Skip to main content

Search

Prostatacancer

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och utgör en tredjedel av alla cancerfall bland män. I Sverige diagnosticeras cirka 10 000 män varje år1 och i Norden diagnostiseras cirka 20 000 män årligen.2,3 Sammanlagt lever ungefär 200 000 män med prostatacancer i Norden.3

Prostatacancer innebär att det bildas en tumör i prostatan. I ett tidigt skede av sjukdomen är det få män som upplever några symptom. Tidiga symtom yttrar sig ofta som svårigheter att kissa eller blod i urinen. I senare stadier kan tumören växa utanför prostatan och därefter sprida sig till lymfkörtlar och skelett.

För patienter som får sin prostatacancer upptäckt i ett tidigt skede finns goda möjligheter att bli helt botad. Behandlingar som då blir aktuella är till exempel hormonbehandling, kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. Om patienten inte längre svarar på behandling eller om cancern har börjat sprida sig, minskar chanserna till bot men med kemoterapi och moderna hormonbehandlingar kan överlevnaden förlängas och livskvaliteten bibehållas.

Referenser:
1.Regionala cancercentrum i samverkan – Prostata (2015) (Elektronisk) Tillgänglig <http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata> Hämtad: nov 2015
2. Cancerfonden (2014) Prostatacancer (Elektronisk) Tillgänglig: < https://www.cancerfonden.se/om-cancer/prostatacancer> Hämtad: nov 2015
3. Nordcan (2013) Faktablad Cancerstatistik, Nordiska Länder – Prostata (Elektronisk) Tillgänglig: < http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/frame.asp> Hämtad nov 2015.
Länkar till ytterligare information:

Prostatacancerförbundet

1177 Vårdguiden