Skip to main content

Search

Janssenin näkökulma terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen

Janssenin näkökulma terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen

 

Janssenilla uskomme, että terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettujen jatkuvan ammatillisen kehittymisen ohjelmien rahoittaminen ja tukeminen on osa kehittämiimme lääkkeisiin liittyvää vastuutamme. Ohjelmat parantavat lääketieteellistä hoitokäytäntöä ja potilaiden hoitotuloksia ja lisäksi hyödyttävät yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä lisäämällä tietoa sairauksista ja uusimmista hoitokäytännöistä. 

Jatkuvan ammatillisen kehittymisen ohjelmien kautta pyrimme antamaan panoksemme korkealaatuiseen, puolueettomaan ja avoimeen koulutukseen, jota toteutetaan aidosti yhteistyössä lääketieteellisen yhteisön kanssa. Näin varmistetaan, että tärkeistä uusista lääketieteellisistä edistysaskelista keskustellaan erilaisissa puitteissa, jotka vaihtelevat kansainvälisistä kongresseista pieniin koulutustilaisuuksiin.  Yrityksen tiukat periaatteet takaavat, että tämä tapahtuu puolueettomasti, ja asettavat selkeät toimintatavat vuorovaikutuksellemme yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten sekä lääketieteellisten yhdistysten ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Janssenilla jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen (eli lääketieteelliseen koulutukseen) liittyvät aktiviteetit ovat erittäin tarkasti säädeltyjä ja läpinäkyviä.  Meidän näkökulmastamme on olemassa kolmen tyyppisiä aktiviteetteja:

1 - Kongressituki – Annamme taloudellista tukea apurahoina ja sponsorointina suurille kansallisille ja eurooppalaisille kongresseille, koska niissä kerrotaan tärkeistä lääketieteellisistä edistysaskelista, joilla on keskeinen asema potilaiden hoidon kehittämisessä.  

Tukemiemme koulutustilaisuuksien täytyy edistää tieteellisen tiedon vaihtoa ja jakaa tietoa uusimmista hoitokäytännöistä, koska se edistää potilaiden turvallista ja tehokasta hoitoa. Osa näistä tilaisuuksista on akkreditointielinten hyväksymiä, osalla ei ole akkreditointia.  Janssenilla sovellamme kummankin tyyppisiin kokouksiin samoja laatuvaatimuksia.

Janssen noudattaa kansallisia koulutustilaisuuksien akkreditointiin liittyviä säädöksiä ja terveysviranomaisten määräyksiä.

2 - Lääketieteelliset koulutusohjelmat – Tuemme lääketieteellisiä koulutustapahtumia ja aktiviteetteja, jotka järjestetään riippumattomien asiantuntijoiden kanssa Janssenin tiukkojen periaatteiden mukaisesti.  Janssenin käytäntö perustuu Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton (EFPIA) reseptivalmisteiden markkinointia ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä koskeviin ohjeisiin (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations code on the promotion of prescription-only medicines and interactions with Health Care Professionals) ja maakohtaisiin sääntöihin ja määräyksiin, joita noudatamme sen mukaan, mikä on tiukin kriteeri.  Tässä muutamia keskeisiä näkökohtia:

 

Koulutusta ei tehdä myynninedistämistarkoituksessa: Suurin osa Janssenin toteuttamista koulutustilaisuuksista ei keskity yhteen yksittäiseen lääkkeeseen vaan sairauksiin ja terapia-alueisiin.  Lääkkeistä käytetään vain niiden kansainvälisiä yleisnimiä (INN) ja yksittäisiä hoitoja koskevat keskustelut ovat tasapuolisia ja perustuvat tosiasioihin.

Sisältö: Koulutustilaisuuksien sisällön ja ohjelman laatii ulkopuolinen riippumattomien asiantuntijoiden muodostama tieteellinen komitea ja/tai lääketieteellinen yhdistys.  Ohjelman laatija valitsee aiheet, joiden katsoo olevan koulutuksellisesti tarkoituksenmukaisia, ja valitsee sessioiden puhujat.  Puhujat ovat vastuussa esityksistään; Janssen tarkistaa esitykset ainoastaan varmistaakseen, että Janssenin valmisteista kerrotut tiedot ovat ajantasaisia, oikeellisia ja tasapuolisia. 

Eturistiriidat: Kaikkia puhujia pyydetään ilmoittamaan, mitkä lääkeyritykset ovat maksaneet heille ja missä ominaisuudessa, esimerkiksi puhujana, neuvoa-antavan komitean jäsenenä tai kongressiin osallistujana.

Muoto: Nämä koulutustilaisuudet ovat ensisijaisesti tieteellisiä ja sen tulee näkyä kokouksen ohjelmassa. Kokouspaikan tulee olla tarkoituksenmukainen ja osallistujille tarjottavan vieraanvaraisuuden tulee olla kohtuullista ja toissijaisessa asemassa kokouksen päätarkoitukseen nähden. Tieteelliseen ohjelmaan käytettävän ajan on oltava taukoihin käytettävää aikaa selvästi pidempi. Emme tarjoa viihdettä.

Ulkopuolinen validointi: Teemme yhteistyötä ulkopuolisten riippumattomien oppilaitosten kanssa sekä kansallisella että Euroopan tasolla varmistaaksemme tarjottavan koulutuksen laadun.  Työskentelemme yhdessä Ruotsin Karoliinisen instituutin aikuiskoulutuksen johtajan kanssa varmistaaksemme, että riippumattomien tieteellisten komiteoiden laatimat ohjelmat ovat aikuiskoulutuksen periaatteiden mukaisia, jotta ne innostavat osallistujat osallistumaan aktiivisesti.  Kaikki koulutustilaisuudet rakennetaan pelkästään koulutuksellisten tavoitteiden pohjalta tieteellisten komiteoiden määrittelemällä tavalla. 

3 - Yksilöllinen tuki–Tuemme yksittäisten lääkärien osallistumista kongresseihin ja koulutuksiin. Useissa maissa viranomaiset vaativat, että terveydenhuollon ammattilaiset ylläpitävät ammattitaitoaan, mutta usein ammattitaidon kehittämistä ei kuitenkaan tueta valmistumisen jälkeen. Muiden lääkeyhtiöiden tavoin Janssen haluaa kantaa osansa tästä vastuusta. Janssenin valintaprosessi on läpinäkyvä ja se perustuu lääkärien koulutuksellisiin tarpeisiin tai aktiiviseen osallistumiseen.

 

Joissakin maissa terveydenhuollon ammattilaiset kantavat itse vastuun omasta ammatillisesta kehittymisestään ja noudatamme aina paikallisia säädöksiä. Joidenkin maiden viranomaisia tulee informoidaan etukäteen, jos yksittäinen lääkäri osallistuu kongressiin. Noudatamme myös näitä säädöksiä.

Uskomme, että Janssenin toimintatapa jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukemiseksi täyttää yhteiskunnan sille asettamat odotukset avoimuuden suhteen ja samalla edistää tieteellistä tiedon vaihtoa ja levittämistä potilaiden parhaiden hoitotulosten saavuttamiseksi.