Skip to main content

Search

Janssens offentliggjøringsmetodologi

Spørsmålene og svarene nedenfor skal bidra til å klargjøre den metodologien vi benytter oss av for å inkludere eller ekskludere verdioverføringer fra et J&J-selskap i vår offentliggjøring.

Hvilke regler for betalingsgodkjenning benytter vi?
  • Honorarer for tjenester og godtgjørelser for kontantutlegg til helsepersonell, donasjoner, stipender og sponsor til helseorganisasjoner, samt økonomisk støtte til pasientorganisasjoner, tas med for det kalenderåret da vi gjennomførte den faktiske betalingen eller godtgjørelsen i våre økonomisystemer.
  • Verdioverføringer knyttet til reise (f.eks. flybilletter), opphold (f.eks. betaling for hotellrom) og registreringsavgifter tas med for det kalenderåret aktiviteten ble gjennomført.
  • I tilfeller der betalinger utføres via en tredjepart, benyttes vår betalingsdato til denne tredjeparten som den bestemmende faktoren for hvilket kalenderår betalingen skal knyttes til.

Selv om vi gjør det vi kan for at behandlingen skal skje så raskt og effektivt som mulig, kan det forekomme tilfeller der betalingsinformasjonen blir tilgjengelig først etter datoen for offentliggjøring. Vi regner med at slike hendelser er unntak og vil overvåke faktiske forekomster. Vi vil hvert kvartal offentliggjøre et endringstillegg dersom det skulle oppstå viktige endringer etter den første offentliggjøringen.

Hvordan rapporterer vi verdioverføringer knyttet til flerårige kontrakter?

For kontrakter som gjelder i flere år, benyttes vanligvis delte betalinger. Det vil si at den samlede verdien overføres i flere separate betalinger over tid.

Hver av disse separate betalingene tas med for det kalenderåret da vi gjennomførte den faktiske betalingen eller godtgjørelsen i våre økonomisystemer.

Er merverdiavgift og/eller forskuddstrekk inkludert?

Alle betalinger (f.eks. honorarer for tjenester, donasjoner, stipender, sponsoravtaler og andre former for økonomisk støtte) rapporteres uten merverdiavgift. De omfatter forskuddstrekk (hvis aktuelt), uavhengig av om dette betales direkte til myndighetene eller ikke.

Alle verdioverføringer fra tjenester eller produkter (f.eks. flybillett, hotellrom osv.) rapporteres brutto, altså med merverdiavgift (og tips) når aktuelt.

De rapporterte verdioverføringsbeløpene skal ikke brukes til rapporteringsformål knyttet til MVA/forskuddsskatt. Hvis det stilles krav til regnskapsrapporter, skal selskapet levere disse direkte til helsepersonellet/helseorganisasjonene eller pasientorganisasjonen.

Hvordan håndteres forskjellige valutaer?

Alle verdier rapporteres i lokal valuta, dvs. valutaen til landet der offentliggjøringen skjer.

Verdioverføringer som opprinnelig ble utført i ikke-lokal valuta, regnes om til lokal valuta, og informasjon om valutakurs kan gis fra tilfelle til tilfelle.

Rapporteres verdioverføringer utført av J&J-selskaper som ikke er underlagt EFPIAs regler om offentliggjøring?

Verdioverføringer til helsepersonell/helseorganisasjon eller pasientorganisasjon i et land som omfattes av EFPIAs regler om offentliggjøring, rapporteres lokalt i det landet de har sin hovedpraksis i, uavhengig av hvilket J&J-selskap som organiserte og/eller utførte verdioverføringen.

Hva rapporteres ved delvis møtedeltakelse/avbestilling?

Kun kostnader knyttet til delvis deltakelse blir rapportert. Avbestillingskostnader forut for arrangementet rapporteres ikke, fordi de ikke utgjør en verdioverføring til mottaker.

Hva med tilknyttede utgifter som er avtalt i kontrakten for honorarer for oppdrag og konsulenttjenester?

Hvis en helsearbeider utfører et oppdrag eller en konsulenttjeneste, rapporteres tilknyttede reiseutgifter, opphold og eventuelle godtgjørelser for kontantutlegg i henhold til kontraktsvilkårene, i den aktuelle delen i rapporten (dvs. «Tilknyttende utgifter som er avtalt i kontrakten om honorarer for oppdrag eller konsulenttjenester, inkludert reise og overnatting, i henhold til kontrakten»).

Hva vil bli rapportert dersom verdioverføringen utføres til/via en tredjepart?

I tilfeller der en helsearbeider inngår en avtale med og mottar betaling via en helseorganisasjon som vedkommende er en del av, offentliggjør vi verdioverføringen (oppdragshonorar) på helseorganisasjonen som mottok den. Eventuelle personrelaterte utgifter, som reise og opphold, rapporteres på helsearbeideren, med mindre annet er angitt i avtalen.

For arrangementssponsing der betaling skjer til en profesjonell stevnearrangør engasjert av en helseorganisasjon, vil verdioverføringen rapporteres i helseorganisasjonens navn. Dersom arrangementet ikke er organisert på vegne av en helseorganisasjon, men på initiativ fra den profesjonelle stevnearrangøren, vil verdioverføringen rapporteres i den profesjonelle stevnearrangørens navn.

Hva inngår i den aggregerte delen av EFPIAs rapporteringsmal?

Fra og med 1. juni 2020 blir opplysninger om økonomiske overføringer fra industrien til helsepersonell offentlige. Offentliggjøring vil nå kunne skje uavhengig av om det er gitt samtykke til offentliggjøring.

I henhold til kontrakt/samtykke inngår partene enighet om at vi kan rapportere og offentligjøre verdioverføringer og eventuell tilknyttet informasjon på individuell basis, i henhold til gjeldende lover og bestemmelser (herunder selvregulering), både under avtalens varighet og senere.

Hvilken adresse viser vi i EFPIA-rapporten?

Vi viser den mest oppdaterte adressen til helsepersonellet/helseorganisasjonen og pasientorganisasjoner som vi har i vår database på tidspunktet for rapporteringen.

Aktiviteter håndtert gjennom distributører/salgsmellomledd

Verdioverføringer som en distributør/et salgsmellomledd ikke utfører på vegne av/til et J&J-selskap, bør bli offentliggjort av distributøren/salgsmellomleddet og ikke av J&J-selskapet.

Rapportering av verdioverføringer for Forskning og utvikling (FoU)

Vi rapporterer alle FoU-verdioverføringer til helsepersonell/helseorganisasjoner etter land og i form av ett samlet beløp per år. Dette betyr at det i tråd med EFPIAs krav til offentliggjøring, ikke blir utført noen individualisert rapportering for FoU-verdioverføringer ved offentliggjøring av informasjon.

FoU-verdioverføringer er verdioverføringer til helsepersonell eller helseorganisasjoner knyttet til planlegging eller gjennomføring av (i) ikke-kliniske studier (som definert i OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis); (ii) kliniske tester (som definert i direktiv 2001/20/EF); eller (iii) prospektive, ikke-inngripende studier som innebærer innhenting av pasientdata fra eller på vegne av helsepersonell, enten individuelt eller i grupper, spesifikt for studien (avsnitt 15.01 i EFPIA HCP Code).

Disclaimer

Vi benytter en kombinasjon av automatiske systemer, standardiserte prosesser og manuell datainnlegging fra interne og eksterne kilder når vi registrerer relevante data og lager våre sluttrapporter. Informasjonen i disse rapportene er gitt i god tro og ut fra vår beste innsats for å overholde kravene i EFPIAs regler for offentliggjøring av verdioverføringer. Hvis vi, til tross for at vi har gjort det vi kan for å levere nøyaktige rapporter, ikke gir fullstendig og riktig informasjon, vil vi umiddelbart undersøke dette og iverksette tiltak, dersom det viser seg at informasjonen inneholder feil.

Verdioverføringene som offentliggjøres i henhold til EFPIAs krav og på denne siden, benyttes utelukkende til å oppfylle EFPIAs rapporteringskrav. Kostnadene skal ikke brukes som underlag for rapportering av merverdiavgift eller andre tilsvarende rapporteringsformål.

 

RF-401732 - 2024