Skip to main content

Search

Patienternas ställning i vården behöver stärkas

En bild på Emma Henriksson (KD)

Patientlagen infördes 2015 med syftet att stärka patientens ställning i vården. Två år efter införandet visar Vårdanalys rapport att lagen inte blivit väl implementerad, och snarare fått motsatt effekt. Vi intervjuar Emma Henriksson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott, om hur hon anser att lagen bör förbättras. På bild: Emma Henriksson.

Varför är det viktigt att regeringen ser över patientlagen?
Patientlagen syftade till att stärka patientens rättigheter. Istället för en förstärkning kan vi se att patienternas ställning utifrån flera parametrar har försämrats, inte på grund av lagen men på grund av att implementering och informationsspridning inte varit tillräcklig hos sjukvårdshuvudmännen. Ska vi nå målet om en jämlik vård med hög kvalitet måste patienternas ställning stärkas.

Vilka brister i lagen anser du är allvarligast?
Det finns stora brister vad avser tillgänglighet, information och delaktighet vilket alla kan ha mycket negativ inverkan för patienten. Men mest allvarligt av detta är den bristande tillgängligheten där vi dessutom ser att utvecklingen går åt fel håll när köerna allt sedan borttagandet av kömiljarden ökar igen.

Vad krävs för att stärka patienters ställning?
En samlad översyn av lagen behövs samt att implementeringen stärks. Men viktigast av allt är att vi fortsätter arbetet med att göra vården mer jämlik och tillgänglig för alla. För att lyckas med det behövs både ett större statligt ansvar för den högspecialiserade vården och mer resurser och en prioritering av primärvården. Vårdens olika professioner behöver få använda sin kompetens så att vi kan avlasta de yrkeskategorier där vi har problem att klara personalförsörjningen och arbetsgivare i vården som inte klarar att leva upp till varken personalens eller patienternas krav och förväntningar behöver antingen lära av dem som lyckas eller låta någon annan som kan leverera bättre kvalitet stå för utförandet.

Detta är ett utdrag från Janssens nyhetsbrev (29/6) som skickas ut till politiker och beslutsfattare var 4:e månad. Janssens nyhetsbrev fokuserar på patienter, innovationer och möjligheter. Vill du veta mer? Kontakta Anna Käll, Public Affairs Lead på Janssen Sverige