Skip to main content

Search

life sciene satsning

Regeringen måste satsa snabbare på life science-forskning 
för patienters överlevnad och Sverige som konkurrenskraftig nation! 
Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige, uppmanar forskningsminister Matilda Ernkrans att agera snabbt för bättre förutsättningar för forskning. Detta om Sverige ska lyckas vara en life science-nation i framkant som de utlovat. Idag finns för många hinder. Är Regeringens proposition ”Forskning, frihet och framtid – kunskap och innovation för Sverige”  endast en läpparnas bekännelse eller verklighet?

En hel värld har följt utvecklingen av vaccin mot covid-19. Aldrig förr har länder och intressenter samarbetat och forskat så hängivet för att snabbt få fram livräddande behandlingar. En framgångsfaktor har varit samarbete och tillgång till hälsodata. Sverige säger sig vilja vara en life science-nation i framkant, men det verkar vara en lång väg att gå för att ord ska bli till handling. 

För att nå målet behöver vi bland annat utveckla och öka möjligheterna till kliniska prövningar vilket jag redogjorde för i en debattartikel i Dagens Medicin 9 december 2020, där lyfte jag också nödvändigheten av forskning som en del av vårdens grunduppdrag. Såväl kliniskt arbete som forskning är livsnödvändigt. 

Ytterligare ett avgörande steg mot målet är att utveckla och öka möjligheterna till forskning med hjälp av hälsodata – här har vi som land en unik möjlighet att bättre utnyttja den potential som finns i våra hälsodata, Real World Data.

Sveriges personnummer, unik guldgruva av data som kan rädda människoliv
Sverige är unikt för vi kan koppla hälsodata till personnummer både på grupp- och individnivå, vi har våra kvalitetsregister, biobanker inte minst PKU. En guldgruva av data som om den sammanställs och analyseras på rätt sätt kan kunskapen från den rädda livet på många människor med svåra sjukdomar och i andra fall hindra svåra sjukdomar att utvecklas – eller till och med att uppstå.

Samarbete mellan sjukvård, patient, akademi och industri avgörande 
Som exempel kan nämnas att vi på Janssen har ett mångårigt samarbete med Karolinska Institutet. Här har vi med hjälp av avancerade analysmetoder tidigt kunna identifiera personer som riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar, som cancer och Alzheimers sjukdom.

Tack vare tillgången till hälsodata och aktivt samarbete har man kunnat utvärdera stora mängder patientdata på nya sätt. Ambitionen är att samarbete ska generera ökad kunskap och kompetens hos sjukvårdspersonal, patienter, akademi och industri. 

För att verkligen gå från ord till handling och lyckas nå målen i regeringens senaste proposition ”Forskning, frihet och framtid – kunskap och innovation för Sverige”1, krävs krafttag. 

Regeringen måste därför agera snabbare:

  • Släpp fram innovationer så att värdet kommer patienter och samhället till nytta! Upprätta därför en nationell handlingsplan där stat, regioner och kommuner har samsyn om hälsodata avseende insamling, delning, användning och lagring.

  • Eliminera barriärer i form av regelhinder för att nå en positiv utveckling.

  • Säkerställ samverkan. Alla aktörer som arbetar med hälsodata samverkar för att utveckla kompetenser och tillföra nya perspektiv

  • Säkra individens integritet i all hantering av hälsodata. Den etiska aspekten är oerhört viktig. Vi samlar inte data för datans egen skull utan för patientens hälsa och för sjukvårdens utveckling, så att patienter kan få optimal och individuell behandling

Jag hävdar att vi omgående måste gå från ord till dessa åtgärder för att Sverige ska lyckas bli en life science-nation i framkant. Jag uppmanar nu forskningsminister Matilda Ernkrans att agera – jag står redo, men är ministern redo?

Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige

Referenser:
1. Regeringens proposition 2020/21:60 ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” Prop. 2020/21:60 17 december 2020

Därför bör näringsliv och akademi samverka