Skip to main content

HĽADAŤ

Metodológia zverejňovania plnení poskytnutých zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám

Metodológia zverejňovania plnení poskytnutých zdravotníckym organizáciám, ktoré nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Nižšie uvedené otázky a odpovede majú za cieľ objasniť spôsob, akým zverejňujeme plnenia od spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o., div. Janssen (ďalej len “Janssen“) poskytnuté zdravotníckym organizáciám, ktoré nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientskym organizáciám.

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nahlasujeme v súlade s platnou legislatívou.

Ktoré plnenia zverejňujeme?
  • Platby za služby, granty a sponzoring vyplácané zdravotníckym organizáciám a pacientskym organizáciám zverejňujeme za ten kalendárny rok, v ktorom fyzicky prebehla finančná transakcia v našich finančných systémoch.  
  • V prípade platieb prostredníctvom tretej strany je rozhodujúce, kedy prebehla transakcia voči tretej strane v našich finančných systémoch.

Napriek našej snahe vytvoriť efektívny proces sa môže stať, že informácie budú prístupné až po dátume zverejnenia. Predpokladáme, že pôjde o výnimočné situácie, ktoré budeme monitorovať. V prípade, že bude potrebné spraviť v zverejnených údajoch podstatnú zmenu (napr. opravu sumy), bezprostredne zabezpečíme aktualizáciu údajov.

Ako zverejňujeme plnenia vyplývajúce z niekoľkoročných zmlúv?

V týchto prípadoch je štandardne celková suma vyplácaná v niekoľkých platbách.

Zverejníme vždy tú časť sumy, ktorá bola v konkrétnom kalendárnom roku vyplatená (fyzicky prebehla finančná transakcia v našich finančných systémoch).

Zverejňujeme sumy, vrátane DPH a zrážkovej dane?

Všetky platby (napr. platby za služby/konzultácie, dary, granty, sponzorstvo) sú zverejňované bez DPH.  V prípade, že sa na platbu uplatňuje zrážková daň, sumy sú so zrážkovou daňou.

Čo v prípade rôznych mien?

Všetky plnenia sú zverejnené v domácej mene, teda v mene krajiny, ktorá plnenie zverejňuje.

V prípade, že plnenie bolo poskytnuté v inej ako domácej mene, je možné na požiadanie poskytnúť informácie o použitom kurze pri prepočte.

Zverejňujeme aj plnenia poskytnuté spoločnosťou Janssen v krajinách mimo pôsobnosti EFPIA?

Áno. Plnenie je vždy zverejňované v krajine príjemcu jednotlivých plnení. 

Čo v prípade, že plnenie bolo poskytnuté prostredníctvom tretej strany?

V prípade, že zdravotnícka organizácia poverí organizačným zabezpečením odborného podujatia tretiu stranu, nehľadiac na to, či platba bola na účet tejto tretej strany, sumu zverejníme pod menom zdravotníckej organizácie. Tento postuje je vždy dohodnutý v trojstrannej zmluve uzatvorenej medzi spoločnosťou Janssen, zdravotníckou organizáciou a treťou stranou.

Akú adresu zverejňujeme?

Zverejňujeme adresu sídla, ktorú máme v našom systéme ku dňu zverejnenia.

Plnenia poskytnuté prostredníctvom distribútorov/obchodných sprostredkovateľov

Plnenia, ktoré neboli poskytnuté v mene alebo na podnet spoločnosti Janssen, nebudú zverejnené spoločnosťou Janssen.

Prehlásenie

Aby sme boli schopní zozbierať potrebné údaje a následne ich zverejňovať spoliehame sa na kombináciu automatizovaných systémov, štandardných procesov a manuálne spracovanie dát z interných a externých zdrojov. Zverejnené informácie odrážajú našu dobrú vôľu a snahu dodržiavať požiadavky Kódexu AIFP a EFPIA. Ak aj napriek našej snahe zverejniť údaje správne dôjde k neúplnému alebo nesprávnemu zverejneniu, bez meškania preveríme, kde nastala chyba a chybné údaje opravíme.

Zverejnené údaje majú za cieľ splniť požiadavky AIFP a EFPIA. Tieto údaje neslúžia ako podklad pre daňové alebo iné účely.