Skip to main content

HĽADAŤ

Prístup spoločnosti Janssen ku kontinuálnemu odbornému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov

Kontinuálne odborné vzdelávanie

Sme presvedčení, že ako spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom liekov je našou povinnosťou podporovať kontinuálne odborné vzdelávanie v oblasti medicíny, ktoré pomáha zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti formou lepšej informovanosti o samotnom ochorení a najnovších možnostiach liečby.

Spoločnosť Janssen významne podporuje nestranné a transparentné vzdelávanie na vysokej úrovni prostredníctvom spolupráce s odbornou verejnosťou. Našou snahou je, aby najnovšie poznatky v oblasti medicíny boli prezentované tak na úrovni medzinárodných kongresov ako aj v rámci menších odborných podujatí. Prísne interné pravidlá spoločnosti Janssen zaručujú, že odborné vzdelávanie je nestranné a že všetky interakcie s odborníkmi a inštitúciami sú transparentné.

Spoločnosť Janssen podporuje kontinuálne odborné vzdelávanie tromi spôsobmi:

1-Podpora kongresov - Spoločnosť Janssen finančne podporuje väčšinu národných a európskych kongresov, ktoré plnia významnú úlohu pri šírení nových poznatkov v oblasti medicíny.

Odborné podujatia, ktoré podporujeme, majú za cieľ informovať o najnovších poznatkoch v oblasti medicíny s dôrazom na bezpečnosť a účinnosť liečby pacientov. Väčšina nami podporovaných odborných podujatí je kreditovaná odbornými spoločnosťami.

Interné pravidlá spoločnosti Janssen sú v súlade s odporúčaniami Európskej únie medicínskych špecialistov (UEMS) a plne rešpektujú lokálnu legislatívu a iné požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutiu akreditácie.

2-Programy medicínskeho vzdelávania – Spoločnosť Janssen podporuje medicínske podujatia a aktivity organizované nezávislými odborníkmi, ktoré sú súčasne v súlade s prísnymi internými pravidlami spoločnosti Janssen. Pravidlá spoločnosti Janssen vychádzajú z princípov formulovaných Európskou asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu (EFPIA) v “Kódexe propagácie liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a interakcií so zdravotníckymi odborníkmi“ a plne rešpektujú lokálne požiadavky, či už zákonné, alebo vyplývajúce z členstva v slovenskej Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).

Niekoľko základných pravidiel:

Podujatia nemajú reklamný charakter: Väčšina vzdelávacích podujatí organizovaných spoločnosťou Janssen nie je zameraných na jeden konkrétny liek, ale na ochorenie ako celok, resp. na celú terapeutickú oblasť. Počas podujatí nie sú spomínané názvy produktov. Diskusia ku konkrétnej liečbe musí byť vyvážená a vecná.

Obsah: Obsah a program podujatia sú vytvorené v spolupráci s externými nezávislými odborníkmi. Títo odborníci vyberú tému, ktorú považujú za relevantnú a vyberú prednášajúcich, ktorí vedú jednotlivé časti podujatia. Samotní prednášajúci sú zodpovední za obsah prezentácií. Spoločnosť Janssen môže namietať obsah prezentácií len z pohľadu aktuálnosti, nestrannosti a vyváženosti informácií týkajúcich sa jej produktov.

Konflikt záujmov: Všetci prednášajúci musia zverejniť akýkoľvek konflikt záujmov, vrátane platieb od farmaceutických spoločností. Tiež musia zverejniť, akých služieb sa platby týkali, napr. prezentácia, účasť na kongrese a pod.

Formát: Primárnym účelom podujatia je veda, čo musí odzrkadľovať program podujatia. Výber lokality a prípadné pohostenie musia byť sekundárne k tomuto primárnemu účelu. Odborný program musí tvoriť absolútnu väčšinu času vyhradeného na odborné podujatie. Prestávkam je možné venovať len čas nevyhnutne potrebný.

Externé posúdenie:  Aby sme zabezpečili kvalitu poskytovaného vzdelávania, spolupracujeme s externými odborníkmi na národnej ako aj európskej úrovni. Spolupracujeme s Inštitútom Karolinska, sekciou vzdelávania dospelých, s cieľom zabezpečiť čo najaktívnejšie zapojenie účastníkov.

3-Individuálna podpora – Spoločnosť Janssen poskytuje individuálnu podporu lekárom, aby sa mohli zúčastniť kongresov a iných odborných podujatí. Slovensko patrí medzi mnohé štáty, ktoré vyžadujú od lekárov kontinuálne vzdelávanie, avšak náklady s tým spojené nehradí. Spolu s ostatnými farmaceutickými spoločnosťami tak Janssen pomáha lekárom pri plnení tejto požiadavky.

Mnohé krajiny upravujú pravidlá podpory zo strany farmaceutických spoločností napr. formou povinnej spoluúčasti lekára na hradení nákladov. Niektoré krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, zaviedli oznamovaciu povinnosť farmaceutických spoločností, ktoré musia informovať autority o jednotlivých plneniach poskytnutých lekárom.