Skip to main content

Traži

Metodologija tvrtke Janssen pri javnom objavljivanju podataka

Metodologija tvrtke Janssen pri javnom objavljivanju podataka

Namjena niže navedenih pitanja i odgovora je pojasniti metodologiju koju primjenjujemo za uključivanje ili isključivanje podataka o prijenosu vrijednosti od tvrtke J&J u javni kompanijski dokument s objavljenim podacima.

Koja pravila primjenjujemo kod priznavanja plaćanja?

  • Honorari za usluge i naknade izravnih troškova zdravstvenim radnicima te donacije, stipendije i sponzorstva zdravstvenim organizacijama bit će uključeni u onu kalendarsku godinu u kojoj smo proveli stvarnu isplatu ili naknadu troškova u našim financijskim sustavima.
  • Prijenosi vrijednosti povezani s putovanjem (npr. avionska karta), smještajem (npr. cijena hotelske sobe) i kotizacijom bit će uključeni u kalendarsku godinu tijekom koje se dogodila navedena aktivnost.
  • U slučaju plaćanja putem treće strane, naš datum isplate toj trećoj strani koristit će se kao odlučujuči čimbenik pri uključenju/alokaciji te isplate u određenu kalendarsku godinu.

Iako težimo učinkovitoj i brzoj obradi, može se dogoditi da informacije o isplati postanu dostupne tek nakon datuma objave. Očekujemo da će takvi primjeri biti iznimka, a njihovu ćemo stvarnu pojavnost pratiti. U slučaju značajnih razlika u odnosu na početnu objavu, kvartalno ćemo objavljivat ispravke.

Kako prijavljujemo prijenos vrijednosti kod višegodišnjih ugovora?

Kod ugovora koji obuhvaćaju višegodišnje razdoblje obično se koristi pristup obročne isplate. To znači da se ukupna vrijednost prenosi u obliku više zasebnih isplata tijekom vremena.

Svaka od tih zasebnih isplata bit će uključena u kalendarsku godinu u kojoj smo izvršili stvarno plaćanje ili isplatili naknadu u našim financijskim sustavima.

Je li uključen PDV i/ili porez po odbitku?

Sve isplate (npr. honorari za usluge, donacije, stipendije, sponzorstva) prijavljuju se bez uključenog PDV-a. One uključuju porez po odbitku (kad je primjenjiv), bez obzira na to je li uplaćen izravno državnim tijelima ili ne. Svi honorari za usluge prikazani su sa uključenim porezom ( brutto iznos).

Svi prijenosi vrijednosti za usluge ili proizvode (npr. avionske karte, hotelske sobe …) prijavljuju se u brutto iznosu, znači s uključenim PDV-om (i dodacima) kad je primjenjivo.

Svi iznosi prenesene vrijednosti prijavljeni u objavi ne smiju se koristiti u svrhu prijave PDV-a/poreza. Ako su potrebna fiskalna izvješća, tvrtka ih izdaje izravno zdravstvenom radniku ili zdravstvenoj organizaciji.

Kako se rješava pitanje različitih valuta?

Sve se vrijednosti prikazuju u lokalnoj valuti, tj. valuti zemlje u kojoj su podaci objavljeni.

Za prijenose vrijednosti koji su prvobitno provedeni u valuti drugačijoj od lokalne, radi se konverzija u lokalnu valutu, a podaci o deviznom tečaju mogu se dati za svaki slučaj zasebno.

Prijavljuju li se prijenosi vrijednosti koje su provele J&J tvrtke koje nisu obuhvaćene EFPIA-inim kodeksom?

Prijenosi vrijednosti isplaćene nekom zdravstvenom radniku ili organizaciji u zemlji obuhvaćenoj EFPIA-inim Kodeksom o objavi podataka bit će prijavljeni u njihovoj zemlji prebivališta, bez obzira na to koja je J&J tvrtka organizirala i/ili provela prijenos vrijednosti.

Što se prijavljuje u slučaju djelomičnog sudjelovanja/otkazivanja sastanka?

Prijavljuju se samo troškovi povezani s djelomičnim sudjelovanjem. Troškovi otkazivanja prije događaja ne prijavljuju se jer ne čine prijenos vrijednosti zdravstvenim radnicima.

Što je s povezanim troškovima dogovorenima u ugovoru o honoraru za uslugu ili savjetovanju?

U slučaju da zdravstveni radnik pruži uslugu ili obavi savjetovanje, osigurani smještaj i naknada izravnih troškova prema uvjetima ugovora prijavljuju se u za to određenom dijelu prijave (tj. „Povezani troškovi dogovoreni ugovorom o isplati honorara ili savjetovanju, uključujući troškove putovanja i smještaja važnih za ugovor“).

Što se prijavljuje u slučaju da je prijenos vrijednosti proveden trećoj strani ili putem treće strane?

U slučaju da je zdravstveni radnik angažiran i plaćem putem ugovora sa zdravstvenom organizacijom čiji je taj zdravstveni djelatnik zaposlenik, objavit ćemo prijenos vrijednosti (honorar za uslugu) na tu zdravstvenu organizaicju koja je primila prijenos vrijednosti. Svi troškovi povezani s osobom, kao što su troškovi putovanja i smještaja, bit će prijavljeni za tog zdravstvenog radnika osim ako nije drugačije navedeno u ugovoru.

Što je uključeno u dio za objavu zbirnih podataka u obrascu za prijavu?

Dio za objavu zbirnih podataka za zdravstvenog radnika u obrascu za prijavu podataka za objavu sadrži ukupnu vrijednost po vrsti troška prenesenu na zdravstvene radnike koji su odabrali da njihovi podaci ne budu objavljeni za njih pojedinačno.

Sukladno pravima na privatnost pojedinca, zdravstveni radnici mogu povući pristanak na pojedinačnu objavu i u tom se slučaju podaci objavljuju zbirno. Primjenjujemo Pristanak ili povlačenje pristanka po zdravstvenom radniku za sve prijenose vrijednosti u datoj godini.

Koju adresu navodimo u EFPIA-inoj prijavi?

Prikazujemo najnovije adrese zdravstvenih radnika ili organizacija koje imamo u našoj bazi podataka u vrijeme prijavljivanja.

Prijavljivanje prijenosa vrijednosti za istraživanje i razvoj

Sve podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i organizacijama za istraživanje i razvoj prijavljivamo za svaku pojedinu zemlju kao jedni ukupni godišnji iznos. To znači da se, sukladno EFPIA-inim uvjetima o javnoj objavi podataka, prijenosi vrijednosti za istraživanje i razvoj ne objavljivaju javno po pojedincu.

Prijenosi vrijednosti za istraživanje i razvoj su prijenosi vrijednosti zdravstvenim radnicima ili organizacijama povezani s planiranjem i provođenjem (i) nekliničkih ispitivanja (kako je definirano OECD-ovim načelima dobre laboratorijske prakse); (ii) kliničkih ispitivanja (kako je definirano u Direktivi 2001/20/EZ); ili (iii) prospektivnih neintervencijskih ispitivanja i uključuju prikupljanje podataka o bolesnicima od ili u ime pojedinog zdravstvenog radnika ili skupina zdravstvenih radnika posebno za to ispitivanje - (Poglavlje 15.01 Kodeksa o zdravstvenim radnicima).

Izjava o odricanju od odgovornosti

Kako bismo zabilježili relevantne podatke i na kraju o njima izvijestili, oslanjamo se na kombinaciju automatiziranih sustava, standardiziranih postupaka i ručnog unošenja podataka iz unutarnjih i vanjskih izvora. Informacije prijavljene u tom izvješću odražavaju našu dobru vjeru i veliki trud uložen u pridržavanje zahtjeva EFPIA-inog Kodeksa o objavljivanju podataka. Ako, unatoč našim naporima da osiguramo točnost podataka, propustimo uključiti potpune i točne informacije u naše izvješće, provest ćemo odgovarajuću istragu i pronaći rješenje u slučaju pogrešnih informacija.

Prijenosi vrijednosti koji se objavljuju prema zahtjevima EFPIA-e i na ovom mjestu koriste se samo u svrhu zadovoljenja EFPIA-inih zahtjeva izvještavanja. Podaci o troškovima se ne smiju koristiti kao rezervna kopija ni za kakvu prijavu poreza ili druge tome slične prijave.

*EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Association