Skip to main content

Search

pasientrettigheter

For pasienter

For pasienter

Pasientrettigheter
Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasient - og brukerrettighetsloven.

Pasient- og brukerrettighetsloven gir blant annet regler om:

• Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist

• Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon

• Retten til taushet om personlige opplysninger

• Retten til innsyn i egen journal

• Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter

• Samtykke til helsehjelp

Loven gir regler om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som for eksempel helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse - og omsorgtjenesteloven og lov om psykisk helsevern, samt flere andre lover og forskrifter.

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke rettigheter som gjelder for hver enkelt sak, heldigvis er det flere plasser du kan henvende deg for å få hjelp.

Her kan du få hjelp/finne informasjon:
 

 

Pasient- og brukerombudet

Her kan pasienter, brukere og pårørende få råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten. All hjelp er gratis og pasient- og brukerombudet har taushetsplikt. Du kan være anonym når du tar kontakt.

 

Kreftforeningen

Gir råd og veiledning om rettigheter til pasienter som har kreft, har hatt kreft eller står nær noen med kreft. Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende som har juridiske spørsmål.

 

Funksjonshemmedes fellesforbund

Besvarer spørsmål om både velferdsrettigheter og diskriminering og er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

 

Pårørendealliansen

Her kan du lese om pårørendes rettigheter. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Helsenorge

Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det gjelder også flyktninger og andre innvandrere som har lovlig opphold.

 

Helsedirektoratet

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer:

 

Helse- og omsorgsdepartementet (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Her kan du klage:
 

 

Statsforvalteren

Statsforvalteren er klageinstans for helse- og omsorgstjenesten. Dersom du mener det har skjedd en feil ved behandlingen du har fått kan du be Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) opprette en tilsynssak. Dersom Statsforvalteren konkluderer at det er svært alvorlige feil som er begått, sendes saken over til Helsetilsynet.

 

Norsk pasientskadeerstatning

Du kan melde inn saken din på Norsk Pasientskadeerstatnings nettsider. Dersom du har fått en varig skade som følge av forsinket eller mangelfull helsehjelp kan du ha rett på erstatning fra Norske pasientskadeerstatning.