Skip to main content

IŠČI

The Janssen Way

“Način poslovanja podjetja Janssen”

Temeljni cilj podjetja Janssen je razvijati inovativna zdravila za neizpolnjene zdravstvene potrebe, zagotavljati ustrezno uporabo in dostop do teh zdravil ter bolnikom in širši družbi omogočiti najboljše rezultate zdravljenja. Da bi okrepili naša prizadevanja na tem področju, sodelujemo s številnimi skupinami in organizacijami, ki imajo enake cilje. Z našim farmacevtskim znanjem in izkušnjami igramo pomembno vlogo pri ustvarjanju napredka v medicini, ki ga dosegamo z raziskavami in razvojem novih zdravil ter z nenehnim izobraževanjem in s stalnim nadzorom nad varnostjo naših zdravil. Sodelovanje, medsebojno zaupanje in spoštovanje so ključnega pomena pri vseh naših aktivnostih.

Sodelovanje z zdravstvenimi delavci – Način poslovanja podjetja Janssen

Z zdravstvenimi delavci sodelujemo skladno z zakoni in industrijskimi standardi. Poleg tega imamo v podjetju Janssen tudi lastna etična poslovna načela za sodelovanje z zdravstvenimi delavci, ki jih imenujemo »Način poslovanja podjetja Janssen«

Integriteta dela z zdravstveno skupnostjo in zdravstvenimi delavci
 
 • Integriteta zdravstvenih delavcev pri predpisovanju zdravil je eden od temeljev zdravstvenega sistema. Zavedamo se, da sodelovanje med farmacevtskimi podjetji in zdravstvenimi delavci ustvarja pogoje za morebitna navzkrižja interesov, zato si prizadevamo, da nikoli ne ogrozimo neodvisnosti in strokovne integritete zdravstvenih delavcev.
 • Naša načela so stroga in urejajo vse stopnje sodelovanja z zdravstvenimi delavci in organizacijami ter sledijo vsem obstoječim predpisom in našim moralnim smernicam. Procesi, ki temeljijo na vrednotah podjetja, vključujejo temeljito usposabljanje vseh zaposlenih, standardizirane sisteme za pregled in odobritev transakcij z zdravstvenimi delavci, nenehen nadzor in revizije.

  Sodelovanje med partnerji v zdravstvu, ki vključuje prenose vrednosti

  Kot član EFPIE (Evropska zveza farmacevtskih podjetij in združenj) Janssen javno objavlja prenose vrednosti med podjetjem Janssen ter zdravstvenimi delavci in organizacijami.

  Prenose vrednosti, ki bodo objavljeni, lahko razdelimo v tri ključne kategorije:
  1. Financiranje izobraževanj; 2. Plačila za storitve; 3. Prenosi vrednosti, povezani z razvojem zdravil – načrtovanje in izvajanje študij.

  1. Podpora izobraževanj

  Podjetje Janssen financira in podpira programe nenehnega strokovnega razvoja (npr.: kongrese, izobraževalna srečanja itd.), na katerih se zdravstveni delavci izobražujejo in s kolegi izmenjajo izkušnje o boleznih in novih metodah zdravljenja ter s tem obogatijo svoje znanje, kar je koristno za njihove bolnike

  - Financiranje izobraževalnih programov:

  • Denarni prispevki v obliki donacij in sponzorstev za financiranje in podporo izobraževalnih dejavnosti in kongresov, ki jih organizirajo priznana zdravstvena združenja in druga znanstvena telesa na lokalni in evropski ravni.
  • Razvoj izobraževalnih zdravstvenih programov, ki jih organiziramo skupaj z neodvisnimi strokovnjaki v skladu s strogimi pravili podjetja Janssen.
    

  Tudi pri promocijskih programih, v okviru katerih predstavljamo podrobne informacije o zdravilih podjetja Janssen, sledimo enakim etičnim načelom in v njih ne vključujemo nobenega prenosa vrednosti, saj ne plačujemo stroškov nastanitev za udeležbo na takšnih dogodkih.

  Če je potrebno, udeležencem ponudimo obrok, katerega stroški ne presegajo omejitev, ki jih je določilo nacionalno farmacevtsko združenje; to se po merilih EFPIA ne šteje za prenos vrednosti.

  2. Plačila za storitve
  • Zdravstveni delavci in organizacije podjetju Janssen nudijo svoje neodvisno in strokovno znanje, ki izhaja iz njihovih kliničnih in vodstvenih izkušenj, v podjetju Janssen pa jim za njihove storitve zagotovimo pošteno nadomestilo.
  • Plačila so določena na osnovi časa, ki je bil potreben za izvedbo storitve (urne postavke so določene za vsako državo posebej). V podjetju Janssen spoštujemo avtonomijo zdravstvenih delavcev in skrbimo za to, da vse naše aktivnosti sledijo etičnim poslovnim načelom, ter tako preprečujemo morebitna navzkrižja interesov.
   
  3. Prenosi vrednosti za področje razvoja zdravil - načrtovanje in izvajanje študij
  • Klinične študije so ključni element v razvoju novih zdravil in zahtevajo sodelovanje tako zdravnikov kot tudi njihovih bolnikov.
  • Zdravnikom in bolnišnicam nudimo pošteno nadomestilo za njihov čas, strokovno znanje in sredstva, ki so bila potrebna za izvedbo potrebnih raziskav.
  • Skrbimo za preglednost podatkov iz kliničnih študij, saj kot podjetje verjamemo, da bomo z izmenjavo podatkov prispevali k napredku v znanosti in medicini.

Novosti v medicini, farmacevtske inovacije in razvoj novih možnosti zdravljenja številnih bolezni; vse to ne bi bilo mogoče brez zgoraj opisanega sodelovanja z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami. Z novimi ukrepi za povečanje preglednosti želimo pokazati, da je takšno sodelovanje upravičeno in koristno za bolnike. Menimo, da imata farmacevtska industrija in zdravstvena skupnost skupno nalogo, da vse to pojasnita širši družbi in tako zagotovita, da se bo sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.