den här processen betyder också att Användarinnehåll som lämnas in för att läggas upp inte kommer att läggas upp i realtid och kanske aldrig blir upplagt om vi bedömer att det inte är passande för hemsidan. ”Efter-modifiering” betyder att Användarinnehållet kommer att granskas av oss när det redan är upplagt på hemsidan. Efter-modifierat Användarinnehåll som Hemsideägaren bedömer inte är förenligt med dessa användarvillkor, eller på annat sätt anses olämpligt för hemsidan, kommer att tas bort från hemsidan utan meddelande till användaren.

Användarinnehållet måste vara lämpligt för Forumet. Utan att begränsa anledningarna till varför Användarinnehåll kan bli avvisat av oss, kan vi avvisa, ändra eller radera Användarinnehåll som inte är förenligt med de Riktlinjer för vår Community som vi tillhandahåller, vilka du måste läsa innan du lägger upp något Användarinnehåll på hemsidan.

Genom att skicka in Användarinnehåll för att läggas upp på Forumet, bekräftar du också (1) att du har rätt att lägga upp eller överföra Användarinnehåll; (2) att du samtycker till att du är ensamt ansvarig för allt Användarinnehåll som du skickar in; och (3) att du ger Hemsideägaren och dess koncernbolag en oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv, evig, vidare-licensierbar, överlåtbar, royaltyfri rätt och licens att använda ditt Användarinnehåll på vilket sätt som helst på Hemsidan och på annan hemsida som ägs eller drivs av Hemsideägaren eller dess koncernbolag (liksom på en social media-sida kopplad till Hemsideägaren eller dess koncernbolag).

Vi har rätt att använda idéer, koncept, know-how och teknik som finns i, eller är ett resultat från, Användarinnehållet för vilket syfte som helst, inklusive utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter. På grund av detta ber vi dig att inte skicka in några idéer, förslag eller material till oss som du önskar hålla hemligt eller som du förväntar dig ersättning för. Du kommer inte att ha några anspråk på oss i förhållande till någon användning eller icke-användning av Användarinnehåll. När du skickar in Användarinnehåll ger du oss rätt, men inte skyldighet, att använda, visa och publicera ditt namn, fotografi, porträtt, röst, uppträdande, biografisk information och/eller uttalanden överallt i världen i evighet på hemsidan och på koncernbolag eller efterträdande bolags hemsidor eller på sociala medie-kanaler ägda av eller drivna av oss eller våra koncernbolag. Om vi använder oss av denna rätt, förstår du och samtycker till att du inte får någon ersättning, betalning, meddelande eller kredit och inte heller kommer att ha något rådande över hur Hemsideägaren använder dem.

Du förstår att olika Forum innehåller andra användares åsikter och uppfattningar. Du bekräftar att vi inte är ansvariga för riktigheten i Användarinnehållet på hemsidan. Du förstår och bekräftar att personen som lagt upp innehåll ensam är ansvarig för detta Användarinnehåll. Du förstår och bekräftar att du kommer att utvärdera och bära alla risker i samband med användningen av Användarinnehåll, inklusive om du förlitar dig på riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av sådant Användarinnehåll.

Vi förbehåller oss rätten att när som helt avbryta, tillfälligt eller tills vidare, din möjlighet att ladda upp Användarinnehåll och/eller din möjlighet att nå Användarinnehåll med eller utan skriftligt meddelande därom, när vi finner detta lämpligt. Du bekräftar att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller tredjeman för avstängning eller avbrott i tillåtandet av visst Användarinnehåll.

Kom ihåg att allt Användarinnehåll som du skickar in till hemsidan genom mobila enheter kommer att lagras på den mobila enheten. Säkerheten för din mobila enhet, och informationen och materialet som den innehåller, liksom lösenord som du använder för enheten och för att tillträda hemsidan, är du ensamt ansvarig för.

Lagring av Användarinnehåll

Vi kan komma att införa ett maximalt utrymme för lagring av Användarinnehåll på hemsidan. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som du kan komma att åsamkas till följd av radering eller misslyckande med att lagra meddelanden, kommunikation eller annat användarinnehåll kopplat till att bibehålla maximalt lagringsutrymme.

TIlläggsvillkor

Tilläggsvillkor kan styra vissa kännetecken eller innehåll på hemsidan, såsom erbjudanden, prisavdrag, tävlingar etc. Genom att delta i någon aktivitet på hemsidan som styrs av tilläggsvillkor, såsom prisavdrag, tävlingar etc. bekräftar du att du kommer att vara bunden av dessa tilläggsvillkor utöver dessa användarvillkor.

Ansvarsfriskrivning för garantier kopplade till användning av hemsidan.

DENNA HEMSIDA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN UTSRÄCKNING DEN ÄR TILLGÄNGLIG. FÖRUTOM DÅ ANNAT ÄR SPECIFIKT ANGIVET HÄRI FRISKRIVER SIG HEMSIDEÄGAREN UTTRYCKLIGEN FRÅN GARANTIER AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, LEGALA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VILKET INKLUDERAR, MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL, ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER OM ATT INTRÅNG INTE SKER, SÅ LÄNGE DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG

HEMSIDEÄGAREN GER INGA GARANTIER OM ATT HEMSIDAN KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV ELLER ATT BESÖK PÅ HEMSIDAN KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, LÄMPLIGA, SÄKRA ELLER FELFRIA, ELLER ATT FEL, OM DET FINNS NÅGRA, KOMMER ATT BLI KORRIGERADE. HEMSIDEÄGAREN GER INGA GARANTIER OM RESULTATEN SOM MAN KAN FÅ GENOM ANVÄNDNING AV HEMSIDAN ELLER GÄLLANDE RIKTIGHETEN, KVALITETEN ELLER PÅLITLIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM ERHÅLLS FRÅN HEMSIDAN.

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT MATERIAL OCH/ELLER DATA SOM NEDLADDATS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV HEMSIDAN ANVÄNDS PÅ EGEN RISK OCH ATT DU KAN BLI ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖR FÖRLUST AV DATA SOM FÖLJER AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL OCH/ELLER DATA.

INGA RÅD ELLER INFORMATION SOM MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN ERHÅLLITS FRÅN HEMSIDEÄGAREN ELLER GENOM HEMSIDAN GER NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ÄR STADGAD HÄRI.

Ansvarsbegränsning

DU FÖRSTÅR OCH BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN ATT HEMSIDEÄGAREN, DESS KONCERNBOLAG ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, UPPDRAGSTAGARE ELLER ANDRA REPRESENTANTER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM ÄR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA, AVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, VILKET INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV INKOMST, BESPARINGAR ELLER VINSTER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, KOSTNAD FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTANDE TJÄNSTER, ELLER NÅGON ANNAN INDIREKT, SPECIELL, TILLFÄLLIG SKADA ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT HUR DE UPPKOMMIT, OCH OAVSETT ANSVARSGRUND, OM DET ÄR AVTALSBROTT, UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET OCH STRIKT ANSVAR), ELLER PÅ ANNAT SÄTT RESULTERANDE FRÅN (1) ANVÄNDNING AV, ELLER AVSAKNADEN AV MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA, HEMSIDAN; (2) KOSTNAD FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTANDE TJÄNSTER, PRODUKTER ELLER HEMSIDOR; (3) OBEHÖRIGT TILLTRÄDE TILL ELLER MODIFIERING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA (INKLUDERANDE PERSONLIG INFORMATION); (4) UTTALANDEN ELLER BETEENDEN HOS NÅGON TREDJE MAN PÅ HEMSIDAN; (5) ELLER NÅGON ANNAN ASPEKT RELATERAD TILL HEMSIDAN. DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR GILTIGA OAVSETT OM HEMSIDEÄGAREN HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH OAKTAT DET FELAR I DET EGENTLIGA SYFTET MED NÅGON BEGRÄNSAD ERSÄTTNING. DENNA UTESLUTNING AV ANSVAR SKA GÄLLA I SÅ HÖG UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Uppgift om varumärken

Varumärken och kännetecken som visas på hemsidan är Hemsideägaren, dess koncernbolag eller tredjemans egendom. Du får inte använda eller visa några varumärken eller servicemärken ägda av Hemsideägaren utan ett i förväg skriftligt godkännande. Du får inte använda eller visa upp något annat varumärke eller servicemärke som visas på hemsidan utan tillstånd från dess ägare.

Förändring eller avstängning av hemsidan

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att tillse att hemsidan är tillgänglig men vi kan komma att behöva avbryta, begränsa, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, hemsidan eller delar av den utan förvarning. Vi är inte ansvariga för skada eller förlust som du kan åsamkas till följd av sådana åtgärder.

Uppsägning

Vi kan när som helst säga upp din användning eller tillgång till hemsidan och kan radera delar av, eller allt, ditt användarinnehåll utan förvarning om vi har anledning att göra så, vilket inkluderar brott mot detta avtal och ”riktlinjerna för denna Community”. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som du kan åsamkas till följd av uppsägning av din användning av hemsidan under dessa omständigheter. Om uppsägning sker måste du sluta använda hemsidan och du samtycker till att bestämmelserna i detta avtal gällande äganderätt, användning av varumärken, skadeersättning, ansvarsfriskrivning eller garantier, ansvarsbegränsningar och tillämplig lag ska överleva sådan uppsägning.

Länkar till tredjemans hemsida

Denna hemsida kan innehålla länkar eller referenser till hemsidor tillhörande tredjeman. Dessa länkar tillhandahålls enbart för att underlätta för dig. Inget godkännande av tredjemans-produkter, tjänster eller information ska anses uttryckt eller underförstått genom någon information, material eller innehåll avseende tredjeman som finns i, är hänvisad till, inkluderad i, eller länkad till eller från hemsidan. Information, data, åsikter, rekommendationer, produkter eller tjänster tillhandahållna av tredjeman genom länkar till andra hemsidor eller på annat sätt tillgängliggjorda genom deras hemsidor, tillhör enbart sådana tredjemän och inte Hemsideägaren. Din användning av sådana tredjemans-hemsidor är föremål för andra användarvillkor och integritetsskyddspolicys genom dessa hemsidor.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra och hålla Hemsideägaren, och dess koncernbolag, och deras respektive direktörer, chefer, anställda, agenter och andra representanter, skadelösa från alla krav, allt ansvar, skadestånd och kostnader, inkluderande utan begränsning alla juridiska kostnader och kostnader som uppkommer från eller har anknytning till (a) dina överträdelser av användarvillkoren; (b) din användning av denna hemsida, inkluderande utan begränsning, överföringar eller placeringar av information eller material av dig på denna hemsida; och (c) krav eller anklagelser om att ditt användarinnehåll gör intrång i immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter, eller rätten till privatliv, från någon tredje man.

Ändring av dessa Användarvillkor

Vi kan komma att ändra användarvillkoren, när vi finner det lämpligt, genom att uppdatera dessa användarvillkor på hemsidan, och genom att specificera ikraftträdandet av den nya versionen av dessa användarvillkor. ”Det senast modifierade-datumet” längst upp i dessa användarvillkor indikerar när de senaste förändringarna gjordes.

När du besöker hemsidan, bör du i enlighet därmed, se efter om en ny version av detta Avtal har lagts upp.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar kopplade till dessa användarvillkor eller hemsidan kan du kontakta oss med hjälp av de identifikationsuppgifter som finns i integritetsskyddspolicyn eller under ”Kontakta oss”-sektionen på hemsidan.

Avtalets avskiljbarhet

Skulle någon del eller bestämmelse i dessa användarvillkor visa sig vara olaglig, innehållslös, ogiltig eller ej verkställbar skall den delen anses avskild från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten för övriga bestämmelser.

Överlevnad

Alla delar av Avtalet ska överleva uppsägningar av rätten att använda hemsidan.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Informationen på denna hemsida är avsedd endast för invånare i Sverige. Andra länder kan ha lagar, föreskrifter eller annan medicinsk sedvana, som skiljer sig från dem i Sverige. Avtalet och lösningen av tvister relaterade till Avtalet, hemsidan eller saker du kan köpa genom hemsidan, och utom-obligatoriska förpliktelser som uppkommer genom eller i samband med dessa användarvillkor, ska avgöras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, utan principer om lagkonflikter blir tillämpliga. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden mellan Hemsideägaren och dig relaterade till detta Avtal ska uteslutande avgöras av behörig domstol i Sverige, och du erkänner den personliga och exklusiva behörigheten för sådan domstol.