Skip to main content

Search

Tilgang til ny behandling

Vi mener

Vi mener

Tilgang til ny behandling

Status for tilgang til nye legemidler i dag

Pasienter, helsepersonell, myndigheter, innkjøpsorganer og legemiddelindustrien har et felles ønske om at norske pasienter skal få raskest mulig tilgang til innovativ behandling. Dette er også gjenspeilet i de legemiddelpolitiske målsetningene. Dessverre ser vi at norske pasienter i dag får senere tilgang enn pasienter i land vi liker å sammenligne oss med. Tallene fra den årlige WAIT-rapporten gjennomført av analyseselskapet IQVIA på oppdrag fra EFPIA, viste i april 2022 at Norge ligger bak alle de nordiske landene, samt land som Tsjekkia, Spania og Skottland når det gjelder antall nye legemidler som er godkjent for offentlig finansiering, og tiden det tar for å tilgjengeliggjøre legemidler til norske pasienter.

Per i dag har vi i Norge et uttrykt behov for bedre tilgang til avanserte terapier, også kalt ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products), som er en ny type persontilpasset behandling som er basert på gen-, celle- eller vevsterapi. Denne typen terapi gir muligheter til å behandle sykdommer, ikke minst innen sjeldne diagnoser, på en helt ny og mer spesifikk, persontilpasset måte.

Visste du at kun mellom 6-8% av helsetjenestens totale utgifter går til legemidler?

Systemet Nye Metoder

Utfordringene med å skaffe pasienter i Norge tilgang til avansert og persontilpasset behandling, var en av årsakene til at Stortinget ba regjeringen evaluere systemet for «Nye Metoder» i 2019. Nye Metoder er det norske systemet for innføring av medisinske innovasjoner i spesialisthelsetjenesten, og skal sikre alle pasienter likeverdig tilgang på nye behandlingsmetoder, uavhengig av bosted og økonomi.

Vi mener at det er viktig å ha et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Det er bred støtte blandt aktørene i helsetjenesten for de grunnleggende hovedtrekkene i Nye Metoder. Allikevel viste den uavhengige Evalueringen av Nye Metoder som ble fremlagt i november 2021, at systemendringer var nødvendig.

Arbeidet for systemendringer er igangsatt, og 1. oktober 2022 leverte de regionale helseforetakene en statusrapport for arbeidet med oppfølging av evalueringen.

Janssen mener at for å sikre norske pasienter raskest mulig tilgang til innovativ behandling, bør systemet utvikles kontinuerlig i takt med innovasjonene som skal vurderes.

  1. LYTT TIL LEGENE: Vi mener at fagekspertene systematisk skal involveres når nye behandlinger innføres, og at det skal tilbys et større utvalg av behandlinger basert på faglig skjønn og pasientenes individuelle behov.

  2. NYE BETALINGSMODELLER: Vi mener at økt tilgang til innovasjoner krever gode og tilpassede innkjøpsavtaler. Helseforetakene og Legemiddelindustrien må sammen finne tilpassede løsninger for å dele den finansielle risikoen.

  3. ØKT INVESTERING I INNOVASJON: Vi mener at det bør investeres mer i innovative behandlinger, slik at pasientene får raskere tilgang til medisiner som gir dem lengre og bedre liv. Bedre helse har en enorm økonomisk verdi for samfunnet. Norges investeringer i legemidler har ligget stabilt på rundt 6-8% av helseutgiftene i flere år, dette er relativt lavt i europeisk sammenheng.

Gjennom samarbeid og dialog med offentlige myndigheter og relevante interessenter vil vi være en del av løsningen.


Hvorfor tar det så lang tid før norske pasienter får til gang til nye medisiner

Innovasjonsreisen - fra idé til produkt