Skip to main content

HĽADAŤ

Právne oznámenie

Právne oznámenie

Lokálny obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou spoločnosti Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o. CBC III, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 2, Slovensko a je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Obsah môžete sťahovať iba pre vaše osobné potreby na nekomerčné účely, pričom akákoľvek úprava alebo ďalšia reprodukcia obsahu je zakázaná. Obsah stránky nesmie byť kopírovaný ani použitý žiadnym iným spôsobom.

Vlastníci tejto webovej stránky budú vynakladať primerané úsilie na to, aby boli na tejto internetovej stránke uvedené aktuálne a presné informácie, avšak neposkytujú žiadne prehlásenia, záruky ani uistenia ohľadom správnosti, aktuálnosti alebo úplnosti poskytovaných informácií. Vlastníci tejto webovej stránky nezodpovedajú za žiadne škody ani ujmy vyplývajúce zo získania alebo nezískania prístupu na túto internetovú stránku alebo z toho, že ste sa spoľahli na akékoľvek informácie uvedené na tejto internetovej stránke. Táto stránka je určená návštevníkom v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

Na tejto internetovej stránke môžu byť uvedené linky alebo odkazy na iné stránky, pričom vlastníci tejto stránky nezodpovedajú za obsah takýchto iných stránok a nenesú zodpovednosť za žiadne škody ani ujmy vyplývajúce z takéhoto obsahu. Všetky linky na iné stránky sú uvedené len pre pohodlie užívateľov tejto internetovej stránky.

Ochranné známky, servisné známky, obchodné mená, obchodné obaly a produkty uvedené na tejto internetovej stránke sú chránené medzinárodne. Akékoľvek ich použitie je bez predchádzajúceho písomného povolenia vlastníkov tejto stránky zakázané, s výnimkou použitia na účely identifikácie produktov alebo služieb spoločnosti.

Všetky osobne identifikovateľné informácie v elektronickej komunikácii na tejto stránke sa riadia Politikou ochrany súkromia tejto stránky. Vlastníci tejto stránky sú oprávnení použiť alebo skopírovať všetky ostatné informácie získané z akejkoľvek takejto komunikácie, vrátane akýchkoľvek nápadov, vynálezov, konceptov, postupov alebo know-how, ktoré budú na nej zverejnené, a to na akékoľvek účely. Takéto účely môžu zahŕňať zverejnenie tretím stranám a/alebo vývoj, výrobu a/alebo marketing tovaru alebo služieb.

Každý, kto odošle akékoľvek správy na túto stránku alebo ich inak poskytne vlastníkom tejto stránky, zodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú v nich uvedené, vrátane ich pravdivosti a presnosti.

Táto internetová stránka sa poskytuje ako služba jej návštevníkom. Vlastník stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vymazať, upraviť, alebo inak doplniť obsah tejto stránky bez oznámenia.