Skip to main content

Search

Janssen i Almedalen

Janssen i Almedalen
Vi vill vara med och ta tillvara den fantastiska utveckling som i dag sker inom life science, men för att komma framåt krävs att vi krokar arm och samverkar! Finns det något bättre ställe att dryfta tankar och idéer på hur det ska gå till än i #almedalen. Vi är på plats 2024 och kommer om vi kan bidra att Sverige når målet att vara en ledande life science nation. Hoppas vi ses!

 

 

 

 

 

 

 

 

4 juli

 

 

5 juli

 


 

Se tidigare debatter och seminarier

2023

Det krävs nya former för samverkan för att driva kliniska läkemedelsprövningar i Sverige – men går det att uppnå?

Datum: 28 juni 2023

Den statliga utredningen ”Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar – för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor” visar att utvecklingen av kliniska prövningar i Sverige minskat de senaste åren, och att det finns en enighet om vilka faktorer som är de huvudsakliga skälen till nedgången, särskilt av företagsinitierade läkemedelsprövningar.

Det har genomförts få eller inga nationella investeringar i åtgärder för att säkerställa resurserna, tiden, kompetensen och infrastrukturen i hälso- och sjukvården, vilka är nödvändiga för att ge goda förutsättningar för företagen att utvecklas i Sverige.

Återväxten av akademiska kliniska forskare och klinisk forskningspersonal som vill engagera sig och bidra till att utveckla hälso- och sjukvården är låg, och det saknas akademisk meritering för den typ av klinisk studie som är en klinisk prövning.

Utbildningar och återväxt av den nödvändiga kliniska forskningspersonalen med kompetens och erfarenhet att stötta sponsorer och prövare i att planera, genomföra och slutföra kliniska prövningar har främst skett på frivillig basis. Dessutom saknas nationella strategier och målsättningar samt utvärdering och uppföljning.

Utredningen menar att ett av de enskilt viktigaste skälen för utvecklingen av kliniska prövningar i Sverige de senaste tio åren beror på den minskande, och i vissa fall avsaknaden av, genomförandekapacitet i hälso- och sjukvården vad gäller kliniska prövningar generellt, och särskilt företagsinitierade kliniska prövningar.  

Och frågan är, hur vänder vi trenden och vad kan vi göra för att hälso- och sjukvårdens uppdrag att medverka i företagsinitierade kliniska prövningar förbättras?

Medverkande:
Eva Adås, ansvarig för kliniska studier hos Janssen i Sverige och Danmark
Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Peter Asplund, tidigare ansvarig utredare och verksamhetschef vid verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård i Region Örebro län
Rachel De Basso (S) regionråd och ordförande i Regionstyrelsen i Region Jönköpings län
Stefan Volk Jovinge, professor samt forsknings- och undervisningschef på Skånes Universitetssjukhus

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

IMR: EM-150862

2022


Life science – en fråga som berör oss alla!

Datum: 5 juli 2022

Life science har möjlighet att hitta lösningar på dagens och morgondagens stora hälso- och samhällsutmaningar. Samtidigt behöver alla i samhället kraftsamla för att verka för en friskare befolkning. Det är tydligt i Sveriges life science-strategi att samverka över gränser – nationellt, regionalt, lokalt, bransch, industri, akademi och patient – är avgörande för att kunna lösa komplexa problem. Allt i syfte att möjliggöra en utveckling som ger patienter tillgång till den vård som faktiskt är möjlig i dag.

Forskningen går fort framåt och de framsteg som görs ställer nya krav på samhället för att kunna ta vara på den fantastiska utveckling som i dag sker inom hälsa och vård. Läkemedelsföretaget Janssen, som är en del av Johnson & Johnson-koncernen, bedriver forskning inom framför allt immunologi, cancer och neuroscience (psykisk ohälsa). Janssen är därmed en del av vården med behandlingar inom dessa områden och har som mål att vara en aktiv del i arbetet med att genomföra den nationella life science-strategin.

Dagens samtal har fokus på hur vi tillsammans kan få slagkraft i genomförandet av två viktiga områden: ”Snabb och jämlik tillgång till nya läkemedel behöver effektiva processer” och att ”Öka antalet företagsinitierade kliniska studier”.

Medverkande:
Berkeley Vincent, vd för Janssen i Sverige och Norden
Björn Eriksson, generaldirektör vid Läkemedelsverket
Magdalena Bengtsson Levin, regional affärschef på Janssen
Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

IMR: EM-150863


Hälsodata för vem – vad kan vi, vad vill vi och vad får vi göra, hur gör vi det omöjliga, möjligt?

Datum: 4 juli 2022

En SIFO-undersökning genomfördes 2015 på uppdrag av e-hälsobolaget Brighter visade bland annat att 57 procent av de då tillfrågade kan tänka sig att, via mobila appar eller uppkopplade vårdlösningar, dela sina personliga data till olika forskningsprojekt. Ytterligare en SIFO-undersökning genomförd under 2021 och beställd av Stiftelsen Forska!Sverige säger 93 procent av allmänheten ja till att dela sin hälsodata för forskning och hälsofrämjande syften enligt stiftelsens hemsida. Trots detta kan vi inte dela data på sätt som allmänheten önskar. Patientdatalagen är skriven för patientens säkerhet och integritet, vilket är en viktig del när det legala ramverket ska ses över. Juridiskt är det svårt att se till såväl patientens säkerhet som integritet och att den egna datan ska kunna delas för bästa möjliga vård. Som lagstiftningen ser ut idag gör GDPR ingen skillnad på om personuppgifter är anonyma eller inte. Däremot kan sekundäranvändning av data som samlats in inom hälso- och sjukvården användas för andra ändamål, det vill säga för forskning i stället för vård.

Medverkande:
Anna Starbrink (L) regionråd i Region Stockholm
Boel Mörck, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ledamot i Läkarförbundets eHälsoläkarförening
Karin Båtelson, ledamot i Sjukhusläkarna
Martin Johansson, medicinsk chef på Janssen
Thomas Lindén, avdelningschef Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

IMR: EM-150865