Skip to main content

HĽADAŤ

Postoj spoločnosti Janssen

Postoj spoločnosti Janssen * ÚVOD

SPOLUPRÁCA S PARTNERMI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA

Hlavným cieľom spoločnosti Janssen je prínos inovatívnej liečby do oblastí s nenaplnenou medicínskou potrebou a zabezpečenie jej dostupnosti pre pacientov.

Aby sme mohli dosiahnuť naše ciele, spolupracujeme s množstvom rôznych odborných skupín a organizácií s podobnými cieľmi. Využívame poznatky z výskumu, uvádzame nové lieky na trh a súčasne podporujeme kontinuálne vzdelávaniesledujeme bezpečnosť liekov. Základom pre naplnenie nášho cieľa je v prvom rade dôvera a vzájomná spolupráca so všetkými zainteresovanými stranami, ktorá tak prináša hodnoty nielen pre pacienta, ale i celú spoločnosť.

Naša spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami

Formy našej spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi sú určované v prvom rade legislatívou a pravidlami farmaceutického priemyslu, ktoré sú uvedené v Etickom kódexe AIFP. Navyše spoločnosť Janssen má ešte svoje interné etické pravidlá pre spoluprácu so zdravotníckymi pracovníkmi.

  • Práca lekára a jeho právo predpisovať liek a odporúčať liečbu tvorí jeden zo základných pilierov systému zdravotníctva. Uvedomujeme si, že interakcie medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníckymi pracovníkmi môžu byť v konflikte záujmov. Usilujeme sa preto, aby žiadne naše konanie nezasahovalo do ich profesionálnej bezúhonnosti.
  • Dbáme na dodržiavanie interných predpisov, ktoré prísne definujú podmienky spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami, pri súčasnom prihliadnutí na platné právne predpisy a náš etický prístup. Interné procesy spoločnosti Janssen, ktoré sa opierajú o naše hodnoty zakotvené v kréde, zahŕňajú školenia všetkých zamestnancov, štandardizované systémy kontroly a schvaľovania transakcií, ako i priebežný monitoring a pravidelné audity. 

S účinnosťou Kódexu EFPIA, ktorý upravuje zverejňovanie platieb a iných plnení farmaceutických spoločností zdravotníckym pracovníkom a organizáciám, Janssen postupuje plne v jeho súlade.

Informácie o vzájomnej spolupráci, ktoré zverejňujeme, možno rozdeliť do troch hlavných kategórií. 1. Podpora vzdelávania; 2. Platby za služby a konzultačná činnosť; 3. Výskum a klinické štúdie.

Spolupráca s partnermi v zdravotníctve a poskytovanie hodnôt

Informácie o prevodoch hodnôt, ktoré bude spoločnosť Janssen zverejňovať, môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín: 1. Podpora vzdelávania; 2. Platby za služby a konzultačnú činnosť; 3. Výskum a klinické štúdie.

1. Podpora vzdelávania

Spoločnosť Janssen podporuje odborné podujatia zamerané na kontinuálne vzdelávanie, s cieľom rozšíriť vedomosti zdravotníckych pracovníkov.

Zameriavame sa na poskytovanie nestranného a vyváženého vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje pokyny európskych akreditačných orgánov, prihliada na potreby odborných spoločností a je realizovaný výbormi zloženými z nezávislých odborníkov v danej oblasti.

Vzdelávacie programy podporované spoločnosťou Janssen sú prísne regulované a transparentné: 

  • Poskytujeme finančné príspevky vo forme edukačných grantov alebo sponzoringu s cieľom podporiť odborné podujatia organizované rešpektovanými zdravotníckymi a vedeckými organizáciami na lokálnej či európskej úrovni.
  • Zostavujeme a organizujeme programy medicínskeho vzdelávania v spolupráci s nezávislými odborníkmi v súlade s prísnymi pravidlami spoločnosti Janssen.
  • Podporujeme individuálnu účasť lekárov na odborných podujatiach na základe ich potrieb a aktívnej účasti.

Logistické zabezpečenie účasti na odborných podujatiach je plne v súlade s legislatívou, so zásadami EFPIA a lokálnym etickým kódexom AIFP. Podpora sa vzťahuje výhradne na účasť zdravotníckych pracovníkov. Jej hodnota a rozsah je v súlade s hlavným cieľom podujatia, ktorým je odborné vzdelávanie.

S propagáciou produktov spoločnosti Janssen nie sú spojené žiadne prevody hodnôt, keďže účastníkom nehradíme žiadne cestovné náklady, ubytovanie ani stravu.

2. Platby za služby a konzultačnú činnosť
  • Zdravotnícki pracovníci a odborné zdravotnícke organizácie poskytujú spoločnosti Janssen svoje nezávislé odborné vedomosti založené na skúsenostiach z klinickej a manažérskej praxe a spoločnosť Janssen im za tieto služby poskytuje spravodlivú odmenu.
  • Výška honorára za služby zdravotníckym pracovníkom, ktoré platí Janssen, je určená na základe času potrebného na jej dodanie (v jednotlivých krajinách sa hodinové sadzby líšia). Spoločnosť Janssen rešpektuje nezávislosť zdravotníckych pracovníkov a postupuje v súlade s etickými obchodnými praktikami tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.
 
3. Výskum a klinické štúdie
  • Klinické štúdie tvoria neoddeliteľnú súčasť vývoja nových liekov a vyžadujú si angažovanosť zo strany lekárov a ich pacientov.
  • Spoločnosť Janssen poskytuje primeranú odmenu lekárom i nemocniciam za ich čas, odbornú činnosť a zdroje potrebné pri realizácii výskumnej činnosti. 
  • Transparentnosť údajov z klinických štúdií: Naša spoločnosť verí, že zdieľanie údajov z klinických štúdií je pre pokrok vedy a medicíny tá správna vec. Dôkazom toho je aj uzatvorenie zmluvy s univerzitou Yale v rámci projektu Open Data Access Project (YODA), ktorá umožňuje prístup k dátam z našich klinických štúdií.   

Pokroky v medicíne, farmaceutické inovácie a rozšírenie možností liečby mnohých ochorení by neboli možné bez vyššie uvedených činností. Pristupujeme preto k novým opatreniam, ktoré zvýšia transparentnosť a minimalizujú podozrenia z nevhodného ovplyvňovania. Sme presvedčení, že celý farmaceutický priemysel a lekárska odborná verejnosť je zodpovedná za vysvetlenie našej vzájomnej spolupráce širokej verejnosti.