Skip to main content

HĽADAŤ

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Já, ktorého podrobnosti uvediem v priloženej elektronickej forme, týmto udeľujem spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4598/B, so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 345 182 (ďalej len „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ osobných údajov, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, titul, fotografie, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa miesta výkonu odbornej praxe, číslo účtu, registračné číslo Slovenskej lekárskej komory, životopis (medailón) obsahujúci informácie o mojom vzdelaní, výskume a profesijnú históriu, ako aj výšku peňažného aj nepeňažného plnenia, ktoré mi bude poskytnuté v súvislosti so spoluprácou medzi mnou a Spoločnosťou.

Ďalej týmto súhlasím so zasielaním obchodných informácií týkajúcich sa produktov alebo služieb Spoločnosti a pozvánok na odborné podujatia Spoločnosti prostredníctvom prostredníctvom elektronických kanálov, ktoré som si vybral / a v príslušnom elektrickom formulári.

Účel spracovania a právny základ pre spracúvanie

Vaše vyššie uvedené osobné údaje budeme spracúvať na základe Vášho súhlasu za účelom marketingu a s ním priamo súvisiacich služieb, konkrétne na:

  • ponúkanie a dodávanie našich produktov (vrátane liekov) alebo služieb;
  • zisťovanie informácii o Vašej spokojnosti s produktami, službami a akciami Spoločnosti;
  • vyhodnotenie, či spĺňate predpoklady na spoluprácu s nami;
  • optimalizáciu našej komunikačnej stratégie voči lekárom (vrátane vedenia internej databázy našich spolupracujúcich lekárov); a
  • interné analýzy prebehnutých vzdelávacích akcií a iných udalosti, ktorých ste sa zúčastnil/a.

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po nevyhnutnú dobu vzhľadom na účel, za ktorým sme ho zhromaždili, resp. do odvolania Vášho súhlasu (podľa toho, čo nastane skôr).

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytneme:

  • spoločnostiam v skupine Johnson & Johnson pre účel popísaný v rámci tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zoznam spoločností v skupine Johnson & Johnson je k dispozícii na http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (kliknite na odkaz pre Form 10K, Exhibit 21, pod položkou "SEC fillings")
  • našim poskytovateľom služieb (tretím stranám), ktorí poskytujú služby, ako sú webový hosting a správa, hosting mobilných aplikácií, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, IT služby, služby zákazníkom, e-mailové služby a služby priame doručovacej pošty, audítorské služby a iné služby, na umožnenie poskytnutia služieb; a
  • v súlade s platnými zákonmi kvôli reakcii na požiadavky orgánov verejnej moci, vrátane takých orgánov mimo Slovenskej republiky.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracúvané v akejkoľvek krajine, v ktorej k tomu máme možnosť, alebo kde máme poskytovateľa služieb, a to aj v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane Spojených štátov (USA), kde môžu platiť iné pravidlá ochrany osobných údajov ako v Slovenskej republike. Ochranu vašich osobných údajov pri prenose k našim pridruženým spoločnostiam či tretím stranám v iných krajinách zaisťujú vhodné zmluvné a iné opatrenia.

Pri prenosov do krajín mimo EHP, ktorých úroveň ochrany dát Európska komisia nepovažuje za dostatočnú, sme zaistili adekvátne ochranné opatrenia. V rámci týchto opatrení sme zaistili, aby bol príjemca viazaný štandardnými zmluvnými klauzuly EÚ na účely ochrany vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení možno získať kontaktovaním nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese [email protected].

Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom

Poskytnutie Vašich osobných údajov spracúvaných na základe tohto súhlasu je dobrovoľné. Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvanie, namietať proti spracúvaniu a v rozsahu príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov máte tiež právo na prenosnosť osobných údajov. Súhlas k spracúvaniu Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov Spoločnosťou na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak chcete využiť svoje právo, pošlite prosím príslušný požiadavku poštou na adresu Spoločnosti Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky na e-mailovú adresu [email protected]. Môžete tiež kontaktovať nášho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].