Skip to main content

Search

Åpenhetsloven

Janssen Norge

Janssen Norge

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter

Hos Johnson & Johnson blir vi ledet og støttet av vårt Credo, et sett med kjerneprinsipper som fungerer som et moralsk kompass for hvordan vi driver virksomhet. Disse prinsippene skisserer vårt ansvar overfor våre kunder, våre ansatte, våre lokalsamfunn rundt om i verden og våre aksjonærer; de forener også våre ansatte med en felles verdi om at alle menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet må respekteres.

Som et globalt helseselskap er Johnson & Johnson forpliktet til å respektere menneskerettigheter og overholde lover i land der vi driver virksomhet.

Vårt engasjement er styrt av prinsipper fastsatt i samsvar med internasjonalt anerkjente menneskerettighetsstandarder, inkludert Verdenserklæringen om menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs Retningslinjer for flernasjonale foretak.

Johnson & Johnson har også underskrevet FNs Global Compact og støtter de 10 prinsippene som er fastsatt i dette rammeverket om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.

Retningslinjer og verdier

Johnson & Johnson’s langvarig forpliktelse til å respektere menneskerettighetene er integrert i vårt Credo og gjenspeiles i hele organisasjonen vår i måten vi driver virksomhet. Vår tilnærming til menneskerettigheter er skissert i våre posisjoner til menneskerettigheter og reflektert i våre ansvarlighets standarder for leverandører (RSS). Det er også implisert i følgende retningslinjer for  miljø, samfunssforhold og selskapsstyring (ESG):

Ytterligere informasjon finner du på vår side om ESG-policyer og posisjoner. Vi rapporterer også offentlig om vår tilnærming til menneskerettigheter gjennom Johnson & Johnsons årlige Health for Humanity rapport.

Aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter

Vi erkjenner at aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter er en kontinuerlig prosess og vi har retningslinjer, prosesser, opplæring og overvåkingsstyringssystemer på plass for å fremme vår forpliktelse. Vi fortsetter å styrke vår tilnærming til aktsomhetsvurderinger for å identifisere, vurdere og adressere potensiell og faktisk innvirkning på menneskerettigheter på tvers av Johnson & Johnsons virksomhet globalt. Vi forventer at våre forretningspartnere – inkludert leverandører og kunder – deler vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene.

Alle leverandører skal overholde våre ansvarlighets standarder for leverandører (RSS), som fastsetter våre krav rundt forretningspraksis. Det er prosesser på plass for å identifisere og håndtere risiko rundt  menneske- og arbeidsrettigheter knyttet til vår leverandørbase. Vi har også etablert prosesser for aktsomhetsvurderinger for å vurdere og overvåke våre leverandørers overholdelse av miljø- og forretningsetiske bestemmelser i RSS.

Johnson & Johnsons leverandørnettverk er et kritisk ledd i vår verdikjede og underbygger vår forretningskontinuitet. Vårt leverandørnettverk gjør oss også i stand til å produsere og levere essensielle produkter og tjenester til våre pasienter, forbrukere og kunder. Vi har som mål å opprettholde samarbeidende og tillitsfulle leverandørrelasjoner, samt oppmuntre et bredt mangfold av leverandører til å samarbeide med oss. Vi administrerer leverandørbasen vår i tråd med Credo-verdiene våre gjennom vår RSS, vårt Supplier Sustainability Program og vårt Global Supplier Diversity & Inclusion-program.

RSS hjelper oss med å velge leverandører som opererer på en måte som samsvarer med disse forventningene. Vår innkjøpsprosess inkluderer kriterier for evaluering av menneskerettigheter i leverandørvalg. Alle leverandører forventes å overholde vår RSS, og våre standard vilkår og betingelser for innkjøpsordre gjenspeiler disse.

Når det er hensiktsmessig, samarbeider Johnson & Johnsons operative selskaper med leverandører for å identifisere avtalte tiltak og tidslinjer for å oppnå forbedringer som en betingelse for innledende eller pågående engasjement. Johnson & Johnsons operative selskaper vurderer fremgang innen RSS og løpende leverandørytelse i sine innkjøpsbeslutninger.

For å lese mer om ansattes helse og sikkerhet, klikk her.

For å lese mer om ansvarlige innkjøp, klikk her.

Klagemekanismer

Johnson & Johnson’s Our Credo Integrity Line er en global, tilgjengelig kanal for rapportering av bekymringer som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og på 24 språk. Tjenesten er uavhengig, sikker og konfidensiell, og tilbyr en sikker mekanisme for anonym rapportering (der det er tillatt i henhold til lokal lov) av mistenkte bekymringer eller potensielle brudd på våre retningslinjer eller lov. Vi kommuniserer tilgangen til Our Credo Integrity Line bredt, slik at ansatte og andre som jobber med oss ​​er klar over at denne kanalen eksisterer for å kunne fremme klager når som helst. Johnson & Johnson tolererer ikke trusler eller gjengjeldelseshandlinger under noen omstendighet. Se også vår Position on Resolving Employee Grievances.

For å sikre at vi hensiktsmessig og effektivt behandler menneskerettigheter innenfor Our Credo Integrity Line, er en egen kategori opprettet for de som ønsker å foreta en forespørsel eller rapportere en klage som involverer en potensiell eller faktisk innvirkning på menneskerettigheter.

Styringsstruktur

En robust styringsstruktur for miljø, samfunnsforhold og selskapssstyring (ESG) er avgjørende for å underbygge selskapets langsiktige suksess og evne til å levere verdi for våre interessenter.

Johnson & Johnson Enterprise Governance Council (EGC) er det primære styringsorganet for å identifisere og prioritere ESG risiko og muligheter. EGC består av seniorledere som representerer  forretningssegmentene innenfor farmasøytisk og medisinteknisk virksomhet og forbrukerhelse, samt våre globale Enterprise-funksjoner.

EGC fører tilsyn med vårt bedriftsomfattende program for aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter. Kvartalsvise EGC-møter gir et forum for oppdateringer om menneskerettighetsemner, med en etablert prosess for å løfte saker til Johnson & Johnsons hovedstyre, styret og styreutvalg om det er hensiktsmessig. To medlemmer av hovedstyret, Chief Human Resources Officer og Chief Technical Operations & Risk Officer, fungerer som sponsorer for vårt program for aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter, og gir lederstøtte og tilsyn.

Enterprise Human Rights Governance Council (EHRGC) som rapporterer direkte til EGC er en team av eksperter som representerer de viktigste bedriftsfunksjonene med ansvar for ulike aspekter av menneskerettighetsarbeid og ledelse på tvers av vår egen virksomhet og forsyningsbasen, inkludert forsyningskjeden, personal, innkjøp, juridisk avdeling, ESG virksomhet, myndighetsrettet arbeid og miljømessig bærekraft.

Rapportering

Her finner du vår redegjørelse for foregående regnskapsår.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på e-post.