Skip to main content

Search

Verdien av legemidler

Vi mener

Vi mener

Verdien av legemidler

De medisinske fremskrittene har stor betydning for oss alle slik at vi kan leve bedre og friskere liv. De siste tiårene har vi i Norge for eksempel doblet overlevelsen av kreftsykdommer og sett en kraftig reduksjon i hjerte-kar sykdom.

Bedre helse har også en enorm økonomisk verdi for samfunnet. Bedre behandling av sykdom kan bety at flere mennesker kan bidra i lokalsamfunnet, jobbe og betale skatt. Bedre behandling av sykdom gjør også at vi kan spare ressurser på sykehus.

I dag inkluderes i liten grad de samfunnsøkonomiske gevinstene av nye legemidler i de helseøkonomiske vurderingene når et nytt legemiddel skal tas i bruk.

Dette kan innebære at terskelen for å bruke skattepenger på å redde liv og forbedre helse blir relativt sett, høyere for medisinsk behandling enn for tiltak i andre sektorer.

Vi i Janssen mener alle offentlig finansierte tiltak bør sikte mot å gi høyest mulig verdi tilbake til samfunnet. Norge bør, som et av de rikeste landene i Europa, ha høyere betalingsvilje for innovative legemidler enn i dag.

Hvordan settes prisen på legemidler i Norge?

Myndighetene i Norge har flere måter å justere prisen på et nytt legemiddel. Først settes norske makspriser til gjennomsnittet av de tre laveste prisene i ni europeiske land. Deretter gjør norske myndigheter en kostnad-nytte vurdering.

Etter kost-nytte vurdering og innføring i det offentlige helsevesenet, vil mange legemidler inngå i en priskonkurranse gjennom anbud med andre legemidler for samme sykdom.

Etter omkring ti år på markedet vil patentet på legemiddelet gå ut og kopilegemidler lanseres, dette medfører at priskonkurransen økes ytterligere. Alle disse mekanismene fører til at norske legemiddelpriser er lave i europeisk sammenheng.

Prisene på legemidler i Norge er inkludert moms (25%). Det betyr at en del av prisen både på de billige og de mer kostbare legemidlene går tilbake til staten i avgift.

I Janssen jobber vi etter tre prinsipper for prisfastsettelse:

  1. Verdien våre legemidler gir til pasientene i form av bedre helse.

  2. Samarbeid med myndigheter og beslutningstakere for å gjøre våre legemidler tilgjengelig og kostnadseffektive i tråd med de rammevilkårene som gjelder i Norge.

  3. Tilrettelegge for forskning og utvikling av medisinske nyvinninger slik at vi kan tilby legemidler som vil redde liv og gi bedre helse for pasienter nå og i fremtiden.

Vi i Janssen støtter verdibasert prising, et rammeverk som reflekterer den verdien som nye legemidler gir til pasientene og samfunnet.

Vi i Janssen mener at Norge har et ansvar for å bidra til bærekraftig innovasjon og verdibaserte innkjøp av nye legemidler.

Åpne priser og konfidensielle rabatter

De fleste legemidler i Norge selges til priser som er offentlig kjent. Noen legemidler får etter forhandlinger en rabatt som ikke offentliggjøres, som følge av konkurransehensyn og norsk lovgivning. Det er blant annet viktig for å unngå prissamarbeid som er forbudt ved norsk lov. Dette gjelder i de fleste bransjer.

Konfidensielle rabatter gir leverandører mulighet til å differensiere priser mellom land med ulik betalingsevne eller betalingsvilje. Konfidensielle rabatter er derfor utslagsgivende for å imøtekomme norske myndigheters betalingsvilje. Videre er konfidensialitet et bidrag til å holde legemiddelprisene lavere i Norge.