Skip to main content

Search

מידע משפטי

תנאי שימוש

 

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה ביולי 2016

אתר אינטרנט זה ("אתר") מסופק לך תחת "תנאי השימוש" הללו וכל התיקונים או השלמות (יכונו יחד להלן: "הסכם") אשר יפורסמו על ידי ג'יי-סי הלת'קר בע"מ (יאנסן ישראל) או על ידי אחת מהחברות הקשורות אליו (יכונו יחד להלן: "בעל האתר", "אנחנו", "אותנו") מפעם לפעם. שימושך באתר זה או כל שירותים או תוכן אחרים המסופקים באמצעות האתר, ייחשב כמהווה את הסכמתך להיות מחויב חוקית על פי תנאי ההסכם, אשר יהיו ניתנים לאכיפה באותו האופן בו היו נאכפים אילו היית חותם על הסכם זה. במידה ואינך מעוניין לקבל את תנאי הסכם זה, נבקשך לא להיכנס לאתר, לא לעשות בו שימוש או לפרסם בו כל חומר שהוא.

קהל היעד של האתר

האתר מיועד ופונה אל תושבי מדינת ישראל. האתר אינו מיועד לכל מי שמתחת לגיל 18.

שימוש במידע

המידע, לרבות כל עצה או המלצה, המופיע באתר, מיועד אך ורק כעזר לימודי כללי. המידע אינו מהווה ייעוץ רפואי או בריאותי ואין להשתמש בו לצורך אבחון רפואי או טיפולי עבור בעיה פרטנית כלשהי. כמו כן, המידע אינו מיועד לשמש כתחליף ליעוץ רפואי או שירותים רפואיים הניתנים על ידי רופא מוסמך המכיר את מצבך האישי. תמיד יש להתייעץ עם הרופא האישי שלך או כל נותן שירות רפואי מוסמך בנוגע לכל מצב רפואי ולפני תחילת טיפול חדש כלשהו. שימושך באתר כפוף לתניות פטור ואזהרות נוספות העשויות להופיע באתר.

אנו משוחררים מכל אחריות על תוצאות הנוגעות במישרין או בעקיפין לכל פעולה או אי נקיטת פעולה בהתבסס על מידע, שירותים או כל חומר המצוי באתר. בעוד אנו שואפים שהמידע באתר יהיה מדויק, שלם ומעודכן, איננו נותנים כל בטוחה ולא נהיה אחראים לכל נזק או הפסד בקשר עם דיוק, שלמות או לעיתוי של המידע באתר.

בעלות

הנך מבין שהאתר עומד לרשותך לצורך שימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. הנך מסכים שהאתר הינו רכושו של בעל האתר, לרבות כל הקניין הרוחני שבו, ולא תהיה לך שום זכות להשתמש בו מלבד על פי המותר בתנאי שימוש אלו. איננו אחראיים לכל נזק או הפסד הקשור לשימוש שתעשה באתר לצורך עסקי או כל צורך שאינו מאושר תחת תנאי שימוש אלו. אנו שומרים את הזכות לסרב לאפשר או למנוע גישה לאתר לפי שיקול דעתנו. השימוש באתר אינו כרוך בתשלום ועל בסיס זה איננו מחויבים לספק שירותי תחזוקה או תמיכה הקשורים בו ואיננו אחראיים לכל נזק או הפסד שייגרמו כתוצאה מתחזוקה או עדכון לקויים של האתר.

אין להעתיק, לשנות או לעשות שימוש חוזר באתר, בעדכוניו או בחלק ממנו לרבות התוכנה הכלולה בהם.

הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים חוקיים בלבד ובכפוף לתנאי שימוש אלו. מוענק לך רישיון מוגבל, בר ביטול, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לצפייה, הדפסה והפצת תוכן מתוך האתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי, ובלבד שלא תסיר או תסתיר (בכל דרך) את הודעת שמירת זכויות היוצרים או כל הודעות אחרות המוצגות בתוכן. אין להעתיק, להדפיס מחדש, לשנות, להציג, לתרגם, להפיץ, להתאים, לשדר, לתקשר לציבור באמצעות טכנולוגיית תקשורת, או למכור את התוכן שהושג מהאתר בשום אופן עבור שום שימוש מסחרי או לספק אותו לאף גורם מסחרי, כולל אתרים אחרים, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מבעל האתר.

בנוסף, הנך מסכים: (א) לא להשתמש באתר זה בשום אופן שיוכל להשבית, להכביד, להזיק או לקלקל את האתר או לשבש כל שימוש אחר של האתר, כולל היכולת של משתמש אחר לבצע פעולות בזמן אמת באמצעות האתר; (ב) לא להשתמש ברובוט, "עכביש" או כל מתקן אוטומטי או כל אמצעי אחר כדי לגשת לאתר לאף צורך, לרבות קצירת תוכן, כריית נתונים, ניטור או העתקת החומר באתר זה; (ג) לא להשתמש בשום הליך ידני לניטור או העתקת כל חומר באתר זה או לעסוק בכל פעילות לא מאושרת מבלי לקבל הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל האתר; (ד) לא להשתמש בשום התקן, תכנה או פעולה המפריעה לעבודה התקינה של אתר זה; או (ה) לא לנסות בדרך אחרת להפריע לעבודה התקינה של אתר זה.

אנו שומרים את כל הזכויות אשר לא ניתנו לך במפורש.

פרטיות והסכמה לשימוש בנתונים

המידע שאנו מקבלים באמצעות שימושך באתר, בין אם במסגרת הליך הרישום או בכל דרך אחרת, הינו כפוף למדיניות הפרטיות  שלנו. מדיניות הפרטיות שלנו מתייחסת לאיסוף ושימוש הנתונים שסיפקת לנו, כולל זכויותיך הקשורות למידע זה.

תקשורת אלקטרונית

המידע המוצג באתר זה מהווה תקשורת אלקטרונית. בכל התקשרות שלך עמנו באמצעות האתר או בעזרת אמצעים אלקטרוניים אחרים כגון דואר אלקטרוני, התקשורת עמנו הינה אלקטרונית. הנך מסכים שתקשורת אלקטרונית כאמור, בכפוף לחוקי פרטיות מקומיים ותקשורת זו, כמו גם הודעות, גילויים, הסכמים ותקשורת אחרת שנספק לך באמצעים אלקטרוניים, הינה כתקשורת בכתב לכל דבר ועניין ותהיה בתוקף כאילו נמסרה ונחתמה בכתב על ידי הצד השולח.

הגשות המשתמש

יצרנו או אנו עשויים ליצור בעתיד אזורים מסוימים, כגון לוחות מודעות וחדרי צ'אט ברחבי האתר, בהם משתמשים יכולים להעלות ולשתף את מחשבותיהם, הערותיהם, ביקורת מוצרים, תמונות, סרטונים וכד' עם משתמשים אחרים (יכונו יחד להלן: "פורומים"). הפורומים יהיו נגישים למשתמשי האתר בלבד. כדי להבטיח שהטקסטים, הגרפיקה, התוכנות, המוסיקה, הסאונד, התמונות, הסרטונים, ההודעות, הרשומות, הנתונים, המידע או כל חומר אחר המועלה על ידי המשתמשים (יכונו יחד להלן: "תוכן משתמש") יהיו מועילים לקהל הרחב, הצבנו מספר כללים בסיסיים.

בנוסף, אם במסגרת האתר יפתח פורום, הדבר יאפשר למשתמשים להעלות שאלות שייענו על ידי המומחים שלנו. בחלק מהמקרים, מומחים אלו יתוגמלו על ידינו עבור זמנם במתן מענה לשאלות המשתמשים, אך הדעות שיביעו תהיינה שלהם בלבד. אנו מספקים גישה למומחים ולהנחיותיהם בפורום כשירות אינפורמטיבי ולימודי בלבד למשתמשי האתר.

המדיניות שלנו לאתר זה הינה לבקר תוכן משתמש, עד כמה שניתן מבחינה מעשית, בין לפני או אחרי שתוכן המשתמש מועלה. ביקורת מוקדמת משמעותה שתוכן המשתמש לא יועלה לפורום ולא תהיה אליו גישה או אפשרות צפייה על ידי משתמשי האתר האחרים לפני שאנו נבדוק אותו ונקבע שתוכן המשתמש הינו מתאים לפרסום בפורום. משמעות תהליך זה הינה שתוכן המשתמש שמועלה לא יפורסם בזמן אמת ואולי אף לא יעלה בכלל במידה שנקבע שאינו מתאים לאתר. ביקורת מאוחרת משמעותה שתוכן המשתמש ייסקר על ידינו לאחר שכבר פורסם באתר. תוכן משתמש שסווג בביקורת מאוחרת כחומר שאינו עומד בתנאי השימוש או אינו מתאים לאתר, יוסר ללא הודעה למשתמש.

על תוכן המשתמש להיות מתאים לפורום. מבלי לגרוע מהסיבות אשר לפיהן תוכן משתמש עשוי להידחות על ידנו, אנו רשאים לדחות, לשנות או להסיר כל תוכן משתמש שאינו מתאים לקווים המנחים שאנו מספקים, אותם יש לקרוא לפני פרסום תוכן משתמש כלשהו באתר.

עם הגשת תוכן משתמש לפרסום בפורום, הנך גם: (1) מאשר שאתה רשאי לפרסם או להעביר את תוכן המשתמש; (2) מסכים שהנך האחראי הבלעדי לכל התוכן שהנך מגיש או מפרסם; (3) מעניק לבעל האתר ולחברות הקשורות אליו, רישיון בלתי הדיר, בינלאומי, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן, ניתן להעברה ומשוחרר מתמלוגים לשימוש בתוכן המשתמש בכל דרך שהיא באתר ובכל אתר אחר בבעלות או בהפעלת בעל האתר או חברות הקשורות אליו (כמו גם בכל מדיה חברתית הקשורה לבעל האתר או החברות הקשורות אליו).

אנו רשאים להשתמש בכל רעיון, ידע או טכניקה הכלולה או נובעת מכל תוכן משתמש שהוא, לכל צורך שהוא, לרבות פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים. לפיכך, נא לא להגיש או לשלוח אלינו רעיונות, הצעות או חומרים שהנכם מעוניינים שיישארו בסודיות או שעבורם תצפו לקבל תמורה. לא תהיה לך כל תביעה או טענה נגדנו בנוגע לכל שימוש או אי שימוש בתוכן המשתמש. עם הגשת תוכן המשתמש, הנך מבין שתהיה לנו הזכות, אך לא החובה, להשתמש, להציג ולפרסם את שמך, תמונתך, דיוקנך, קולך, הופעתך ומידע ביוגרפי אודותיך ו/או הצהרותיך בכל העולם ללא הגבלת זמן, באתר ובכל אתר מסונף או קשור או בערוצי מדיה חברתיים בבעלותנו או בתפעולנו או קשורות אלינו. במידה ונעשה שימוש בזכויות אלו, הנך מבין ומסכים שלא תקבל כל תמורה, תשלום, הודעה או זיכוי ולא זכות לאשר את השימוש בהם על ידי בעל האתר.

הנך מסכים לכך שפורומים אלו כוללים את דעותיהם והשקפותיהם של משתמשים אחרים. בנוסף, הנך מסכים לכך שאיננו אחראים לדיוק בתוכן המשתמש המפורסם באתר. הנך מבין ומסכים שכל תוכן משתמש הינו באחריותו הבלעדית של האדם שהעלה את התוכן. הנך מבין ומסכים שתעריך ותישא בכל הסיכונים הקשורים בכל שימוש של תוכן המשתמש, כולל הסתמכות על דיוק, שלמות או שימושיות של תוכן המשתמש.

אנו שומרים את הזכות להפסיק בכל עת, באופן זמני או לצמיתות את היכולת שלך להעלות תוכן משתמש ו/או את היכולת שלך להיכנס לתוכן משתמש עם או בלי הודעה מראש, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. הנך מסכים שלא נישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי בגין השעיה או הפסקה של קבלת תוכן משתמש.

אנא זכור, שכל תוכן משתמש שהנך מעלה לאתר באמצעות מכשיר נייד יאוחסן במכשיר הנייד. האבטחה והבטיחות של מכשיר הנייד והמידע והחומרים שבו, כמו גם כל סיסמא בה אתה משתמש באמצעות מכשירך כדי להיכנס לאתר, הינם באחריותך הבלעדית.

אחסון תוכן משתמש

אנו רשאים להגביל את כמות האחסון המקסימלית לטובת תוכן משתמש באתר. איננו אחראים לשום אובדן או נזק אשר עשוי להיגרם לך כתוצאה ממחיקה או אי אחסון הודעות, תקשורת או כל תוכן משתמש אחר הקשור לשמירת כמות מקסימלית של אחסון.

תנאים נוספים

תנאים נוספים יחולו על מאפיינים מסוימים או תוכן באתר, כגון הצעות, פרסים, תחרויות והגרלות. עם השתתפותך בפעילויות אלו באתר, כגון תחרויות, פרסים או הגרלות בעלות חוקים רשמיים, אשר עליהם חלים תנאים נוספים, הנך מסכים שתהיה כפוף לתנאים נוספים אלו בנוסף לתנאי השימוש.

מצגים בקשר עם שימוש באתר

האתר מסופק על בסיס "AS IS" ו – "AS AVAILABLE". למעט כפי שמפורט בתנאי שימוש אלה, ובכפוף לדין החל, בעל האתר פטור בזאת במפורש מכל מצג מכל סוג, בין במפורש, באופן חוקי או במשתמע, לרבות, אך לא רק, מצגים בקשר לשימוש מסחרי, התאמה לצורך מסוים ואי-הפרה.

בעל האתר אינו מתחייב שהאתר יעמוד בדרישותיך או שהגישה לאתר תהיה זמינה, ללא הפרעות, מאובטחת או נטולת תקלות. בעל האתר אינו מתחייב שתקלות, אם תהיינה, יתוקנו. בעל האתר אינו מתחייב לתוצאות הנובעות משימוש באתר או דיוק, איכות או מהימנות של כל מידע שהושג באמצעות האתר.

הנך מבין ומסכים שאתה נושא בכל הסיכון בקשר עם כל חומר ו/או נתונים שמורדים או מושגים באמצעות שימוש באתר ותהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או לאיבוד נתונים כתוצאה מהורדת חומרים ו/או נתונים.

כל עצה או מידע, בין בעל פה או בכתב, הניתנים על ידי בעל האתר או באמצעות האתר לא יצור שום התחייבות או מצג שאינם מצוינים במפורש בזאת.

הגבלת אחריות

הנך מבין ומסכים במפורש שבשום מקרה בעל האתר, החברות הקשורות אליו, הדירקטורים, נושאי המשרה, פקידים, עובדים, סוכנים, מיופי כח או כל נציג אחר, לא יהיו אחראים לנזקים ישירים, נזקים עקיפים, נזקים מיוחדים, אגביים, תוצאתיים, נזקים עונשיים, נזקים בנסיבות מחמירות לרבות, אך לא רק, נזקי שימוש, אובדן הכנסה, חסכונות או רווחים, אובדן מידע, אובדן מוניטין, עלות שירות חלופי או כל נזקים תוצאתיים, מקריים, מיוחדים, ועקיפים, שנגרמו בכל אופן שהוא ובכל תאוריות של חבות, בין בשל הפרת הסכם, נזיקין (כולל רשלנות ואחריות קפידה), או כתוצאה מ (1) השימוש או אי היכולת להשתמש באתר; (2) עלות רכישת שירותים, מוצרים או אתרים חלופיים; (3) גישה לא מאושרת או שינוי במידע שהעברת או נתונים (כולל מידע אישי); (4) הצהרה או התנהלות של צד שלישי באתר; או (5) כל עניין אחר הקשור לאתר. הגבלות אלו יחולו בין אם בעל האתר ידע בנוגע לאפשרות של נזקים אלו ובין אם לאו ועל אף כל סעד אחר. הגבלת חבות זו תחול עד למקסימום המותר על פי דין.

הודעה על סימן מסחר

הסימן המסחרי ושמות המותג המוצגים באתר זה הינם רכושו של בעל האתר, החברות הקשורות אליו או צדדים שלישיים. אין להשתמש או להציג כל סימן מסחרי או סימן שירות בבעלותו של בעל האתר מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב. אין להשתמש או להציג כל סמל מסחרי או סימן שירות המוצג באתר מבלי אישורו של הבעלים.

שינוי או התליית האתר

נעשה את כל המאמצים הסבירים כדי שהאתר יהיה זמין לשימוש, אך יתכן שמפעם לפעם נצטרך להפריע, להגביל, לשנות או להפסיק, זמנית או לצמיתות את האתר או חלקים ממנו מבלי להודיע. לא נהיה אחראים לשום נזק או אובדן כתוצאה מפעולות אלו.

סיום התקשרות

בכל זמן שהוא, אנו עשויים לבטל את גישתך ושימושך לאתר ולמחוק חלק או את כל תוכן המשתמש שפרסמת מבלי לתת הודעה מוקדמת, במידה ונמצא סיבה טובה לעשות כך, הכוללת כל הפרה מצדך של תנאי השימוש ושל הקווים המנחים. לא נהיה אחראיים לאובדן מידע או נזק כתוצאה מסיום ההתקשרות באתר בנסיבות אלו. בכל מקרה של סיום ההתקשרות, עליך להפסיק להשתמש באתר והנך מסכים שהוראות ההסכם בנוגע לבעלות, הודעה על סימן מסחר, שיפוי, מצגים בקשר עם שימוש באתר, הגבלת אחריות והדין החל - כל אלה ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות.

קישורים לאתרי צד ג'

אתר זה עשוי לכלול קישורים או הפניות לאתרים של צדדים שלישיים. קישורים אלו מסופקים לנוחיותך בלבד. אנו לא תומכים במוצרים, שירותים או מידע של צד שלישי אף לא במרומז ולא בשום מידע, חומר או תוכן של צד שלישי הכלול, מוזכר או מקושר מתוך או לאתר זה. כל מידע, נתונים, דעות, המלצות, מוצרים או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים באמצעות קישורים לאתרים אחרים או שניתן להגיע אליהם באמצעות אתרים אלה, הינם שייכים לצדדים שלישיים בלבד ולא לבעל האתר. שימושך באתרי צדדים שלישיים כגון אלו, הינו כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתרים אלו.

שיפוי

הנך מסכים לשפות ולפצות את בעל האתר והחברות הקשורות אליו, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים או נציגים אחרים על תביעות, חבויות, נזקים והוצאות, לרבות, אך לא רק, הוצאות משפטיות ועלויות שייתכנו כתוצאה מ: (א) הפרתך של תנאי השימוש; (ב) שימושך באתר לרבות, אך לא רק, שידור או שיבוץ מידע או חומרים על ידך באתר זה; (ג) כל תביעה או טענה ששימוש בתוכן המשתמש שלך מפר את זכויות הפרטיות, זכויות קנייניות או זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

עדכון תנאי השימוש

אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי, באמצעות עדכונם באתר זה בציון תאריך הכניסה לתוקף של גרסת תנאי השימוש החדשה. התאריך המצוין בראש תנאי השימוש כ-"שונה לאחרונה" יציין מתי חלו השינויים האחרונים. המשך שימושך באתר לאחר העלאת הגרסה החדשה של תנאי השימוש, מהווה את הסכמתך לשינויים אלו. בהתאם, בכל כניסה שלך לאתר, עליך לבדוק האם קיימת גרסה חדשה של תנאי השימוש.

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש או בנוגע לאתר, באפשרותך ליצור עמנו קשר כמצוין במדיניות הפרטיות או באזור "צור קשר" שבאתר.

חלקים נפרדים

במקרה שחלק מתנאי השימוש או הוראה כלשהי מתנאי השימוש יהיו בלתי חוקיים, מבוטלים, חסרי תוקף או בלתי ניתנים לאכיפה, חלקים אלו יופרדו מתנאי השימוש ולא יהיו תקפים ואכיפים ולא ישפיעו על תקפותם ואכיפתם של ההוראות הנותרות.

שרידות

כל הסעיפים ישרדו לאחר ביטול זכות המשתמש לעשות שימוש באתר.

ברירת הדין ואזור שיפוט

המידע באתר מיועד לשימוש אזרחי מדינת ישראל בלבד. במדינות אחרות עשויים לחול חוקים, דרישות רגולטוריות או שיטות רפואיות השונות מאלו החלים במדינת ישראל. תנאי שימוש אלה והכרעה בנוגע לכל מחלוקת הקשורה בתנאי שימוש אלה, באתר או במוצרים הנרכשים באמצעות האתר וכל התחייבויות שאינה חוזית העולים בקשר לתנאי שימוש אלה, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלה. כל הליך משפטי בינך לבין בעל האתר בנוגע לתנאי השימוש, ידון באופן בלעדי בפני בית המשפט היושב בתל אביב, ישראל והנך מסכים לסמכות השיפוט של אזור שיפוט זה.

Yes